Pek­ka Tor­vi­nen / STT

Joka seit­se­män­nel­lä las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä on lii­kaa lap­sia asi­ak­kai­na, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ra­por­tis­ta.

La­ki­sää­tei­nen enim­mäis­mää­rä on 35 asi­a­kas­ta so­si­aa­li­työn­te­ki­jää koh­ti. Asi­a­kas­mää­rien yli­tyk­siä se­li­tet­tiin pie­nis­sä kun­nis­sa hen­ki­lö­vaih­dok­sil­la tai et­tei avoi­mia vir­ko­ja ole saa­tu täy­tet­tyä, THL ker­too.

Kes­ki­mää­rin koko maas­sa las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä oli vii­me mar­ras­kuus­sa 28 las­ta asi­ak­kaa­na.

Pie­nin las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jän asi­a­kas­kes­ki­ar­vo oli Ete­lä-Kar­ja­las­sa (13) ja suu­rin Päi­jät-Hä­mees­sä ja Van­taa–Ke­ra­va-alu­eel­la (35).

Vaik­ka tie­dot ke­rät­tiin en­nen uu­sien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vi­ral­lis­ta aloit­ta­mis­ta ja vas­tuu las­ten­suo­je­lun jär­jes­tä­mi­ses­tä oli vie­lä kun­nil­la ja kun­ta­yh­ty­mil­lä, tie­dot on ra­por­toi­tu hy­vin­voin­ti­a­lu­eit­tain sel­key­den vuok­si, THL ker­too.

Enimmäi­sa­si­a­kasmäärä ylittyi 15 alueella

Las­ten­suo­je­lun la­ki­sää­tei­nen enim­mäi­sa­si­a­kas­mää­rä ylit­tyi vä­hin­tään yh­del­lä työn­te­ki­jäl­lä 15 hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Poh­jan­maal­la asi­a­kas­mää­rä ylit­tyi suh­teel­li­ses­ti useim­mi­ten: 54 pro­sen­til­la las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöis­tä oli enem­män kuin 35 asi­a­kas­ta. Päi­jät-Hä­mees­sä sama lu­ke­ma oli 46 pro­sent­tia. Kol­man­nek­si huo­noim­min suo­riu­tui Sa­ta­kun­ta, jos­sa 34 pro­sen­til­la las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöis­tä oli lii­kaa asi­ak­kai­ta.

Vuo­den 2024 alus­ta so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä saa ol­la lain puo­les­ta asi­ak­kai­ta enin­tään 30.

Mi­kä­li kaik­ki avoin­na ole­vat so­si­aa­li­työn­te­ki­jän vi­rat oli­si­vat täy­tet­tyi­nä, kaik­kien kol­men alu­een niin kuin mo­nen muun­kin ti­lan­ne oli­si sel­väs­ti pa­rem­pi. Esi­mer­kik­si Päi­jät-Hä­mees­sä ja Kan­ta-Hä­mees­sä avoi­mia re­surs­se­ja oli 20 pro­sent­tia. Koko maas­sa las­ten­suo­je­lun avoin­ten vir­ko­jen osuus oli 12 pro­sent­tia, mikä vas­taa 170:tä hen­ki­lö­työ­vuot­ta, THL ker­too.

26:ta pro­sent­tia las­ten­suo­je­lun so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­den teh­tä­vis­tä hoi­ti niin sa­not­tu si­jais­pä­te­vä so­si­aa­li­työn­te­ki­jä. Kai­nuus­sa si­jais­pä­te­vien osuus oli suu­rin, 57 pro­sent­tia.

Si­jais­pä­te­väl­lä so­si­aa­li­työn­te­ki­jäl­lä tar­koi­te­taan so­si­aa­li­työn­te­ki­jän am­mat­tiin opis­ke­le­vaa hen­ki­löä, joka on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti so­si­aa­li­työn ai­ne-opin­not ja käy­tän­nön har­joit­te­lun. Täl­lai­nen hen­ki­lö voi toi­mia so­si­aa­li­työn­te­ki­jän am­ma­tis­sa lain mu­kaan ti­la­päi­ses­ti ja enin­tään vuo­den.