Mik­ko Gus­tafs­son / STT

Ul­ko- ja puo­lus­tus­mi­nis­te­rit ha­ke­vat Brys­se­lis­sä po­liit­tis­ta siu­naus­ta am­mu­sa­loit­teel­le, jota EU:n ul­ko­suh­tei­den kor­kea edus­ta­ja Jo­sep Bor­rell eh­dot­ti ai­em­min täs­sä kuus­sa puo­lus­tus­mi­nis­te­rien epä­vi­ral­li­ses­sa ko­kouk­ses­sa Tuk­hol­mas­sa. Tar­koi­tuk­se­na oli­si hel­pot­taa Uk­rai­nan am­mus­pu­laa uni­o­nin jä­sen­mai­den omis­ta va­ras­tois­ta ja hank­kia am­muk­sia jä­sen­mai­den yh­teis­han­kin­noil­la sekä li­sä­tä puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den ka­pa­si­teet­tia.

Suo­mes­ta Brys­se­lis­sä ovat ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­nen (kesk.).

Kak­si­kon on li­säk­si mää­rä ta­va­ta il­ta­päi­väl­lä Na­ton pää­ma­jas­sa puo­lus­tus­lii­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg, min­kä li­säk­si Haa­vis­tol­le on kaa­vail­tu kah­den­kes­kis­tä ta­paa­mis­ta muun mu­as­sa Un­ka­rin ul­ko­mi­nis­te­rin Pe­ter Szij­jar­ton kans­sa.

EU-alu­een ul­ko- ja puo­lus­tus­mi­nis­te­rien pää­tet­tä­väk­si tu­le­val­la am­mu­sa­loit­teel­la py­ri­tään saa­maan apua Uk­rai­nan am­mus­pu­laan. Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan on ai­heut­ta­nut ti­lan­teen, jos­sa tuo­tan­to on osoit­tau­tu­nut lii­an ala­vi­rei­sek­si suh­tees­sa ky­syn­tään.

Yh­te­nä on­gel­ma­na on se, et­tä ase­te­ol­li­suu­den ei kan­na­ta ava­ta uu­sia tuo­tan­to­lin­jo­ja, jos niil­lä ei ole kä­si­tys­tä riit­tä­vän pit­kä­ai­kai­ses­ta ky­syn­näs­tä. Sii­hen Bor­rel­lin aloit­teel­la ha­e­taan rat­kai­sua. Al­ku­jaan aja­tus am­mus­ten yh­teis­han­kin­nois­ta tuli Vi­ros­ta.

Sel­vää on jo nyt, et­tä myös mah­dol­li­sen po­liit­ti­sen yh­tei­sym­mär­ryk­sen jäl­keen tek­ni­nen työ aloit­teen pa­ris­sa jat­kui­si, ja mi­tään ho­pe­a­luo­tia aloit­tees­ta tus­kin edes po­liit­ti­sen so­vun jäl­keen oli­si tu­los­sa.

Fi­nan­ci­al Ti­mes -leh­den haas­tat­te­le­mat puo­lus­tus­te­ol­li­suu­den asi­an­tun­ti­jat ovat nos­ta­neet esil­le, et­tä tuo­tan­to­lin­jo­jen li­säk­si pu­laa on täl­lä het­kel­lä myös tar­vit­ta­vis­ta raa­ka-ai­neis­ta. Myös se vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka no­pe­as­ti tuo­tan­toa on mah­dol­lis­ta li­sä­tä.