Tä­nään al­ka­nut ju­na­lak­ko kan­nat­taa ot­taa huo­mi­oon myös omaa au­toi­lua suun­ni­tel­les­sa. Fint­raf­fi­cin tie­lii­ken­tee­noh­jaus muis­tut­taa va­raa­maan eten­kin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen nor­maa­lia enem­män ai­kaa, sil­lä maan­teil­lä saat­taa ol­la la­kon ta­kia nor­maa­lia enem­män lii­ken­net­tä.

– Au­toi­li­joi­den on syy­tä va­rau­tua eten­kin työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä sii­hen, et­tä mat­ka saat­taa kes­tää hiu­kan pi­dem­pään, ja ajoit­tais­ta jo­nou­tu­mis­ta esiin­tyy pai­koi­tel­len. Jot­ta lii­ken­ne saa­daan su­ju­maan maan­teil­lä jou­he­vas­ti, niin unoh­de­taan tur­hat ohit­te­lut ja muis­te­taan kun­non tur­va­vä­lit. Au­tol­la liik­ku­jien kan­nat­taa suo­sia mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan myös kimp­pa­kyy­te­jä sekä muu­toin­kin vält­tää nyt tur­haa au­toi­lua ruuh­kai­sim­paan ai­kaan, sum­maa Fint­raf­fi­cin tie­lii­ken­ne­kes­kuk­ses­ta lii­ken­ne­kes­kus­pääl­lik­kö Ee­ro Sau­ra­mä­ki.

Tie­sit­kö? Oman ajo­rei­tin lii­ken­ne­mää­rät, lii­ken­ne­tie­dot­teet ja ajo­ke­lit voi tar­kis­taa etu­kä­teen Fint­raf­fi­cin Lii­ken­ne­ti­lan­ne-pal­ve­lus­ta, joka on saa­ta­vis­sa so­vel­lus­kau­pois­ta myös il­mai­se­na mo­bii­li­so­vel­luk­se­na. Jul­ki­sia lii­ken­ne­vä­li­nei­tä käyt­tä­vien kan­nat­taa kat­soa it­sel­le sitä pa­ras­ta reit­tiä opas.mat­ka.fi-reit­ti­op­paas­ta, jos­ta löy­ty­vät sekä lähi- et­tä kau­ko­lii­ken­teen ai­ka­tau­lut ja vuo­rot. Mu­ka­na ovat muun mu­as­sa bus­sit, rai­ti­o­tiet ja met­rot.

Fint­raf­fi­cin eri lii­ken­teen verk­ko- ja mo­bii­li­pal­ve­lut lii­ken­tee­seen löy­ty­vät koo­tus­ti osoit­tees­ta https://www.fint­raf­fic.fi/fi/kai­kil­le

Jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä liik­keel­lä? Kat­so ju­na­la­kon ai­ka­na su­ju­vim­mat rei­tit val­ta­kun­nal­li­ses­ta opas.mat­ka.fi-reit­ti­op­paas­ta

Kat­so myös Fint­raf­fi­cin ja Il­me­tie­teen lai­tok­sen vin­kit au­toi­li­joi­den ke­vät­lii­ken­tee­seen.