Em­mi Til­vis / STT

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan et­si­tään rat­kai­sua vii­kon­lo­pun ai­ka­na, ker­too STT:lle val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja Anu Sa­ja­vaa­ra.

Hä­nen mu­kaan­sa rat­kai­sun et­si­mi­nen voi jat­kua sun­nun­tail­le saak­ka. Kes­kus­te­lu­ja ei to­den­nä­köi­ses­ti jat­ke­ta enää per­jan­tai­na.

Sa­ja­vaa­ra ku­vai­lee työ­rii­dan ti­lan­net­ta erit­täin vai­ke­ak­si.

Ju­na­lii­ken­teen py­säyt­tä­vä lak­ko uh­kaa al­kaa maa­nan­tai­na. La­kol­le ei ole il­moi­tet­tu päät­ty­mis­päi­vää.

VR ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä jos lak­ko to­teu­tuu, se pe­ruu kaik­ki kau­ko- ja lä­hi­ju­nat la­kon ajal­ta. La­kon ajal­le os­te­tuis­ta ju­na­li­puis­ta mak­se­taan ra­hat ta­kai­sin au­to­maat­ti­ses­ti noin vii­kon ku­lu­es­sa.

Sun­nun­tai-il­lan ai­ka­na läh­te­neet mat­kus­ta­ja- ja ta­va­ra­ju­nat ajet­tai­siin mää­rä­a­se­mil­leen saak­ka mu­kaan lu­kien sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sen yön yö­ju­nat.

Jos asi­a­kas ha­lu­aa siir­tää li­put toi­seen ajan­koh­taan, sen voi teh­dä il­man muu­tos­mak­sua per­jan­tais­ta al­ka­en VR:n so­vel­luk­ses­sa, verk­ko­si­vuil­la tai soit­ta­mal­la asi­a­kas­pal­ve­luun.

Myös ta­va­ra­ju­nat pe­ru­taan yk­sit­täi­siä poik­keuk­sia lu­kuun ot­ta­mat­ta, VR ker­too.