Po­rin seu­dun ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yh­teis­toi­min­ta-alu­een ui­ma­ran­noil­ta 17. ke­sä­kuu­ta otet­tu­jen ja la­bo­ra­to­ri­os­sa tut­kit­tu­jen val­von­ta­näyt­tei­den pe­rus­teel­la ui­ma­ve­den laa­dun on to­det­tu ole­van mik­ro­bi­o­lo­gi­ses­ti hy­vää ui­ma­vet­tä kai­kil­la muil­la ui­ma­ran­noil­la pait­si Eu­ra­jo­el­la Verk­ko­ran­nan ui­ma­ran­nal­la ja Ul­vi­las­sa Kaas­mar­kun ui­ma­ran­nal­la, jois­sa mo­lem­mis­sa oli ko­hon­nei­ta en­te­ro­kok­ki­pi­toi­suuk­sia. Verk­ko­ran­nan ui­ma­ve­des­tä ote­taan uu­sin­ta­näy­te 24. ke­sä­kuu­ta.

Ui­ma­ran­noil­la ei ha­vait­tu sil­mä­mää­räi­ses­ti si­ni­le­vää lu­kuun ot­ta­mat­ta Re­po­saa­ren Lon­toon ui­ma­ran­taa, jos­sa teh­tiin si­ni­le­vä­ha­vain­to.

Ui­ma­ve­sien laa­tua seu­ra­taan koko ke­sän ajan ker­ran kuu­kau­des­sa otet­ta­vin ve­si­näyt­tein. Uu­sim­mat ra­por­tit ja li­sä­tie­toa ui­ma­ran­nois­ta löy­tää Po­rin kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta. Myös ter­veys­val­von­nan neu­von­ta aut­taa pu­he­li­mit­se ar­ki­sin kel­lo 9–15 sekä säh­kö­pos­tit­se ter­veys­val­von­ta@pori.fi.