Han­nu Toi­vo­nen / STT

Kal­lii­siin mää­rä­ai­kai­siin säh­kö­so­pi­muk­siin puut­tu­mi­seen ei ole yk­sin­ker­tai­sia kei­no­ja, ar­vi­oi­vat työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön (TEM) aset­ta­mat sel­vi­tys­hen­ki­löt.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan säh­kö­so­pi­mus­ten koh­tuul­lis­ta­mi­nen on oi­keu­del­li­ses­ti vai­ke­aa. Sen ta­kia so­pi­mu­seh­to­jen tar­kas­te­lu oli­si sel­vi­tys­hen­ki­löi­den mie­les­tä pa­ras jät­tää säh­kön­myy­jien ja asi­ak­kai­den kes­ke­nään so­vit­ta­vak­si.

Mo­net kan­sa­lai­set kär­si­vät kal­liis­ta säh­kö­so­pi­muk­ses­ta, jon­ka he te­ki­vät säh­kön hin­nan ol­les­sa poik­keuk­sel­li­sen kor­ke­al­la vii­me vuo­den lo­pul­la. Sel­vi­tys­työn tar­koi­tuk­se­na oli et­siä kei­no­ja, joil­la täl­lai­sia so­pi­muk­sia teh­nei­tä voi­tai­siin aut­taa.

Sel­vi­tyk­sen te­ki­vät vel­voi­te­oi­keu­den pro­fes­so­ri eme­ri­tus Juha Kar­hu ja jul­ki­soi­keu­den apu­laisp­ro­fes­so­ri Mai­ja Dahl­berg.

TE­Min toi­vees­ta sel­vi­tys­työs­sä ar­vi­oi­tiin nel­jää eri­lais­ta vaih­to­eh­toa ku­lut­ta­jien ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si. Näi­tä oli­vat muun mu­as­sa mah­dol­li­suus ir­ti­sa­noa so­pi­mus, so­pi­muk­sen koh­tuul­lis­ta­mi­nen, ku­lut­ta­jien tu­ke­mi­nen ja uu­si laki, joka mah­dol­lis­tai­si so­pi­muk­sis­ta va­pau­tu­mi­sen.

Sel­vi­tys­hen­ki­löt tar­kas­te­li­vat oma-aloit­tei­ses­ti vii­den­te­nä kei­no­na säh­kö­a­lan it­se­sään­te­lyä. Sen mal­li­na voi­tai­siin käyt­tää sel­vi­tys­hen­ki­löi­den mu­kaan eh­to­ja, joi­ta alal­la käy­tet­tiin laa­jas­ti en­nen lop­pu­vuot­ta 2022. Eli toi­sin sa­no­en so­pi­muk­siin voi­si si­säl­tyä koh­tuul­li­nen so­pi­mus­sak­ko ja pie­ni li­sä­mak­su, jos asi­ak­kaan kans­sa teh­dään uu­si pi­dem­pi­ai­kai­nen säh­kö­so­pi­mus.

Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry on sa­maa miel­tä sel­vi­tys­hen­ki­löi­den kans­sa. Jäl­ki­kä­tei­nen puut­tu­mi­nen so­pi­muk­siin oli­si hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta, Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n ener­gi­a­mark­ki­nois­ta vas­taa­va joh­ta­ja Pek­ka Sa­lo­maa sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Ra­jut toi­met voi­si­vat vä­hen­tää tu­le­vaa eri­lais­ten ja eri tar­pei­siin osu­vien so­pi­mus­vaih­to­eh­to­jen tar­jon­taa, mut­ta sa­mal­la kyl­lä ym­mär­rän, et­tä ti­lan­ne tun­tuu mo­nis­ta täl­lä het­kel­lä ai­ka ikä­väl­tä, Sa­lo­maa sa­noo.

Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n mu­kaan säh­kön­myy­jät ovat jo toi­mi­neet sel­vi­tys­hen­ki­löi­den eh­dot­ta­mal­la ta­val­la eli so­pi­neet koh­tuul­lis­ta­vis­ta toi­mis­ta suo­raan asi­ak­kai­den kans­sa. Kor­ke­a­hin­tai­sia säh­kö­so­pi­muk­sia on etu­jär­jes­tön mu­kaan pu­ret­tu ja nii­den ti­lal­le on teh­ty uu­sia mää­rä­ai­kai­sia so­pi­muk­sia alem­mal­la hin­nal­la ja pi­dem­mäk­si ai­kaa.

Syy säh­kön hin­nan kal­lis­tu­mi­seen vuo­den 2022 lo­pul­la oli Ve­nä­jän Uk­rai­naan aloit­ta­man täy­si­mit­tai­sen hyök­käyk­sen ai­heut­ta­ma ener­gi­ak­rii­si Eu­roo­pas­sa. Säh­kön ku­lut­ta­ja­hin­nat kään­tyi­vät voi­mak­kaa­seen las­kuun tä­män vuo­den alus­sa EU:n ja kan­sal­lis­ten mark­ki­na­va­kau­tus­toi­mien seu­rauk­se­na.

Val­ti­on ta­lou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen tie­to­jen mu­kaan vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa Suo­mes­sa on ol­lut 420 000 mää­rä­ai­kais­ta säh­kön­myyn­ti­so­pi­mus­ta, jois­sa säh­kön hin­ta on ol­lut yli 20 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Tämä on noin 13 pro­sent­tia kai­kis­ta säh­kön­so­pi­muk­sis­ta.

Yli 30 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta mak­sa­via so­pi­muk­sia on ar­vi­oi­tu ol­leen noin 295 000.