Em­mi Til­vis / STT

Suo­men seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si va­li­tuk­si tul­lut ko­koo­muk­sen Ale­xan­der Stubb ker­toi kan­sain­vä­li­sel­le me­di­al­le myö­hään vaa­li-il­ta­na, et­tä Ve­nä­jän pre­si­den­tin Vla­di­mir Pu­ti­nin kans­sa on vai­ke­aa saa­da ai­kaan min­kään­lais­ta di­a­lo­gia niin kau­an, kun Ve­nä­jä jat­kaa ag­g­res­sii­vis­ta hyök­käys­so­taan­sa Uk­rai­naa vas­taan.

– En näe min­kään­lais­ta vies­tin­tää Pu­ti­nin tai Ve­nä­jän po­liit­ti­sen joh­don kans­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa. Tot­ta kai kaik­ki ha­lu­a­vat löy­tää tien rau­haan, mut­ta täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tä tie rau­haan kul­kee so­ta­tan­te­reen kaut­ta, sa­noi Stubb.

Kan­sain­vä­li­nen me­dia oli kiin­nos­tu­nut Ve­nä­jäs­tä ja Suo­men roo­lis­ta Na­tos­sa. Stub­bil­ta ky­syt­tiin, voi­si­ko hän pu­hua koko Na­ton liit­to­kun­nan puo­les­ta Ve­nä­jän joh­dol­le. Hän vas­ta­si, et­tei näe Suo­men roo­lia Na­tos­sa Ve­nä­jän kaut­ta.

Stub­bil­ta ky­syt­tiin myös suh­tees­ta Turk­kiin.

Vaa­lien tu­lo­sil­las­sa Hel­sin­gin kau­pun­gin­ta­lol­la oli pai­kal­la run­saas­ti kan­sain­vä­lis­tä me­di­aa, jol­le pi­de­tyn ly­hy­en leh­dis­tö­ti­lai­suu­den ai­ka­na vain muu­ta­ma toi­mit­ta­ja eh­ti esit­tää ky­sy­myk­sen­sä Stub­bil­le. Tämä vas­ta­si pit­käl­li­ses­ti en­sim­mäi­se­nä esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin.

Suo­men vaa­le­ja seu­ra­si pai­kan pääl­lä me­di­aa esi­mer­kik­si Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Tur­kis­ta.