STT

Pal­kit­tu kup­let­ti­lau­la­ja ja kan­san­tai­tei­li­ja Jaak­ko Tep­po on kuol­lut. Hän oli kuol­les­saan 71-vuo­ti­as. Asi­as­ta ker­too hä­nen poi­kan­sa Il­ja Tep­po Fa­ce­boo­kis­sa.

Uran­sa ai­ka­na Jaak­ko Tep­po le­vyt­ti vii­si al­bu­mia. Li­säk­si hä­nel­tä on jul­kais­tu usei­ta sing­le­jä ja ko­ko­el­ma­le­vy­jä. Hän jäi eläk­keel­le saa­tu­aan ai­voin­fark­tin 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­sä.

Tep­po voit­ti kup­let­ti­lau­lun Suo­men mes­ta­ruu­den vuo­si­na 1978 ja 1979, min­kä jäl­keen hän sai usei­ta mui­ta­kin pal­kin­to­ja. Hä­net esi­mer­kik­si va­lit­tiin vuo­den viih­de­tai­tei­li­jak­si vuon­na 1992. Suo­mi-pal­kin­non hän sai vuon­na 2022.

Tep­po syn­tyi Ii­sal­men maa­lais­kun­nas­sa Pel­to­sal­men ky­läs­sä 16. hel­mi­kuu­ta 1953.

Tep­po kou­lut­tau­tui ko­nein­si­nöö­rik­si, mut­ta nii­tä töi­tä hän ei teh­nyt päi­vää­kään. Veri veti viih­dyt­tä­mi­seen.

– Olen ha­lun­nut ai­na esiin­tyä, saa­da ih­mi­set nau­ra­maan ja hy­väl­le tuu­lel­le. Olen sel­lai­nen myös ka­ve­ri­pii­ris­sä. En ha­lua nyh­jöt­tää mis­sään nur­kas­sa Tup­pi­suu-To­pi­na, hän sa­noi STT:lle 70-vuo­tis­haas­tat­te­lus­saan vii­me vuon­na.