San­na Jääs­ke­läi­nen

Ul­vi­las­sa Fin­ne­pä­kin­tien ja Lat­to­me­ren­tien ris­teyk­ses­tä on kär­ki­kol­mio ka­don­nut Fin­ne­pä­kin­tiel­tä ris­teyk­seen tul­ta­es­sa. Mi­tään merk­ke­jä muut­tu­nees­ta lii­ken­ne­jär­jes­te­lys­tä ei kui­ten­kaan ole.

– Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly ei ole muut­tu­nut, ker­too Ul­vi­lan kau­pun­gin tek­ni­nen joh­ta­ja Juha Hjulg­ren.

Ky­sees­sä on mitä luul­ta­vam­min il­ki­val­ta – joku on ot­ta­nut kol­mi­on mat­kaan­sa.

Hjulg­ren kuu­li asi­as­ta en­sim­mäi­sen ker­ran tä­nään tors­tai­na ja kau­pun­gin työn­te­ki­jät läh­ti­vät heti tar­kas­ta­maan ti­lan­teen ja lait­ta­maan uu­den kol­mi­on ris­teyk­seen.

– Sii­nä ris­teyk­ses­sä on vaa­ran paik­ka, jos Fin­ne­pä­kin­tiel­tä oi­ke­al­ta tu­le­vat ei­vät väis­tä. Lat­to­me­ren­tie on etuo­i­keu­tet­tu tie, Hjulg­ren sa­noo.