Ruot­si on ni­mit­tä­nyt Kati (Kat­rii­na) Hel­ja­kan uu­dek­si kun­ni­a­kon­su­lik­si Po­riin. Kon­su­laa­tin ava­jais­se­re­mo­nia pi­de­tään 10. hel­mi­kuu­ta. Ruot­sin kon­su­laat­ti Po­ris­sa si­jait­see jat­kos­sa Tac­tic Ga­mes Oy:n ti­lois­sa osoit­tees­sa Rau­man­juo­van­tie 2.

Kati Hel­ja­kal­la on pit­kä ko­ke­mus tut­ki­mu­sa­lal­ta ja pe­lien suun­nit­te­lus­ta. Hän toi­mii täl­lä het­kel­lä Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton lei­kin asi­an­tun­ti­ja­na ja jat­kaa tut­ki­mus­työ­tään Tu­run yli­o­pis­tol­la Po­rin yli­o­pis­to­kes­kuk­ses­sa. Hän on myös per­hey­ri­tys Tac­tic Ga­me­sin hal­li­tuk­sen jä­sen. Hel­ja­kal­la on tai­teen toh­to­rin tut­kin­to Aal­to-yli­o­pis­tos­ta.

– Odo­tan uut­ta teh­tä­vää­ni kun­ni­a­kon­su­li­na suu­rel­la in­nol­la ja ute­li­ai­suu­del­la, var­sin­kin kult­tuu­riin, tut­ki­muk­seen ja yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vien ta­pah­tu­mien osal­ta. Yrit­tä­jyys on lä­hel­lä sy­dän­tä­ni, ja myös kun­ni­a­kon­su­li­na py­rin tuo­maan esil­le sitä luo­vuut­ta, jota tar­vi­taan niin lii­ke-elä­mäs­sä kuin tut­ki­muk­ses­sa­kin.

Hel­ja­kan toi­mi­a­lue kat­taa Sa­ta­kun­nan. Hän seu­raa kon­su­lin teh­tä­väs­sä eläk­keel­le jää­vää Ul­ri­ka Hol­ls­te­nia.

– On hie­noa ja tär­ke­ää, et­tä Ruot­sin pe­rin­tei­nen läs­nä­o­lo Po­ris­sa jat­kuu. Olem­me myös iloi­sia sii­tä, et­tä kun­ni­a­kon­su­lin teh­tä­väs­sä aloit­taa juu­ri Kati Hel­jak­ka. Hä­nel­lä on tar­vit­ta­vat ver­kos­tot ja vah­va tah­to jat­kaa Ruot­sin ja Suo­men vä­lis­ten yh­teyk­sien vah­vis­ta­mis­ta. Pori on tär­keä kau­pun­ki – tääl­lä asuu noin 450 ruot­sia pu­hu­vaa hen­ki­löä, ja kau­pun­gin suo­si­tus­ta ruot­sin­kie­li­ses­tä kou­lus­ta on pon­nis­ta­nut lu­kui­sia suo­ma­lai­sia NHL-am­mat­ti­lai­sia, to­te­aa Ruot­sin suur­lä­het­ti­läs Ni­co­la Clase.

Kon­su­laa­tin pe­rin­tei­siin teh­tä­viin kuu­lu­vat muun mu­as­sa oman toi­mi­a­lu­een Ruot­sin kan­sa­lai­sil­le koh­dis­tet­tu tie­dot­ta­mi­nen hei­dän oi­keuk­sis­taan ja mah­dol­li­suuk­sis­taan saa­da apua Suo­mes­sa, pas­sien ja ajo­kort­tien luo­vu­tus, ää­nes­tys­paik­ka­na vaa­leis­sa toi­mi­mi­nen sekä suur­lä­he­tys­tön avus­ta­mi­nen eri­tyis­ti­lan­teis­sa. Yhä tär­ke­äm­piä teh­tä­viä ovat myös ruot­sa­lai­sen elin­kei­no­e­lä­män ja mai­den vä­li­sen kau­pan edis­tä­mi­nen ja kult­tuu­ri­hank­kei­siin osal­lis­tu­mi­nen yh­teis­työs­sä suur­lä­he­tys­tön kans­sa.

Ruot­sil­la on Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä 14 kon­su­laat­tia ja pää­kon­su­laat­ti Maa­ri­an­ha­mi­nas­sa. Li­sä­tie­toa kon­su­laa­teis­ta löy­tyy Ruot­sin suur­lä­he­tys­tön ko­ti­si­vul­ta www.ruot­si.fi.