Vii­le­än al­ku­ke­vään ja pit­kään jat­ku­nei­den pak­ka­söi­den väis­tyt­tyä Po­ris­sa on pääs­ty aloit­ta­maan ka­tu­jen puh­dis­tus­töi­tä. Sii­vo­a­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyil­tä pää­ka­duil­ta, ja en­si vii­kol­la työt tuo­vat ra­joi­tuk­sia py­sä­köin­tiin kes­kus­tan ka­tu­a­lu­eil­la. Töi­den tur­val­li­suu­den ja su­ju­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si ka­tu­ja py­ri­tään puh­dis­ta­maan yö­ai­kaan, jol­loin lii­ken­ne on rau­hal­li­sem­paa.

– Ku­lu­nut tal­vi oli ka­tu­jen kun­nos­sa­pi­don nä­kö­kul­mas­ta poik­keuk­sel­li­nen, sil­lä en­sim­mäi­set lu­mi­sa­teet tu­li­vat niin ai­kai­sin, et­tä puis­sa oli vie­lä leh­det. Iso osa leh­dis­tä jäi var­hai­sen tal­ven vuok­si sii­vo­a­mat­ta ja nyt ne ai­heut­ta­vat ta­va­no­mais­ta enem­män hait­taa puh­dis­tet­ta­van hie­koi­tus­se­pe­lin se­as­sa. Li­säk­si pit­kään jat­ku­neen hie­koi­tus­kau­den vuok­si se­pe­liä on ka­duil­la ja nur­mi­a­lu­eil­la nyt kak­sin­ker­tai­nen mää­rä nor­maa­liin ver­rat­tu­na, ker­too pii­ri­puu­tar­hu­ri Esa Rou­va­li.

Puh­dis­tus­ka­lus­toa on nä­ky­nyt ka­tu­ku­vas­sa jo muu­ta­man vii­kon ajan, mut­ta sii­vouk­ses­sa on edet­ty säi­den eh­doil­la. Täy­del­lä te­hol­la ka­tu­ja pääs­tään puh­dis­ta­maan nyt, kun lumi ja jää ovat su­la­neet ka­tu­jen reu­noil­ta ja yö­pak­ka­set ovat väis­ty­mäs­sä. Sii­vouk­ses­sa käy­tet­tä­vä vesi jää­tyy no­pe­as­ti tien pin­taan, jo­ten mi­kä­li lop­pu­ke­vääl­le sat­tuu vie­lä pak­kas­ke­le­jä, tu­lee työ­hön hel­pos­ti tau­koa.

Kau­pun­gin vas­tuul­la on ke­väi­nen hie­koi­tus­hie­kan pois­ta­mi­nen au­to­teil­tä, ka­duil­ta ja muil­ta ylei­sil­tä alu­eil­ta. Puh­dis­tus­työt aloi­te­taan eni­ten pö­ly­ä­vil­tä pää­ka­duil­ta ja vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyil­tä väy­lil­tä. Kun isoim­mat ka­dut on saa­tu kun­toon, siir­ry­tään puh­dis­ta­maan ka­tu­käy­tä­viä ja pyö­rä­tei­tä. Myös asun­to­ka­dut har­ja­taan ke­vään ku­lu­es­sa. Kiin­teis­tön koh­dal­la ole­van jal­ka­käy­tä­vän hie­kan puh­dis­tuk­ses­ta vas­taa ton­ti­no­mis­ta­ja ja -hal­ti­ja.

– Esi­mer­kik­si Kar­ja­ran­nan­tie on sii­vot­tu kes­kus­tas­ta Rau­ha­puis­ton ris­teyk­seen as­ti ja nyt lop­pu­vii­kol­la töi­tä on jat­ket­tu koh­ti Ula­soo­ria. Vä­hä­rau­mal­la on puh­dis­tet­tu Tuors­nie­meen joh­ta­va Pro­fes­so­rin­tie ja kes­kus­tas­sa töi­tä on teh­ty Sa­ta­kun­nan­ka­dul­la, lu­et­te­lee alu­e­tie­mes­ta­ri Em­ma Saa­ri­nen.

Kes­kus­tan ka­tu­a­lu­eil­la ja puis­to­ka­duil­la py­sä­köin­tiä jou­du­taan ra­joit­ta­maan, jot­ta puh­dis­tus­työt saa­daan hoi­det­tua su­ju­vas­ti. Puh­dis­tet­ta­vil­le ka­tu­a­lu­eil­le tuo­daan siir­to­ke­ho­tus­kyl­tein va­rus­tet­tu­ja py­sä­köin­ti­kiel­to­merk­ke­jä, jois­sa on päi­vä­mää­rä ja kel­lo­nai­ka, jo­hon men­nes­sä au­tot tu­lee siir­tää pois. Mi­kä­li py­sä­köin­ti­kiel­toa ei nou­da­te­ta, teh­dään ajo­neu­voil­le mak­sul­li­nen lä­hi­siir­to.

En­si vii­kol­la kes­kus­tan ka­tu­ja on tar­koi­tus puh­dis­taa seu­raa­vas­ti:

• It­se­näi­syy­den­ka­dun mo­lem­mat puo­let, mat­ka­kes­kuk­sen alue ja kä­ve­ly­ka­tu sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yö­nä.

• Paa­na­ke­don­ka­tu Hor­nin­ka­dun lii­ken­neym­py­räs­tä Ul­vi­lan­tie­tä Mik­ko­laan maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä.

• Ta­sa­val­lan­ka­dun itäi­nen puo­li, Rau­ta­tien­puis­to­ka­dun län­ti­nen puo­li ja Kes­ku­sau­ki­on py­sä­köin­ti­a­lue maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­se­nä yö­nä.

• Te­at­te­ri­ka­dun, Se­lim Palmg­re­nin­ka­dun sekä Ete­lä- ja Poh­jois­puis­ton mo­lem­mat puo­let kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä.

Ka­tu­jen puh­dis­tuk­ses­sa ede­tään kak­si­vai­hei­ses­ti si­ten, et­tä en­sin sii­vo­taan kar­kein sora-ai­nes pois ja tä­män jäl­keen tiet pes­tään pö­lys­tä. Tu­le­vi­na viik­koi­na ka­tu­jen puh­dis­tuk­ses­sa on mu­ka­na koko käy­tet­tä­vis­sä ole­va ka­lus­to, ja töi­tä teh­dään use­an ryh­män voi­min. Puh­dis­tus­töis­sä käy­te­tään muun mu­as­sa har­ja- ja ha­ra­voin­ti­ko­nei­ta, kas­te­lu­au­to­ja, trak­to­rei­ta sekä kuor­ma-au­to­ja.

– Yö­ai­kaan ko­neis­ta ei ole niin suur­ta häi­ri­ö­tä muul­le lii­ken­teel­le ja toi­saal­ta työn­te­ko on myös tur­val­li­sem­paa. Toi­vee­na on, et­tä au­toi­li­jat käyt­täi­si­vät vaih­to­eh­toi­sia ajo­reit­te­jä, kun huo­maa­vat puh­dis­tus­ka­lus­ton ole­van lii­ken­tees­sä. Näin var­mis­te­taan, et­tä kun­nos­sa­pi­to­hen­ki­lös­töl­lä säi­lyy ajo- ja työ­rau­ha ja sa­mal­la työn­te­ko myös no­peu­tuu, muis­tut­taa alu­e­tie­mes­ta­ri Min­na Saha.