Po­rin kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mien ka­tu­jen uu­del­leen­pääl­lys­tyk­siä teh­dään par­hail­laan ym­pä­ri kau­pun­kia, ja osa töis­tä tuo het­kel­li­siä muu­tok­sia muun mu­as­sa Hert­tu­an­to­rin ja Ete­lä­kaup­pa­to­rin py­sä­köin­tiin. Töi­den tur­val­li­suu­den ja su­ju­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si jyr­sin­tö­jä ja pääl­lys­tyk­siä py­ri­tään ajoit­ta­maan yö­ai­kaan, jol­loin lii­ken­ne on rau­hal­li­sem­paa. Jyr­sin­nöis­tä ja pääl­lys­tyk­sis­tä saat­taa ai­heu­tua myös ly­hy­tai­kais­ta lii­ken­ne- ja me­lu­hait­taa.

Hert­tu­an­to­rin py­sä­köin­ti­a­lue pääl­lys­te­tään tiis­tai­na 21. tou­ko­kuu­ta. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä alu­een py­sä­köin­ti­ruu­dut maa­la­taan uu­del­leen. Py­sä­köin­ti­a­lue pois­tuu käy­tös­tä maa­nan­tai-il­lal­la ja se ote­taan ta­kai­sin käyt­töön vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Ete­lä­kaup­pa­to­ril­la jyr­sin­tä- ja pääl­lys­tys­töi­tä sekä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen uu­del­leen­maa­lauk­sia teh­dään tors­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta. Py­sä­köin­ti­ruu­dut pois­tu­vat käy­tös­tä kes­ki­viik­ko­na il­lal­la ja alue pa­laa ta­kai­sin käyt­töön per­jan­tai­aa­mu­na.

Myös Hal­li­tus­ka­dul­la ja Val­ta­ka­dul­la teh­dään täl­lä vii­kol­la jyr­sin­tä- ja pääl­lys­tys­töi­tä, jois­ta joh­tu­en py­sä­köin­tiä ra­joi­te­taan maa­nan­tai-il­lan ja tors­tai­aa­mun vä­li­se­nä ai­ka­na. An­tin­ka­dul­la ja Mi­kon­ka­dul­la py­sä­köin­nin ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa kes­ki­viik­koil­las­ta per­jan­tai­aa­muun.

– Ka­tu­a­lu­eil­le toi­mi­te­taan en­nen töi­den al­ka­mis­ta siir­to­ke­ho­tus­kyl­tein va­rus­tet­tu­ja py­sä­köin­ti­kiel­to­merk­ke­jä, jois­sa on päi­vä­mää­rä ja kel­lo­nai­ka, jo­hon men­nes­sä au­tot tu­lee siir­tää pois. Mi­kä­li py­sä­köin­ti­kiel­toa ei nou­da­te­ta, teh­dään ajo­neu­voil­le mak­sul­li­nen lä­hi­siir­to, muis­tut­taa tie­mes­ta­ri Jyr­ki Kar­tas­ten­pää.

– Kai­kil­ta tiel­lä­liik­ku­jil­ta toi­vo­taan eri­tyis­tä valp­paut­ta ja tark­kaa­vai­suut­ta jyr­sin­tä- ja pääl­lys­tys­työ­mai­den lä­hei­syy­des­sä. Haas­ta­vim­mis­sa as­fal­toin­ti­koh­teis­sa on myös eril­li­nen lii­ken­tee­noh­jaus, jat­kaa kau­si­työn­joh­ta­ja Jimi Jär­ven­pää.

Ka­tu­jen uu­del­leen­pääl­lys­tyk­set jat­ku­vat Po­ris­sa pit­käl­le syk­syyn ja myö­hem­min tänä vuon­na pääl­lys­tys­töi­tä teh­dään vie­lä muun mu­as­sa Itä­kes­kuk­sen­kaa­ren ja Mik­ko­lan­kaa­ren ris­teyk­sen lii­ken­neym­py­räs­sä, Ul­vi­lan­tiel­lä, Uu­si­koi­vis­ton­tiel­lä, Vä­hä­lin­nan­ka­dul­la sekä Me­ri­sa­ta­man­tiel­lä.