STT

Työn jat­ku­vat kes­key­tyk­set kuor­mit­ta­vat ai­kai­sem­paa enem­män työ­pai­koil­la, sel­vi­ää Työ­ter­veys­lai­tok­sen ja Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen työ­suo­je­lu­hen­ki­lös­töl­le suun­na­tus­ta ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta. Vas­taa­jis­ta kol­man­nes ar­vi­oi nyt kes­key­tys­ten kuor­mit­ta­van jat­ku­vas­ti työ­pai­kal­la, kun vuon­na 2016 osuus oli nel­jän­nes.

Nel­jän­nes työ­suo­je­lu­hen­ki­lös­tös­tä koki, et­tä työ­mää­rä on jat­ku­vas­ti lii­an suu­ri tai työ­tah­ti lii­an kova. Kuor­mi­tus­ta li­sää­vät työ­pai­koil­la myös lii­al­li­nen tie­don mää­rä ja jat­ku­va ta­voi­tet­ta­vuus.

Van­hem­pi asi­an­tun­ti­ja Min­na Toi­va­nen Työ­ter­veys­lai­tok­sel­ta sa­noo, et­tä jos työ­mää­rä näyt­tää kas­va­van lii­an suu­rek­si, työ­pai­kal­la pi­täi­si har­ki­ta, on­ko re­surs­se­ja li­sät­tä­vis­sä tai jo­tain kar­sit­ta­vis­sa.

– Työn mää­räs­tä, työ­teh­tä­vis­tä ja työn­ja­os­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la yh­des­sä, jot­ta voi­daan luo­da yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mikä on olen­nais­ta ja mis­tä voi­daan luo­pua, sa­noo Toi­va­nen tie­dot­tees­sa.

Tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la myös myön­teis­tä ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut. Työn jat­ku­vien muu­tos­ten ai­heut­ta­ma psy­ko­so­si­aa­li­nen kuor­mi­tus on vä­hen­ty­nyt rei­lut kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä vuo­des­ta 2016 vuo­teen 2023.

Ky­se­ly osoit­taa, et­tä työ­pai­koil­la on käy­tös­sä toi­mi­via kei­no­ja kuor­mi­tus­te­ki­jöi­den ar­vi­oin­tiin. Enem­mis­tö vas­taa­jis­ta ker­toi, et­tä työ­pai­kal­la oli teh­ty psy­ko­so­si­aa­lis­ten kuor­mi­tus­te­ki­jöi­den ris­kien ar­vi­oin­tia.

Tun­nis­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta kuor­mi­tuk­sen hal­lin­ta ko­e­taan vaa­ti­vak­si. Kol­me nel­jä­so­saa vas­taa­jis­ta ar­vi­oi, et­tä psy­ko­so­si­aa­li­sen kuor­mi­tuk­sen hal­lin­ta on erit­täin tai mel­ko haas­ta­vaa.

Ky­se­ly to­teu­tet­tiin vii­me mar­ras­kuus­sa, ja sii­hen vas­ta­si lä­hes 600 hen­ki­löä.