Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) on aloit­ta­nut esi­tut­kin­nan elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län (kesk.) What­sapp-mys­tee­ris­tä. Ri­kos­ni­mik­keek­si on kir­jat­tu tie­to­mur­to.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin ri­kos­ko­mi­sa­rio Sami Siu­ro­la sa­noo STT:lle, et­tä tut­kin­nan­joh­ta­ja­na ta­pauk­ses­sa toi­mii syyt­tä­jä. Siu­ro­la ei osaa täs­sä vai­hees­sa vie­lä sa­noa, kuin­ka pit­kään esi­tut­kin­ta kes­tää, sil­lä se on aloi­tet­tu vas­ta tä­nään.

– Sii­tä on kir­jat­tu ri­ko­sil­moi­tus tie­to­mur­to­ni­mik­keel­lä, Siu­ro­la sa­noo.

En­nen esi­tut­kin­taa KRP aloit­ti asi­as­ta hel­mi­kuus­sa esi­sel­vi­tyk­sen, jos­sa sel­vi­tet­tiin, on­ko edel­ly­tyk­siä esi­tut­kin­nan aloit­ta­mi­seen.

– Sit­ten to­te­sim­me, et­tä kyl­lä täs­sä täy­tyy esi­tut­kin­ta aloit­taa.

Siu­ro­la sa­noo ylei­sel­lä ta­sol­la, et­tä tie­to­mur­to­jen sel­vit­tä­mi­sen vai­keus vaih­te­lee hy­vin pal­jon riip­pu­en sii­tä, mitä ma­te­ri­aa­lia ja muu­ta on saa­ta­vil­la.

– Täs­sä vai­hees­sa sitä ei pys­ty ar­vi­oi­maan vie­lä mil­lään ta­val­la, hän sa­noo.

Siu­ro­la ei ota kan­taa sii­hen, on­ko Lin­ti­län mat­ka­pu­he­lin KRP:n hal­lus­sa. Siu­ro­la kui­ten­kin sa­noo, et­tä mi­tään to­dis­tu­sai­neis­toa, ku­ten pu­he­lin­ta, ei ole vie­lä tut­kit­tu.

– Täs­tä on vas­ta kir­jat­tu ri­ko­sil­moi­tus ja tut­kin­ta on läh­te­nyt käyn­tiin. Muu­ta en pys­ty kom­men­toi­maan, en­kä pys­ty kom­men­toi­maan si­tä­kään, mitä ma­te­ri­aa­lia meil­lä on käy­tet­tä­vis­sä.

Esi­tut­kin­nan aloit­ta­mi­ses­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä jo ai­em­min kes­ki­viik­ko­na Il­ta­leh­ti.

STT on yrit­tä­nyt ta­voit­taa Lin­ti­lää.

Lin­ti­län What­sapp-ti­lil­tä lä­he­tet­tiin hel­mi­kuus­sa pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nia (sd.) ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Ma­ti­as Mä­kys­tä (sd.) pilk­kaa­va mee­mi.

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä on sa­no­nut, et­tä ei ole lä­het­tä­nyt vies­tiä it­se.

Lin­ti­lä oli vies­tin lä­het­tä­mi­sen ai­kaan il­lal­li­sel­la suo­ma­lai­sen pörs­siyh­ti­ön edus­ta­jan kans­sa. Lin­ti­lä on ker­to­nut, et­tä hä­nel­le sel­vi­si mee­min lä­het­tä­mi­nen sii­nä vai­hees­sa, kun hä­nen eri­tyi­sa­vus­ta­jan­sa oli yh­tey­des­sä ja ky­syi, on­ko Lin­ti­lä to­del­la lä­het­tä­nyt vies­tin.

Lin­ti­lä ker­toi ai­em­min, et­tä hä­nen ti­lin­sä on to­den­nä­köi­ses­ti kaa­pat­tu. Kuva oli lä­he­tet­ty Lin­ti­län edus­kun­ta­nu­me­ros­ta, jo­ten edus­kun­nan tie­to­hal­lin­to sel­vit­ti asi­aa ul­ko­puo­li­sen ta­hon kans­sa.

Lin­ti­lä ker­toi sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, et­tä hä­nen ti­li­ään ei ole kaa­pat­tu, mut­ta rin­nak­kais­käyt­töä ei voi­da sul­kea pois. Lin­ti­lä on ker­to­nut yrit­tä­neen­sä sel­vit­tää asi­aa myös Me­tan kans­sa.

Lin­ti­lä on use­aan ot­tee­seen ko­ros­ta­nut, et­tei lä­het­tä­nyt vies­tiä.

– Jos minä oli­sin lä­het­tä­nyt sen vies­tin sii­hen po­ruk­kaan, niin mi­nun oli­si ol­lut erit­täin help­po lait­taa toi­nen vies­ti pe­rään ja sa­noa, et­tä sori ka­ve­rit, nyt läh­ti vää­rään po­ruk­kaan, Lin­ti­lä on ai­em­min sa­no­nut.