Uu­tis­Rau­ma

Huit­tis­ten nuo­ri kes­kus­ta­po­lii­tik­ko Joo­nas Im­mo­nen il­moit­taa jät­tä­vän­sä po­li­tii­kan ja ero­a­van­sa puo­lu­ees­ta.

Im­mo­nen on toi­mi­nut Huit­tis­ten kau­pun­gin­val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ja Kes­kus­tan alu­e­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän pe­rus­te­lee pää­tös­tään ura­va­lin­nal­la.

– As­tuin vuo­si sit­ten en­sim­mäis­tä ker­taa Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den toi­mi­tuk­seen. Sain ai­ka ko­van kou­lun laa­duk­kaa­seen uu­tis­työ­hön ja sii­hen, mitä vaa­tii ol­la hyvä jour­na­lis­ti. Jo ke­säl­lä tai­sim­me to­de­ta erään huit­tis­lai­sen pää­toi­mit­ta­jan kans­sa, et­tä eh­kä tätä voi­si teh­dä pi­dem­pään­kin, Im­mo­nen sa­noo tie­dot­tees­saan.

Im­mo­nen pal­kit­tiin Suu­rel­la jour­na­lis­ti­pal­kin­nol­la maa­lis­kuus­sa. Työ jat­kuu me­dia-alal­la ja vaa­tii muut­toa pois paik­ka­kun­nal­ta.

– Vaik­ka luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä toi­mi­mi­nen ja työt jour­na­lis­ti­na ei­vät si­näl­lään ole toi­si­aan pois­sul­ke­via asi­oi­ta, it­se en koe, et­tä voin enää jat­kos­sa yh­dis­tää us­kot­ta­vas­ti nämä kak­si asi­aa. Sen vuok­si olen päät­tä­nyt jät­tää tä­nään eron­pyyn­tö­ni kai­kis­ta luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä­ni sekä Suo­men Kes­kus­tan jä­se­nyy­des­tä.