Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Po­ris­sa on jo pit­kään ky­sel­ty, to­teu­tuu­ko Kir­ju­rin­luo­don ho­tel­li­han­ke. Tont­ti­va­rauk­ses­ta on ku­lu­nut koh­ta vii­si vuot­ta, ei­kä paa­lu­a­kaan ole pys­tys­sä.

– Olen jo mak­sa­nut suun­nit­te­lus­ta, ton­tin vuok­ris­ta ja muus­ta noin 150 000 eu­roa. En aio sitä heit­tää huk­kaan, sa­noo hank­keen ve­tä­jä Esa Nar­ma­la, Nar­ma­con Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Nar­ma­lal­la on mon­ta rau­taa tu­les­sa. Hän yri­tyk­sen­sä pää­toi­mi­a­la­na voi­daan pi­tää be­to­ni­sia jul­ki­si­vu­rap­pauk­sia. Sen li­säk­si hä­nel­lä on me­neil­lään Rau­mal­la iso ra­ken­nus­han­ke. En­si syk­sy­nä pi­täi­si aloit­taa pa­la­neen Löy­ly­mes­ta­rit -sau­nan ti­lal­le tu­le­van suu­ren ra­vin­to­la- ja sau­na­ko­ko­nai­suu­den ra­ken­ta­mi­nen.

Kir­ju­rin­luo­don ho­tel­li­han­ke on Nar­ma­lan mu­kaan jäis­sä. Hän tun­nus­taa suo­raan, et­tei ole jak­sa­nut pa­nos­taa mo­neen ko­ko­nai­suu­teen yhä ai­kaa. Kai­ken li­säk­si ra­jus­ti nous­seet ra­ken­nus- ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set ovat pan­neet las­kel­mat uu­sik­si.

Nar­ma­la mak­soi alu­ees­ta usei­ta vuo­sia vuok­raa. Nyt ei vuok­raa ole mak­set­tu. Hän ei kui­ten­kaan näe, et­tä tämä oli­si kyn­nys­ky­sy­mys sii­hen, et­tei­kö vii­si vuot­ta sit­ten va­ra­tul­le ton­til­le nou­si­si kyl­py­lä­ho­tel­li.

Ton­tin koko on yli kak­si heh­taa­ria ja ra­ken­nu­soi­keut­ta nos­tet­tiin lä­hes tup­la­mää­rä 15 500 ker­ros­ne­li­öön. Huo­nei­ta ho­tel­liin tu­lee 150.

Ne­li­öi­tä kas­va­tet­tiin, kos­ka se mah­dol­lis­taa pa­rem­min lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­vuu­den kuin ai­kai­sem­mat ne­li­öt.

Nar­ma­la ei osaa sa­noa, mil­loin Kir­ju­rin­luo­to-pro­jek­ti ajan­koh­tais­tuu. Hä­nen mu­kaan­sa ajan­koh­ta on sil­loin, kun ny­kyi­nen su­mui­nen ta­lous­ti­lan­ne sel­key­tyy ja ra­ken­nus­tar­vik­kei­den hin­ta tu­lee alas ny­kyi­ses­tä. Myös ra­ha­mark­ki­noi­den ti­lan­teel­la on vai­ku­tus­ta aloit­ta­mi­seen.

Rau­mal­la sau­na- ja ra­vin­to­la­ko­ko­nai­suus sai hy­vän vas­taa­no­ton. Kaa­vas­ta tuli vain muu­ta­ma huo­mau­tus, mut­ta muu­ten se hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin eli­mis­sä.

– Olen suh­tau­tu­mi­seen erit­täin yl­lät­ty­nyt ja tyy­ty­väi­nen. Rau­mal­la to­det­tiin laa­jas­ti täl­lai­sen hank­keen tar­peel­li­suus. Se tuo kau­pun­kiin tu­ris­te­ja ja li­sää rau­ma­lais­ten viih­ty­vyyt­tä.

– Eli syn­tyy imu- ja pi­to­voi­maa, ke­huu Nar­ma­la.

Seu­raa­vak­si pi­tää vie­lä saa­da ra­ken­nus­lu­vat hy­väk­sy­tyk­si. Tätä pi­de­tään ylei­ses­ti Rau­mal­la lä­pi­huu­to­jut­tu­na.

– It­se en oli­si ihan noin op­ti­mis­ti­nen. Ai­na on nii­tä, joil­le va­lit­ta­mi­nen läh­tee ihan vain pe­ri­aat­teel­li­sis­ta syis­tä. Eli kaik­ki pi­täi­si ol­la ku­ten en­nen, Nar­ma­la muis­tut­taa.

Hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on noin nel­jä mil­joo­naa. Ra­vin­to­laan tu­lee 120 asi­a­kas­paik­kaa ja 60 hen­gen ka­bi­net­ti sekä kak­si sau­naa oheis­ti­loi­neen.