Nos­tal­gi­a­mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma Kir­vat­sin Jytä jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 31.7.2024 Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa. Yh­dek­sät­tä ker­taa ta­pah­tu­ma tuo Lok­ki-la­val­le men­nei­den vuo­si­kym­men­ten kuu­mia ni­miä, uu­sia tuu­lia ja ko­ko­aa en­ti­set nuo­ret yh­teen.

Jytä jul­kis­ti tä­nään kak­si esiin­ty­jää: Maa­rit Hur­me­rin­nan ja Pup­pe & The Boys -yh­ty­een. En­sim­mäi­set ar­tis­tit jul­kis­tet­tiin en­nen jou­lua, he ovat blues-ku­nin­ga­tar Er­ja Lyy­ti­nen, The Le­a­vings-Or­kes­te­ri so­lis­ti­naan Timo Rau­ti­ai­nen sekä 50-vuo­tis­kier­tu­et­taan jat­ka­va Coi­tus Int 50 Re­vi­val.

Maa­rit Hur­me­rin­ta täyt­ti vii­me vuo­den lo­pul­la 70 vuot­ta. Tu­le­va­na ke­sä­nä hän nou­see en­sim­mäis­tä ker­taa Kir­vat­sin Jy­tän la­val­le. Hur­me­rin­ta on viih­dyt­tä­nyt suo­ma­lai­sia 1970-lu­vul­ta saak­ka, saa­vut­ta­en hi­teil­lään van­kan fa­ni­kun­nan. Puo­li­son­sa Sami Hur­me­rin­ta kuu­luu edel­leen tii­viis­ti bän­din ko­koon­pa­noon ja tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­ta on­kin tun­net­tu lu­kui­sis­ta yh­tei­sis­tä tuo­tan­nois­taan.

Vuo­sit­tain Kir­vat­sin Jytä on tuo­nut la­val­le yh­den vah­vas­ti pai­kal­li­sen ni­men. Tänä vuon­na lau­tei­ta läm­mit­tää rau­ma­lai­nen rau­ta­lan­ka­yh­tye Pup­pe & The Boys.

Jy­tä­koor­di­naat­to­ri Eli­na Wal­lin ker­too odot­ta­van­sa eri­tyi­ses­ti Coi­tus In­tin keik­kaa.

– Vaik­ka Jui­cea ei ole, us­kon, et­tä hen­ki kul­kee mu­ka­na. Tun­tuu tosi mu­ka­val­ta, kun mo­nel­le Jy­täs­tä on tul­lut lep­poi­sa va­ki­o­ta­pah­tu­ma ke­sä­ka­len­te­riin, hän sa­noo.

Kir­vat­sin Jytä 31.7.2024

Er­ja Lyy­ti­nen

Maa­rit Hur­me­rin­ta Yh­tye

Coi­tus Int 50 Re­vi­val

The Le­a­vings-Or­kes­te­ri so­lis­ti­naan Timo Rau­ti­ai­nen

Pup­pe & The Boys

Li­sä­tie­toa:

www.kir­vat­sin­jy­ta.fi