Maa­rit Kaut­to

Edus­kun­ta hy­väk­syi vii­me vii­kol­la al­ko­ho­li­lain muu­tok­sen, joka sal­lii enin­tään 8-pro­sent­tis­ten, käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­jen al­ko­ho­lien myyn­nin vä­hit­täis­kau­pois­sa. Ai­em­min kau­pois­sa sai myy­dä enin­tään 5,5 pro­sen­tin vah­vui­sia al­ko­ho­li­juo­mia. Pro­sent­ti­ra­jan ko­ro­tus kos­kee lä­hin­nä olui­ta, sii­de­rei­tä ja mie­to­ja vii­ne­jä.

Ci­ty­mar­ket Puu­vil­lan kaup­pi­as Jaro Sal­ko­har­ju ker­too, et­tä kau­pan hyl­lyil­tä löy­tyi jon­kin ver­ran la­ki­muu­tok­sen sal­li­mia al­ko­ho­li­juo­mia heti maa­nan­tai­na.

– Lä­hin­nä olui­ta pai­kal­li­sil­ta pa­ni­moil­ta, joi­ta­kin vii­ne­jä ja kuo­hu­juo­mia. Va­li­koi­ma täy­den­tyy koko ajan en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na.

– Myös lähi- ja pien­pa­ni­moi­den val­mis­ta­mien olui­den va­li­koi­mam­me laa­je­nee mer­kit­tä­väs­ti, sil­lä mo­nis­sa nii­den tuot­teis­sa al­ko­ho­li­pi­toi­suus on 6 pro­sent­tia ja sik­si em­me ole ai­kai­sem­min voi­neet ot­taa nii­tä myyn­tiin.

Sal­ko­har­jun mu­kaan al­ko­ho­li­lain muu­tos on ter­ve­tul­lut ja vie Suo­mea en­tis­tä sel­ke­äm­min eu­roop­pa­lai­sen ruo­ka- ja juo­ma­kult­tuu­rin suun­taan.

– Hyvä ruo­ka ja vii­ni kul­ke­vat kä­si­kä­des­sä. On hie­noa, et­tä asi­a­kas voi hank­kia sekä ruo­an et­tä laa­duk­kaan ruo­ka­juo­man nyt sa­mal­la kaup­pa­reis­sul­la, Sal­ko­har­ju to­te­aa.

Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan mar­ket­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Jus­si Kaar­ti­sen mu­kaan myös S-ryh­män myy­mä­löis­sä val­mis­tau­dut­tiin saa­maan hyl­lyi­hin uu­den al­ko­ho­li­lain sal­li­mia juo­mia heti maa­nan­taik­si.

– La­ki­muu­tok­sen myö­tä va­li­koi­ma laa­je­nee noin 200 vii­ni­tuot­teel­la. Vii­nien ja mui­den juo­mien va­li­koi­ma vaih­te­lee myy­mä­löit­täin ja laa­jim­mil­laan se tu­lee ole­maan Pris­mois­sa. Kaik­kia tuot­tei­ta em­me saa hyl­lyi­hin heti, vaan va­li­koi­ma täy­den­tyy pik­ku hil­jaa.

– Al­ko­han ei ulo­tu kai­kil­le paik­ka­kun­nil­le. S-ryh­mäl­lä on yli tu­han­nen myy­mä­län ver­kos­to Suo­mes­sa ja nyt pys­tym­me tar­jo­a­maan asi­ak­kail­le ruo­an li­säk­si en­tis­tä laa­duk­kaam­man ruo­ka­juo­ma­va­li­koi­man. Us­kon, et­tä tämä on pi­ris­tys­ruis­ke myös pie­nem­pien paik­ka­kun­tien myy­mä­löi­den myyn­nil­le, Kaar­ti­nen miet­tii.