Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun hal­lin­noi­ma Mo­ni­kie­li­nen Oh­jaa­mo -han­ke ja Po­rin Oh­jaa­mo jär­jes­tä­vät yh­des­sä al­le 30-vuo­ti­ail­le po­ri­lai­sil­le nuo­ril­le il­mai­sen Bes­ties with Pori -ta­pah­tu­man 15. hel­mi­kuu­ta Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­sa.

Lu­vas­sa on Fat­hi Ah­me­din stand upia sekä ys­tä­vys­ty­mis­tä Speed Frien­ding -tyy­liin. Nuor­ten tiuk­koi­hin ky­sy­myk­siin vas­taa­mas­sa ovat uu­si kau­pun­gin­joh­ta­ja sekä si­vis­tys­toi­mi­a­lan toi­mi­a­la­joh­ta­ja.

Yk­si­näi­syys nuor­ten kes­kuu­des­sa on li­sään­ty­nyt eri­tyi­ses­ti ko­ro­na­vuo­sien ai­ka­na ja sii­hen tu­li­si puut­tua. Nuo­ril­le suun­na­tun Bes­ties with Pori -ta­pah­tu­man ta­voit­tee­na on­kin tu­tus­tut­taa nuo­ria niin toi­siin­sa, Po­riin kuin sen päät­tä­jiin. Il­mai­nen ja kai­kil­le al­le 30-vuo­ti­ail­le nuo­ril­le avoin ta­pah­tu­ma pi­de­tään Po­rin Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­sa 15 hel­mi­kuu­ta kel­lo 18–20. Ta­pah­tu­ma ei vaa­di en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

– Yk­si­näi­syys pu­hu­tut­taa nuo­ria, ja psy­ko­so­si­aa­li­sen neu­von­nan tar­ve on nous­sut. Nuo­ret ha­ke­vat tu­kea niin mie­len­ter­vey­del­li­siin kuin so­si­aa­li­siin­kin pul­miin, ker­too Oh­jaa­mo­pal­ve­lui­den esi­hen­ki­lö Han­na-Riik­ka Ves­ter­holm.

Ta­pah­tu­man juon­taa koo­mik­ko Fat­hi Ah­med, jon­ka huu­mo­ris­ta ei puu­tu te­rä­vyyt­tä. Ah­med pää­see­kin Bes­ties with Pori -ta­pah­tu­mas­sa stand up -ko­mii­kan ohes­sa esit­tä­mään tu­le­val­le kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­nal­le ja si­vis­tys­toi­mi­a­lan joh­ta­ja Esa Koh­ta­mä­el­le nuor­ten ky­sy­myk­siä hot seat -osi­os­sa.

Ko­mii­kal­la höys­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa nuo­ril­la on myös mah­dol­li­suus tu­tus­tua toi­siin­sa Oh­jaa­mon suun­nit­te­le­mas­sa Speed Frien­ding -tyy­li­ses­sä ys­tä­vys­ty­mi­ses­sä. Ide­a­na on vaih­taa jut­tu­ka­ve­ria ja tu­tus­tua mah­dol­li­sim­man mo­neen. Nuo­ret voi­vat ky­syä toi­sil­leen val­miik­si lis­tat­tu­ja tu­tus­tu­mis­ky­sy­myk­siä, joi­den on tar­koi­tus rik­koa jää­tä. Speed Frien­ding jär­jes­te­tään suo­mek­si ja eng­lan­nik­si.

– Mo­nel­ta nuo­rel­ta puut­tuu so­pi­va paik­ka tai ai­ka, joka mah­dol­lis­taa uu­siin ih­mi­siin tu­tus­tu­mi­sen. Ha­lu­am­me tu­kea eri­tyi­ses­ti maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten tu­tus­tu­mis­ta ”kan­ta­po­ri­lai­siin”, sil­lä koh­taa­mi­set ovat tär­keä osa nuo­ren ar­kea, kom­men­toi Mo­ni­kie­li­nen Oh­jaa­mo -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö El­la Saa­ri­nen.

Oh­jaa­mo on kai­kil­le al­le 30-vuo­ti­ail­le suun­nat­tu pal­ve­lu­pis­te, jos­ta saa mak­su­ton­ta oh­jaus­ta ja neu­von­taa esi­mer­kik­si työ­hön, kou­lu­tuk­seen ja ar­keen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Oh­jaa­mo Pori jär­jes­tää ym­pä­ri vuo­den eri­lai­sia mie­len­kiin­toi­sia ta­pah­tu­mia.

Mo­ni­kie­li­nen Oh­jaa­mo on Di­a­kin hal­lin­noi­ma han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on mo­ni­kie­lis­tää Oh­jaa­mo Po­rin pal­ve­lu­ja sekä net­ti­si­vu­ja. Yh­des­sä han­ke ja Oh­jaa­mo jär­jes­tä­vät nuo­ril­le ta­pah­tu­mia, tuot­ta­vat so­me­si­säl­tö­jä ja työs­ken­te­le­vät li­sä­täk­seen mo­ni­kie­lis­tä oh­jaus­ta.

Bes­ties with Pori -ta­pah­tu­ma on osa val­ta­kun­nal­lis­ta Oh­jaa­mo­viik­koa, jol­loin Oh­jaa­mot ym­pä­ri Suo­men jär­jes­tä­vät eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Oh­jaa­mo Po­rin vii­kon tar­kem­man oh­jel­man löy­dät Oh­jaa­mo Po­rin so­mes­ta.

Han­ket­ta ra­hoit­taa Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­to. Hank­keen toi­min­ta-ai­ka on 1.5.2022 – 31.12.2023. Oh­jaa­mo Pori on Po­rin kau­pun­gin si­vis­tys­toi­mi­a­lan toi­min­taa.