Mark­ku Uha­ri / STT

EU-ko­mis­saa­ri Jut­ta Ur­pi­lai­nen ker­too odo­te­tus­ti ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä SDP:n pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si. Ur­pi­lai­nen ker­toi suos­tu­muk­ses­taan sun­nun­tai­na SDP:n puo­lu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa Tam­pe­reel­la.

SDP:n en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja San­na Ma­rin pyy­si Ur­pi­lais­ta eh­dok­kaak­si vii­me elo­kuus­sa, mut­ta tuol­loin Ur­pi­lai­nen ker­toi har­kit­se­van­sa asi­aa.

Hä­nen jul­ki­sen il­moi­tuk­sen­sa vii­py­mi­sen taus­tal­la ovat osin vai­kut­ta­neet Eu­roo­pan ko­mis­si­on vaa­li­työ­tä kos­ke­vat sään­nöt, ja hän viit­ta­si asi­aan myös pu­hees­saan sun­nun­tai­na.

Sun­nun­tai­na jo en­nen Ur­pi­lai­sen pu­het­ta ylei­sön kes­kuu­teen ja­et­tiin Jut­ta-kylt­te­jä ja kan­na­tus­pins­se­jä.

"Ketään ei jätetä"

Pu­hees­saan Ur­pi­lai­nen ar­vi­oi, et­tä Suo­mi va­lit­see it­sel­leen ta­sa­val­lan pre­si­den­tin hy­vin eri­lai­seen maa­il­maan kuin mi­hin pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö va­lit­tiin noin 12 vuot­ta sit­ten.

Hän nos­ti esiin muun mu­as­sa Suo­men liit­ty­mi­sen so­ti­las­liit­to Na­toon, Uk­rai­nan so­dan sekä Ga­zan krii­sin.

– Eläm­me glo­baa­lia mur­ros­kaut­ta. Uu­den ul­ko­po­liit­ti­sen toi­mi­juu­den löy­tä­mi­nen on tär­ke­ää meil­le suo­ma­lai­sil­le. Tär­ke­ää Suo­men ta­lou­del­le ja työl­li­syy­del­le, tär­ke­ää Suo­men tur­val­li­suu­del­le, Ur­pi­lai­nen to­te­si.

– Ha­lu­an, et­tä me suo­ma­lai­set voim­me jat­kos­sa­kin si­tou­tua sii­hen, et­tä ke­tään ei jä­te­tä, hän sa­noi pu­hees­saan saa­den ylei­söl­tä ap­lo­dit.

Pu­hees­saan Ur­pi­lai­nen myös viit­ta­si mui­hin pre­si­dent­tieh­dok­kai­siin.

– Oi­keis­to­lais­ten ja kes­kus­ta­oi­keis­to­lais­ten mies­ten rin­nal­le mah­tuu hy­vin, ja tar­vi­taan­kin, yk­si eu­roop­pa­lai­suu­teen ja kan­sain­vä­li­siin kump­pa­nuuk­siin si­tou­tu­nut pu­na­vih­reä nai­nen, sa­noi Ur­pi­lai­nen.

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man ker­toi sun­nun­tai­na ole­van­sa kii­tol­li­nen Ur­pi­lai­sen suos­tu­muk­ses­ta.

– Mi­nus­ta tun­tuu, et­tä näi­hin pre­si­den­tin­vaa­lei­hin saa­daan vih­doin­kin sä­pi­nää, Lindt­man sa­noi.

Komissaari vuodesta 2019

Ur­pi­lai­nen on SDP:n en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja ja Suo­men en­ti­nen val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri. Hän on ol­lut Eu­roo­pan ko­mis­si­on kan­sain­vä­li­sis­tä kump­pa­nuuk­sis­ta vas­taa­va ko­mis­saa­ri vuo­des­ta 2019.

Ur­pi­lai­nen on ko­toi­sin Kes­ki-Poh­jan­maal­ta Kok­ko­las­ta ja kou­lu­tuk­sel­taan kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri. En­nen po­lii­ti­kon uraan­sa Ur­pi­lai­nen työs­ken­te­li opet­ta­ja­na.

SDP oli edus­kun­ta­puo­lu­eis­ta vii­mei­nen, joka ei ol­lut il­moit­ta­nut eh­dok­kaas­taan, sel­lai­sen aset­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä tai sii­tä, ke­nen pre­si­dent­tieh­dok­kaan taak­se puo­lue aset­tuu.

SDP:n puo­lu­e­val­tuus­ton on mää­rä vah­vis­taa Ur­pi­lai­sen eh­dok­kuus myö­hem­min yli­mää­räi­ses­sä puo­lu­e­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa jou­lu­kuun alus­sa, jol­loin Ur­pi­lai­sen kam­pan­ja vi­ral­li­ses­ti käyn­nis­tyy.

Pre­si­den­tin­vaa­lit pi­de­tään en­si vuo­den tam­mi­kuus­sa.