Lii­sa Ku­ja­la / STT

Oma­ko­ti­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Pien­ta­lo­te­ol­li­suus PTT ar­vi­oi, et­tä oma­ko­ti­ra­ken­ta­mi­ses­sa uu­sien aloi­tus­ten mää­rä voi suun­nil­leen puo­lit­tua vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na.

PTT:n joh­ta­ja Kim­mo Rau­ti­ai­nen ker­too, et­tä uu­sia aloi­tuk­sia oli vii­me vuon­na noin 6 800. Täl­le vuo­del­le ei vi­ral­lis­ta ar­vi­oi­ta ole teh­ty, mut­ta Rau­ti­ai­sen mu­kaan luku voi ol­la 3 500–4 000.

– Näin vä­hän ei ole ra­ken­net­tu puo­leen vuo­si­sa­taan tai pi­dem­pään­kään ai­kaan. Tämä on ihan poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne, Rau­ti­ai­nen sa­noo STT:lle.

Ar­vio pe­rus­tuu ra­ken­nus­lu­pa­tie­toi­hin ja PTT:n omiin ti­las­toi­hin. Esi­mer­kik­si oma­ko­ti- ja pa­ri­ta­lo­jen ra­ken­nus­lu­pien mää­rä pie­ne­ni jo vuo­den al­ku­puo­lis­kol­la 53 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta.

Rau­ti­ai­nen lis­taa ke­hi­tyk­sel­le mo­nia syi­tä, ku­ten kor­ko­jen no­pe­an nou­sun ja inf­laa­ti­on. Pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ovat nous­seet ja vii­me syk­sy­nä myös säh­kön hin­nat oli­vat poik­keuk­sel­li­sen kor­ke­al­la.

Hy­vä­nä mit­ta­ri­na Rau­ti­ai­nen pi­tää myös ku­lut­ta­jien luot­ta­mu­sin­dek­siä. Se läh­ti pai­nu­maan alas­päin hel­mi­kuun 2022 jäl­keen, kun Ve­nä­jä oli hyö­kän­nyt Uk­rai­naan. Poh­ja­lu­ke­mis­sa ku­lut­ta­jan­luot­ta­mus kä­väi­si vii­me jou­lu­kuus­sa.

Rau­ti­ai­sen mu­kaan on kui­ten­kin yl­lät­tä­vää, et­tä tämä vuo­si on jat­ku­nut näin heik­ko­na.

– Ou­nas­te­lin ai­em­min, et­tä ke­vääl­lä ol­tai­siin suh­dan­ne­poh­ja­koh­das­sa, mut­ta nyt näyt­tää, et­tä eh­kä­pä me olem­me nyt sii­nä.

– Ei ra­ken­ta­mi­nen ihan täy­sin ole py­säh­ty­nyt ja var­mas­ti läh­tee liik­keel­le, kun ku­lut­ta­ja­luot­ta­mus nou­see. Sii­hen saak­ka men­nään vä­hän pie­nem­mil­lä vo­lyy­meil­lä, Rau­ti­ai­nen sa­noo.

Ra­ken­ta­mi­sen hil­je­ne­mi­nen kos­kee yh­tä lail­la koko Suo­mea. Oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mi­nen on jo use­am­man vuo­den ajan pai­not­tu­nut isoi­hin kau­pun­kei­hin, nii­den ke­hys­kun­tiin ja maa­kun­ta­kes­kuk­siin.

– Oi­ke­as­taan kas­vu­kes­kus­ten osuus on vain li­sään­ty­nyt. Eni­ten ra­ken­ne­taan Es­poo­seen, Van­taal­le, Ou­luun, Hel­sin­kiin ja Jy­väs­ky­lään, Rau­ti­ai­nen ker­too.

Luot­ta­mus­ta ovat vii­me ai­koi­na na­ker­ta­neet ikä­vät uu­ti­set ta­lon­val­mis­ta­jil­ta, ku­ten ison, pe­rin­tei­sen ja pit­kään toi­mi­neen Juk­ka­ta­lon il­moi­tus kon­kurs­sis­ta vii­me kuun lo­pul­la. Pie­nem­mis­tä ta­lo­val­mis­ta­jis­ta myös Eve­san, Saa­ga­ta­lo­jen ja Aa­te­li­ta­lon toi­min­ta on päät­ty­nyt kon­kurs­siin va­jaan puo­len­tois­ta vuo­den si­säl­lä.

Oma­ko­ti­liit­toon on tul­lut joi­ta­kin yh­tey­de­not­to­ja ta­lo­val­mis­ta­jien kon­kurs­sien tii­moil­ta. Toi­min­nan­joh­ta­ja Mar­ju Si­lan­de­rin mu­kaan mi­tään suu­rem­paa yleis­tä huo­les­tu­mis­ta ei ole kui­ten­kaan ha­vait­tu ra­ken­ta­mis­ta har­kit­se­vien jou­kos­sa.

– Nämä ovat pit­kä­kes­toi­sia pro­jek­te­ja, kun per­heet läh­te­vät oma­ko­ti­ta­lo­ja suun­nit­te­le­maan, Si­lan­der huo­maut­taa.

Hän us­koo no­pe­an kor­ko­ta­son nou­sun kui­ten­kin vai­kut­ta­neen sii­hen, et­tä ih­mi­set har­kit­se­vat nyt en­tis­tä tar­kem­min oma­ko­ti­ta­lon aloi­tuk­sen ajoi­tus­ta ja saat­ta­vat odot­taa esi­mer­kik­si kor­ko­jen nou­sun tait­tu­mis­ta.

Myös Rau­ti­ai­nen ar­vi­oi, et­tä ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä har­ki­taan en­tis­tä tar­kem­min.

– Se on nä­ky­nyt koko vuo­den sii­nä, et­tä asi­ak­kaat ovat liik­keel­lä ja tar­jouk­sia teh­dään, mut­ta pää­tök­siä teh­dään hi­taam­min ja ne vii­py­vät.

Ai­ka moni yri­tys on jo re­a­goi­nut alan kon­kurs­sien he­rät­tä­mään huo­leen ja tie­dot­ta­nut oma-aloit­tei­ses­ti ta­lous­ti­lan­tees­taan. Rau­ti­ai­sen mu­kaan esi­mer­kik­si PTT:n jä­se­ny­ri­tyk­set ovat sääs­ty­neet isoil­ta tap­pi­oil­ta, jos Juk­ka­ta­loa ei huo­mi­oi­da.

–  Us­kon, et­tä täs­sä ei nyt kon­kurs­si­aal­toa ole tu­los­sa, Rau­ti­ai­nen pai­not­taa.

– Yri­tyk­set ovat pys­ty­neet so­peut­ta­maan toi­min­taan­sa ja teh­neet iso­ja so­peu­tus­liik­kei­tä. On jou­dut­tu vä­hen­tä­mään vä­keä ja lo­maut­ta­maan.

Esi­mer­kik­si Älvs­by­ta­lo ker­toi syys­kuun puo­li­vä­lis­sä, et­tä se kes­keyt­tää ti­la­päi­ses­ti Kau­ha­jo­en ta­lo­teh­taan tuo­tan­non en­si vuo­den alus­ta. Tuo­tan­to kes­ki­te­tään Ruot­sin ta­lo­teh­tail­le, mut­ta muu­ten toi­min­ta jat­kuu nor­maa­lis­ti. Kau­ha­jo­en teh­das jää odot­ta­maan sitä, et­tä poh­jois­mai­set ta­lo­mark­ki­nat kään­ty­vät jäl­leen nou­suun.

PTT on­kin vaa­ti­nut, et­tä jos ra­ken­nu­sa­lal­le suun­ni­tel­laan tu­ki­toi­mia, pi­tää ne suun­na­ta myös pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen.

– Vie­lä ra­ken­nu­sa­la läh­tee nou­suun, mut­ta nyt on poik­keuk­sel­li­sen vai­kea ti­lan­ne, Rau­ti­ai­nen sa­noo.

Oma­ko­ti­liit­to taas on eh­dot­ta­nut, et­tä hal­li­tuk­sen tu­li­si val­mis­tel­la uu­si ara­va­tu­ki­mal­li pien­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen ja re­mon­toi­mi­seen, jot­ta ih­mi­sil­lä oli­si mah­dol­li­suus koh­tuu­hin­tai­siin ja -ko­koi­siin ra­ken­nuk­siin sekä ener­gi­a­te­hok­kuus­re­mont­tei­hin.

Sekä Rau­ti­ai­nen et­tä Si­lan­der neu­vo­vat, et­tä ra­ken­ta­mis­ta suun­nit­te­le­vien kan­nat­taa ver­tail­la ta­lon­val­mis­ta­jien ta­lous­ti­lan­net­ta. Esi­mer­kik­si ve­ro­ve­lat nä­ky­vät yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä osoit­tees­ta ytj.fi.

– Kun läh­tee os­ta­maan ihan vaik­ka pien­tä re­mont­ti­a­kin taik­ka sit­ten isoa pro­jek­tia, ta­lo­pa­ket­tia, niin myy­jäy­ri­tys­ten ta­lous­ti­lan­tee­seen pe­reh­ty­mi­nen on hy­vin suo­si­tel­ta­vaa, Si­lan­der sa­noo.

Sa­moin ko­ke­muk­sia eri ta­lon­val­mis­ta­jis­ta kan­nat­taa ky­sel­lä eri ver­kos­tois­ta. Li­säk­si yri­tyk­sel­tä voi ky­syä sen ta­lous­ti­lan­tees­ta ihan suo­raan­kin.

– Ei kan­na­ta ujos­tel­la ol­len­kaan, kos­ka yleen­sä kun ih­mi­set ra­ken­ta­vat oma­ko­ti­ta­loa, niin se ta­pah­tuu mel­kein­pä ker­ran elä­mäs­sä. Se on niin iso in­ves­toin­ti, Si­lan­der huo­maut­taa.

Kun so­pi­mus on syn­ty­mäs­sä, on pa­pe­rit syy­tä käy­dä huo­lel­la läpi ja tar­vit­ta­es­sa ky­syä, mitä epä­sel­vä koh­ta tar­koit­taa.

Mo­lem­mat haas­ta­tel­ta­vat vink­kaa­vat, et­tä nyt oli­si oi­ke­as­taan hyvä het­ki ra­ken­taa, jos oma ta­lous­ti­lan­ne vain sen sal­lii. He pe­rus­te­le­vat nä­ke­mys­tä sil­lä, et­tä täl­lä het­kel­lä ta­lo­pa­ket­tien toi­mi­tu­sa­jat ovat ly­hyi­tä ja ra­ken­nus­lu­van saa no­pe­as­ti. Myös am­mat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa on ta­ka­vuo­sia pa­rem­min saa­ta­vil­la ja ra­ken­ta­mis­kus­tan­nus­ten nou­su on rau­hoit­tu­nut.

– Ton­tin saa hel­pom­min, kun on ra­ken­ta­jia vä­hem­män liik­keel­lä ja joil­lain pai­koil­la tont­tien hin­nat ovat läh­te­neet jopa las­kuun, Rau­ti­ai­nen lu­et­te­lee.

Si­lan­der muis­tut­taa, et­tä oma­ko­ti­ta­lois­sa asu­mi­nen on tut­ki­tus­ti suo­ma­lai­sil­le edel­leen laa­jas­ti toi­vot­tu asu­mis­muo­to.

– Us­kon, et­tä oma­ko­ti­ta­lo­ra­ken­ta­mis­ta tul­laan nä­ke­mään jat­kos­sa­kin.