Edus­kun­nan ke­vä­tis­tun­to­kau­si lä­he­nee lop­pu­aan ja po­li­tii­kan kesä on al­ka­mas­sa. Vuo­den en­sim­mäi­nen puo­lis­ko on ol­lut täyn­nä toi­mia muun mu­as­sa jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen ja ra­ja­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sen puo­les­ta. Syk­sys­tä on näil­lä nä­ky­min tu­los­sa myös työn­täy­tei­nen. Vuo­den 2025 ta­lou­sar­vi­on kä­sit­te­ly al­kaa heti syys­kuus­sa.

Po­li­tii­kan ke­vät­tä on lei­man­nut va­li­tet­ta­vas­ti vas­tak­kai­na­set­te­lun kär­jis­ty­mi­nen. Us­kal­lan kui­ten­kin väit­tää, et­tä ti­lan­ne ei to­del­li­suu­des­sa ole niin paha kuin ulos­päin ja so­si­aa­li­sen me­di­an vä­li­tyk­sel­lä näyt­tää. Kes­kus­te­lus­sa pää­sään­töi­ses­ti asi­at rii­te­le­vät ei­vät­kä ih­mi­set. Kan­sa­ne­dus­ta­jien vä­li­nen kes­kus­te­lu­yh­teys on edel­leen toi­mi­va. Mo­nes­ta asi­as­ta val­lit­see hy­vin laa­ja po­liit­ti­nen yh­tei­sym­mär­rys. Esiin voi nos­taa esi­mer­kik­si kaik­kien puo­lu­ei­den si­tou­tu­mi­sen niin Uk­rai­nan tu­ke­mi­seen kuin Nato-jä­se­nyy­teen­kin. Muu­al­la Eu­roo­pas­sa nämä asi­at re­pi­vät puo­lu­e­kent­tää pa­has­ti rik­ki. Sa­ta­kun­nan kan­nal­ta DCA-so­pi­muk­sen ja Na­ton mer­ki­tys tu­lee näyt­te­le­mään suur­ta roo­lia tu­le­vai­suu­des­sa.

Ha­lu­an kiit­tää Sa­ta­kun­ta­liit­toa, lu­kui­sia sa­ta­kun­ta­lai­sia yh­teis­työ­ta­ho­ja sekä sa­ta­kun­ta­lai­sia edus­ta­ja­kol­le­goi­ta­ni. Olem­me maan toi­sek­si pie­nin vaa­li­pii­ri. Em­me saa Sa­ta­kun­nan kan­nal­ta tär­kei­tä asi­oi­ta eteen­päin il­man tii­vis­tä yh­teis­työ­tä. Kah­dek­san edus­ta­jan kes­ken yh­tei­söl­li­syy­den muo­dos­tu­mi­nen ta­pah­tuu osin luon­nos­taan. Meil­le kai­kil­le on tär­ke­ää Sa­ta­kun­nan elin­voi­ma ja ha­lu­am­me ko­ros­taa Sa­ta­kun­nan mer­ki­tys­tä koko Suo­men kas­vun kan­nal­ta. Sa­ta­kun­ta on asu­kas­lu­ku­aan tup­las­ti suu­rem­pi vien­ti­maa­kun­ta ja tuo­tam­me myös suu­ren osan koko maan ruu­as­ta. Meil­lä on edel­ly­tyk­siä ol­la pal­jon ny­kyis­tä­kin mer­kit­tä­väm­pi alue.

Sa­ta­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää on on­nis­tu­mi­nen puh­taan siir­ty­män hank­keis­sa. Sa­ta­kun­nal­la on isot mah­dol­li­suu­det ener­gi­a­po­li­tii­kas­sa ja vety- ja ak­ku­tek­no­lo­gi­an ken­täl­lä. Vaik­ka suh­tau­dun tuu­li­voi­maan va­ro­vai­sen kriit­ti­ses­ti, kos­ka se tar­vit­see rin­nal­leen va­kaa­ta sää­tö­voi­maa, en kiis­tä se mer­ki­tys­tä ve­ty­tek­no­lo­gi­as­sa. Sa­ta­kun­nan ve­ty­tie­kart­taa laa­ties­sa tuu­li­voi­man mer­ki­tys on tär­keä. Ve­ty­put­ki­lin­jas­ton ra­ken­ta­mi­ses­sa on huo­mi­oi­ta­va si­jain­ti suh­tees­sa sa­ta­miin, ra­ta­verk­koon ja maan­tei­hin. Pa­nos­tuk­set lii­ken­neyh­teyk­siin ovat vält­tä­mät­tö­miä. Ve­ty­tek­no­lo­gi­aa edis­tet­tä­es­sä ei sil­ti saa unoh­taa myös­kään pääs­tö­tön­tä ydin­voi­maa sekä huol­to­var­muu­den kan­nal­ta ai­van oleel­lis­ta polt­toon pe­rus­tu­vaa ener­gi­aa ku­ten tur­vet­ta. Näi­den­kin suh­teen Sa­ta­kun­ta on ko­ko­aan suu­rem­pi.

Jari Kos­ke­la, kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)