Edus­kun­ta hy­väk­syi ke­vääl­lä 2020 tie­lii­ken­ne­lain muu­tok­sen, jos­sa sää­de­tään muun mu­as­sa ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­tun­nuk­ses­ta ja sen myön­tä­mi­ses­tä. Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na oli te­hos­taa ko­tiin tuo­ta­via so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­ta tar­jo­a­mal­la työn­te­ki­jöil­le pa­rem­pia py­sä­köin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. La­ki­muu­tos as­tui voi­maan 1. ke­sä­kuu­ta 2020.

Kau­pun­ki päät­tää ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­tun­nus­ten ja -lu­pien käyt­töö­no­tos­ta, käy­tös­tä ja mak­sul­li­suu­des­ta oman har­kin­tan­sa mu­kaan. Vuo­teen 2024 as­ti Po­rin kau­pun­gin myön­tä­mät Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöi­den py­sä­köin­ti­lu­vat ovat ol­leet hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le mak­sut­to­mia. Use­at kau­pun­git ovat kui­ten­kin vii­me vuo­si­na al­ka­neet pe­riä ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vis­ta mak­sua, ja myös Po­rin kau­pun­ki esit­tää nyt lu­pien muut­ta­mis­ta mak­sul­li­sik­si si­ten, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta pe­rit­täi­siin py­sä­köin­ti­lu­vis­ta jat­kos­sa sa­dan eu­ron vuo­sit­tai­nen lu­pa­mak­su. Kos­ka ky­sees­sä on hy­vin­voin­ti­a­lu­een jär­jes­tä­mä pal­ve­lu, tu­li­si myös lu­pien hal­lin­ta ja lu­pa­re­kis­te­rin yl­lä­pi­to jat­kos­sa or­ga­ni­soi­da hy­vin­voin­ti­a­lu­een kaut­ta.

Py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen voi­vat lain mu­kaan saa­da sekä yk­si­tyi­set et­tä jul­ki­set toi­mi­jat sil­loin, kun ne to­teut­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la ole­via la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä. Py­sä­köin­ti­tun­nus­ta saa käyt­tää py­sä­köin­tiin vain hy­vin­voin­ti­a­lu­een jär­jes­tä­mis­sä työ­teh­tä­vis­sä ja py­sä­köin­tiin saa käyt­tää vain py­sä­köin­ti­tun­nuk­ses­sa mai­nit­tua ajo­neu­voa.

Kau­pun­gin myön­tä­mien ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­tun­nus­ten ja -lu­pien käyt­tö ra­jau­tuu kau­pun­gin ka­tu­ti­laan ja kau­pun­gin hal­lin­noi­mil­le ylei­sil­le py­sä­köin­ti­a­lu­eil­le. Py­sä­köin­ti­lu­val­la va­rus­te­tun ajo­neu­von saa ko­ti­hoi­don työ­teh­tä­viä suo­ri­tet­ta­es­sa py­sä­köi­dä lii­ken­tee­noh­jaus­lait­teel­la osoi­te­tus­ta kiel­los­ta tai ra­joi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Ajo­neu­von voi myös jät­tää kau­pun­gin hal­lin­noi­mal­le mak­sul­li­sel­le alu­eel­le il­man mak­sun suo­rit­ta­mis­ta tai ai­ka­ra­joi­te­tul­le alu­eel­le ai­ka­ra­joi­tus­ta pi­dem­mäk­si ai­kaa. Py­sä­köin­ti­kiel­to­a­lu­eel­le py­sä­köi­vän tu­lee kui­ten­kin nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja har­kin­taa, ei­kä py­sä­köin­ti saa ai­heut­taa hait­taa tai vaa­raa muul­le lii­ken­teel­le.

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­pien muu­to­se­si­tys­tä ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na 2. huh­ti­kuu­ta, jon­ka jäl­keen asi­an kä­sit­te­ly ete­nee kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Lo­pul­li­sen pää­tök­sen asi­as­ta te­kee Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­to. Py­sä­köin­ti­lu­pa­muu­tos­ten on tar­koi­tus as­tua voi­maan 1. ke­sä­kuu­ta 2024.