STT

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien edus­kun­ta­ryh­mä esit­tää an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van por­ras­ta­mis­ta per­jan­tai­na jul­kis­ta­mas­saan vaih­to­eh­to­bud­je­tis­sa en­si vuo­del­le.

Op­po­si­ti­os­sa ole­van puo­lu­een esit­tä­mä mal­li oli­si ne­li­por­tai­nen, ja sen pe­rus­teel­la työt­tö­myys­tur­va las­ki­si työt­tö­myy­den jat­ku­es­sa. Vas­taa­vas­ti puo­lue ulot­tai­si etuu­den kai­kil­le työ­i­käi­sil­le. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ar­vi­oi an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van muu­tok­sen leik­kaa­van val­ti­on me­no­ja noin 148 mil­joo­naa eu­roa.

Kaik­ki­aan kris­til­lis­de­mok­raat­tien vaih­to­eh­to­bud­jet­ti sääs­täi­si puo­lu­een mu­kaan val­ti­on va­ro­ja run­saat puo­li mil­jar­dia eu­roa hal­li­tuk­sen en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­seen ver­rat­tu­na.

Puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­yah ar­vi­oi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­nen vaa­tii sekä me­no­leik­kauk­sia, tu­lo­li­säyk­siä et­tä ra­ken­teel­li­sia uu­dis­tuk­sia, jot­ka no­peut­tai­si­vat ta­lous­kas­vua.

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue so­si­a­li­de­mok­raat­tien ta­voin kris­til­lis­de­mok­raa­tit ker­too ta­voit­te­le­van­sa 80 pro­sen­tin työl­li­syy­sas­tet­ta. Li­säk­si puo­lue ta­voit­te­lee kah­den pro­sen­tin ta­lous­kas­vua.

En­si vuo­del­le kui­ten­kin moni ta­lous­lai­tos, muun mu­as­sa Kan­sain­vä­li­nen va­luut­ta­ra­has­to (IMF), on en­nus­ta­nut Suo­men ta­lous­kas­vun py­säh­ty­vän.

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien mer­kit­tä­vim­mät li­sä­pa­nos­tuk­set hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen ver­rat­tu­na koh­dis­tu­vat so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit koh­den­tai­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le li­sä­ra­hoi­tus­ta 400 mil­joo­naa eu­roa.

–  Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ali­ra­hoi­tus on ol­lut kaik­kien tie­dos­sa jo ai­na­kin vuo­den, sa­moin hoi­to­vel­ka, sa­noi puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Päi­vi Rä­sä­nen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Kaik­ki­aan puo­lue koh­den­tai­si 600 mil­joo­naa eu­roa li­sä­ra­haa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin. Puo­lue li­säi­si myös maa­ta­lou­den tu­ke­mi­seen ja huol­to­var­muu­teen suun­nat­tu­ja va­ro­ja va­jaal­la 300 mil­joo­nal­la, ja vas­taa­vas­ti vaih­to­eh­to­bud­je­tis­sa ki­ris­tet­täi­siin muun mu­as­sa so­ke­rin ter­veys­pe­rus­teis­ta ve­roa, al­ko­ho­li­ve­roa ja voi­ma­lai­tos­ve­roa.

Kaik­ki­aan kris­til­lis­de­mok­raa­tit las­kee saa­van­sa val­ti­on kas­saa ker­ry­tet­tyä run­saat kak­si mil­jar­dia eu­roa hal­li­tuk­sen esi­tys­tä enem­män.