STT

Yli 70 pro­sent­tia po­liit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä ar­vi­oi, et­tä omas­sa kun­nas­sa ei ole ol­lut saa­ta­vis­sa avoi­miin va­kans­sei­hin riit­tä­väs­ti osaa­via työn­te­ki­jöi­tä. Asia käy il­mi Ke­van teet­tä­mäs­tä kun­ta­päät­tä­jä­ba­ro­met­ris­ta.

Kun­ta­päät­tä­jien ar­vio työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta on mer­kit­tä­väs­ti hei­ken­ty­nyt vuo­des­ta 2021, jol­loin 65 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­toi haas­teis­ta löy­tää osaa­via työn­te­ki­jöi­tä.

Ba­ro­met­rin vas­taa­jien mu­kaan pu­laa on eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä si­vis­tys­toi­mi­a­lan am­mat­ti­lai­sis­ta.

Eri­tyi­ses­ti Kan­ta-Hä­mees­sä ja Uu­del­la­maal­la on ol­lut haas­tei­ta avoin­ten va­kans­sien täyt­tä­mi­ses­sä.

Työ­voi­man saa­ta­vuus­haas­teet ovat kas­va­neet eten­kin pie­nis­sä, 10 000–49 000 asuk­kaan ja kes­ki­suu­ris­sa, 50 000–100 000 asuk­kaan kun­nis­sa.

Kun­ta­päät­tä­jä­ba­ro­met­rin mu­kaan kun­nis­sa on pa­nos­tet­tu työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­le­mi­seen pal­kal­la. Eri­tyi­ses­ti La­pis­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa on hou­ku­tel­tu työn­te­ki­jöi­tä pa­rem­mal­la pal­kal­la.

Kun­ta­päät­tä­jien nä­ke­myk­siä työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta on ky­sel­ty kol­me­na vuo­te­na pe­räk­käin. Ke­van joh­ta­van asi­an­tun­ti­jan Is­mo Kai­nu­lai­sen mu­kaan nyt tu­lok­set ovat jo ää­rim­mäi­sen hä­lyt­tä­viä. Kaik­ki mer­kit näyt­tä­vät hä­nen mu­kaan­sa sil­tä, et­tä osaa­ja­pu­la kun­ta­sek­to­ril­la on tul­lut jää­däk­seen.

– Tätä osal­taan pi­tää yl­lä nyt se, et­tä suu­ret ikä­luo­kat ovat run­sain mää­rin nyt joko jää­neet tai jää­mäs­sä eläk­keel­le, Kai­nu­lai­nen sa­noo Ke­van tie­dot­tees­sa.

Po­liit­ti­sis­ta päät­tä­jis­tä yli 80 pro­sent­tia kat­soo, et­tä kun­ta­hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­nis­ta on käy­ty omas­sa kun­nas­sa po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua. Kai­nuus­sa, Ky­men­laak­sos­sa ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa seu­ra­taan ah­ke­ras­ti kun­ta­hen­ki­lös­tön työ­ky­kyä ja työ­hy­vin­voin­tia.

Kes­kus­te­lun li­säk­si kak­si kol­mes­ta vas­taa­jas­ta ker­too, et­tä työ­hy­vin­voin­tiin ja työ­ky­kyyn pa­nos­ta­mi­ses­ta on teh­ty stra­te­gi­nen va­lin­ta omas­sa kun­nas­sa.

– On pel­käs­tään po­si­tii­vi­nen asia, et­tä kun­tien työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­ti on nous­sut mu­kaan myös kun­tien po­liit­ti­seen kes­kus­te­luun. Eri­tyi­sen po­si­tii­vi­se­na pi­dän sitä, et­tä lä­hes kak­si kol­mes­ta vas­taa­jas­ta ker­too omas­sa kun­nas­sa teh­dyn stra­te­gi­nen va­lin­ta työ­hy­vin­voin­tiin ja työ­ky­kyyn pa­nos­ta­mi­ses­ta, Kai­nu­lai­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Tut­ki­muk­sen to­teut­ti Ke­van toi­mek­si­an­nos­ta Poh­jois­ran­ta BCW. Ky­se­ly teh­tiin verk­ko­ky­se­ly­nä loka–mar­ras­kuun ai­ka­na. Vas­tauk­sia saa­tiin yh­teen­sä yli 1 100. Tut­ki­muk­sen vas­tausp­ro­sent­ti oli 11,3 pro­sent­tia.