STT

Kuo­le­maan joh­ta­neet ve­nei­ly­tur­mat li­sään­tyi­vät vii­me vuon­na edel­lis­vuo­des­ta, ker­too Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com.

Eni­ten kuo­le­maan joh­ta­nei­ta tur­mia ta­pah­tui Vuok­sen ve­sis­tön alu­eel­la ja Suo­men­lah­del­la.

Tra­fi­co­min mu­kaan kuo­le­maan joh­ta­neet hu­vi­ve­nei­ly­tur­mat ovat kui­ten­kin vä­hen­ty­neet ta­ka­vuo­sis­ta, vaik­ka ve­nei­lyn suo­sio on kas­va­nut. Esi­mer­kik­si vuon­na 2018 kuo­le­man­ta­pauk­sia oli yli 50.

Suu­rin osa kuo­le­maan joh­ta­neis­ta tur­mis­ta ta­pah­tuu sou­tu­ve­neil­lä ja pie­nil­lä pe­rä­moot­to­ri­ve­neil­lä. Yleen­sä tur­mien syi­nä ovat puut­teel­li­nen va­rau­tu­mi­nen ja in­hi­mil­li­set te­ki­jät. Al­ko­ho­li on osal­li­se­na rei­lus­ti yli puo­les­sa kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta.