STT–AFP

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa le­vi­ä­vän ku­va­ma­te­ri­aa­lin mu­kaan tai­wa­ni­lai­sen tek­no­lo­gi­a­jät­ti Fox­con­nin teh­taal­la Kii­nan kes­ki­o­sas­sa on puh­jen­nut laa­jo­ja mie­le­no­soi­tuk­sia. Fox­conn myön­si ja vah­vis­ti kes­ki­viik­ko­na, et­tä "vä­ki­val­taa" on puh­jen­nut sen suu­rel­la teh­taal­la Kes­ki-Kii­nas­sa.

–  Vä­ki­val­lan osal­ta Fox­conn jat­kaa vuo­ro­pu­he­lua työn­te­ki­jöi­den ja (Kii­nan) hal­li­tuk­sen kans­sa es­tääk­seen vas­taa­vien ta­paus­ten tois­tu­mi­sen, tai­wa­ni­lai­syh­tiö il­moit­ti lau­sun­nos­saan.

Kii­nan vi­ra­no­mai­set mää­rä­si­vät mar­ras­kuun alus­sa sa­to­ja­tu­han­sia ih­mi­siä ko­ro­na­sul­kuun alu­eel­la, joka ym­pä­röi maa­il­man suu­rin­ta iP­ho­ne-pu­he­li­mia val­mis­ta­vaa teh­das­ta Zhengz­houn kau­pun­gis­sa. Työn­te­ki­jöi­tä on lu­kit­tu vii­koik­si teh­tai­siin ja yli­o­pis­toil­le, ei­vät­kä he pys­ty mat­kus­ta­maan va­paas­ti.

Suu­ri teh­da­sa­lue sul­jet­tiin ko­ro­nan suh­teen nol­la­to­le­rans­sia nou­dat­ta­nees­sa maas­sa, kun ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ten mää­rä läh­ti nou­suun. Sii­tä läh­tien noin 200  000 työn­te­ki­jän teh­das on toi­mi­nut sul­je­tus­sa kup­las­sa.

Uu­tis­toi­mis­to AFP ei ole it­se­näi­ses­ti pys­ty­nyt vah­vis­ta­maan vi­de­oi­ta, joil­la nä­kyy sa­to­ja mars­si­via teh­das­työn­te­ki­jöi­tä, mel­lak­ka­po­lii­se­ja sekä ih­mi­siä ke­mi­kaa­li­suo­ja­pu­vuis­sa.

Suo­ra­tois­to­vi­de­ol­la nä­kyy, kuin­ka kym­me­net työn­te­ki­jät koh­ta­si­vat yö­ai­kaan ri­vin po­lii­se­ja ja vaa­ti­vat huu­ta­en hei­tä puo­lus­ta­maan työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia. Toi­sil­la vi­de­oil­la nä­kyy, kuin­ka suo­ja­pu­kui­hin pu­keu­tu­neet ih­mi­set sei­so­vat tiel­lä lä­hel­lä teh­taan asuin­ra­ken­nuk­sia ja vi­de­o­ta ku­vaa­va ih­mi­nen sa­noo: "Se al­kaa uu­des­taan, vii­me yös­tä tä­hän aa­muun". Toi­sel­la vi­de­ol­la use­at suo­ja­vaat­teis­sa ole­vat tur­val­li­suus­hen­ki­löt näyt­ti­vät pot­ki­van tiel­lä ma­kaa­vaa työn­te­ki­jää.

Mie­le­no­soi­tuk­siin viit­taa­vat ai­he­tun­nis­teet on uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan sen­su­roi­tu Kii­nan Twit­te­rin kal­tai­sel­la Wei­bo-alus­tal­la. Kui­ten­kin jot­kin mie­le­no­soi­tuk­siin viit­taa­vat teks­tit oli­vat yhä näh­tä­vis­sä alus­tal­la.