San­na Rai­ta-aho / STT

Ruot­si har­kit­see Gri­pen-hä­vit­tä­jien an­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le, ker­to­vat ni­met­tö­mät hal­li­tus­läh­teet Ruot­sin ra­di­ol­le.

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Pål Jon­son vies­tit­ti uu­tis­toi­mis­to TT:lle, et­tä hä­vit­tä­jien lä­het­tä­mi­nen ei ole pois­sul­jet­tua ja et­tä asi­aa on val­mis­tel­tu val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­sa jo pit­kään.

Hal­li­tus ai­koo an­taa puo­lus­tus­voi­mil­le teh­tä­väk­si poh­tia, mi­ten hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mi­nen vai­kut­tai­si Ruot­sin omaan puo­lus­tus­ky­kyyn ja kuin­ka pian Ruot­si voi­si saa­da uu­sia hä­vit­tä­jiä Uk­rai­nal­le luo­vu­tet­ta­vien ti­lal­le.

Läh­teet ei­vät täs­men­nä, mon­ta­ko Saa­bin Jas 39 Gri­pen -hä­vit­tä­jää Uk­rai­nal­le an­net­tai­siin. Da­gens Ny­he­te­rin mu­kaan Ruot­sil­la on täl­lä het­kel­lä yli 90 Gri­pe­nin C/D-ko­net­ta.

Ruot­sin maan­puo­lus­tus­kor­ke­a­kou­lun len­to-osas­ton pääl­lik­kö, evers­ti­luut­nant­ti Per Hård af Se­gers­tad ar­vi­oi leh­del­le, et­tä Uk­rai­nan tu­li­si saa­da ai­na­kin 16–20 hä­vit­tä­jää, jot­ta se sai­si niis­tä ai­toa hyö­tyä.

Tans­ka ja Hol­lan­ti il­moit­ti­vat hil­jat­tain lä­het­tä­vän­sä hä­vit­tä­jiä Uk­rai­naan, min­kä on ar­vi­oi­tu pus­ke­van myös mui­ta Uk­rai­nan tu­ki­joi­ta luo­vut­ta­maan hä­vit­tä­jiä.

Alek­san­te­ri-ins­ti­tuu­tin vie­rai­le­va tut­ki­ja, so­ta­tie­tei­den do­sent­ti Il­ma­ri Käih­kö ar­vi­oi vii­me kuus­sa STT:lle, et­tä Ruot­sis­sa kes­kus­te­lu on muut­tu­nut puol­ta­vam­mak­si sen suh­teen, et­tä ruot­sa­lai­sia Gri­pen-hä­vit­tä­jiä voi­tai­siin luo­vut­taa Uk­rai­nal­le.

Esi­mer­kik­si Ruot­sin suu­rin op­po­si­ti­o­puo­lue so­si­aa­li­de­mok­raa­tit il­moit­ti vii­me kuus­sa ha­lu­a­van­sa, et­tä Ruot­si val­mis­tau­tuu lä­het­tä­mään Gri­pen -hä­vit­tä­jiä Uk­rai­naan.

– Jos Uk­rai­nan hyök­käyk­sen ha­lu­taan on­nis­tu­van, il­ma­puo­lus­tus­ta on vah­vis­tet­ta­va, sa­noi puo­lu­een joh­ta­ja Mag­da­le­na An­ders­son leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

So­si­aa­li­de­mok­raat­tien mu­kaan Ruot­sin on kui­ten­kin en­sin tul­ta­va Na­ton jä­se­nek­si.

Ruot­sin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Pål Jon­son on tois­ta­nut vii­me ke­vääs­tä as­ti, et­tei Ruot­si voi lä­het­tää Gri­pen-hä­vit­tä­jiä Uk­rai­naan.

Nor­jan TV 2:n tie­to­jen mu­kaan myös Nor­ja ai­koo lah­joit­taa Uk­rai­nal­le F-16-hä­vit­tä­jiä.