STT

Kan­ta-Hä­meen kä­rä­jä­oi­keus aloit­ti tä­nään muu­sik­ko Lau­ri Täh­kän sek­su­aa­li­ri­kos­syyt­teen kä­sit­te­lyn. Kä­rä­jä­oi­keus mää­rä­si asi­aan liit­ty­vät asi­a­kir­jat sa­las­sa pi­det­tä­vik­si, ku­ten sek­su­aa­li­ri­kok­sis­sa yleen­sä on ta­pa­na.

Täh­kää syy­te­tään pa­kot­ta­mi­ses­ta sek­su­aa­li­seen te­koon. Syy­te nos­tet­tiin Kan­ta-Hä­meen kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ke­sä­kuus­sa.

Täh­kä on kiis­tä­nyt syyl­li­syy­ten­sä. Hän kom­men­toi asi­aa ke­sä­kuus­sa Ins­tag­ra­mis­sa.

– Mi­nua vas­taan on nos­tet­tu syy­te, ja olen an­ta­nut ai­hees­ta oman sel­vi­tyk­se­ni vi­ra­no­mai­sil­le. En ole syyl­lis­ty­nyt väi­tet­tyi­hin asi­oi­hin. Olen luot­ta­vai­nen, et­tä tämä sel­vi­ää ai­ka­naan, toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man pian. En täs­sä vai­hees­sa voi kom­men­toi­da asi­aa enem­pää, hän kir­joit­ti jul­kai­sus­sa.

Sek­su­aa­li­seen te­koon pa­kot­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan mui­ta sek­su­aa­li­sia te­ko­ja kuin su­ku­puo­liyh­teyt­tä. Kyse voi ol­la esi­mer­kik­si kos­ket­te­lus­ta vas­toin toi­sen tah­toa. Ri­kos­ni­mi­ke kor­vau­tui vuo­den­vaih­tees­sa voi­maan tul­lees­sa sek­su­aa­li­ri­kos­lain uu­dis­tuk­ses­sa sek­su­aa­li­sel­la ka­jo­a­mi­sel­la.

Asi­an kä­sit­te­ly jat­kuu kä­rä­jä­oi­keu­des­sa 6. lo­ka­kuu­ta.

Täh­kä, oi­ke­al­ta ni­mel­tään Jark­ko Suo, tuli tun­ne­tuk­si Lau­ri Täh­kä ja Elon­ker­juu -yh­ty­ees­tä. Hän on sit­tem­min jul­kais­sut mu­siik­kia soo­lo­ar­tis­ti­na. Hän on ol­lut mu­ka­na myös Vain elä­mää -oh­jel­mas­sa.