Suo­men Maa­ta­lous­mu­se­o­sää­ti­ön hal­li­tus on va­lin­nut fi­lo­so­fi­an toh­to­ri Lau­ri Vii­nik­ka­lan mu­se­o­sää­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si ja Sar­ka-mu­se­on joh­ta­jak­si. Vii­nik­ka­la aloit­taa teh­tä­väs­sään 20.3.2023.

Ny­kyi­sin Vii­nik­ka­la toi­mii Lie­don Van­ha­lin­na-sää­ti­ön toi­min­nan­joh­ta­ja­na ja sää­ti­ön yl­lä­pi­tä­män Van­ha­lin­nan mu­se­on joh­ta­ja­na. Lie­don Van­ha­lin­na -sää­tiö on Tu­run Yli­o­pis­to­sää­ti­ön ty­tär­sää­tiö.

Vii­nik­ka­la on työ­u­ral­laan toi­mi­nut eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä mu­se­oa­lal­la Tu­run mu­se­o­kes­kuk­sel­la sekä mo­nis­sa var­si­nais­suo­ma­lai­sis­sa pai­kal­lis­mu­se­ois­sa, mm. Kur­ki­jo­ki-mu­se­os­sa Loi­maal­la. Hän on toi­mi­nut myös tut­ki­ja­na ja yli­o­pis­to-opet­ta­ja­na Tu­run yli­o­pis­tol­la.

FT Lau­ri Vii­nik­ka­la väit­te­li Tu­run yli­o­pis­ton Suo­men his­to­ri­an op­pi­ai­nees­ta vuon­na 2019 ai­hee­naan yh­dis­te­tyn to­del­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen men­nei­syy­den esit­tä­mi­ses­sä mu­se­ois­sa ja kult­tuu­ri­mat­kai­lus­sa. Väi­tös­kir­ja­työn yh­tey­des­sä Vii­nik­ka­la toi­mi yh­teis­työs­sä usei­den mu­se­oi­den sekä mat­kai­lu-, mark­ki­noin­ti- ja tek­no­lo­gia-alan yri­tys­ten kans­sa. Hän on ol­lut myös pe­rus­ta­mas­sa vir­tu­aa­li- ja li­sät­tyyn to­del­li­suu­teen eri­kois­tu­nut­ta CTRL Re­a­li­ty -yri­tys­tä.

Vii­nik­ka­lal­la on per­heen­sä maa- ja met­sä­ta­lou­syh­ty­män osak­kaa­na käy­tän­nön yh­teys maa­ta­lou­teen ja maa­seu­tuun.

– On hie­noa tul­la teh­tä­vään, jos­sa yh­dis­ty­vät suu­rim­mat in­to­hi­mo­je­ni koh­teet: men­nei­syys ja sen esit­tä­mi­nen eri­lai­sil­le ylei­söil­le, maa­ta­lou­den his­to­ria sekä uu­sim­man tek­no­lo­gi­an hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sien to­teut­ta­mi­nen. Sar­ka on mi­nul­le unel­ma­työ­paik­ka. Pää­sen ke­hit­tä­mään val­ta­kun­nal­lis­ta vas­tuu­mu­se­o­ta hy­vin osaa­van hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Yh­des­sä ker­rom­me suo­ma­la­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non ta­ri­noi­ta men­nei­syy­des­tä tu­le­vai­suu­teen en­tis­tä­kin kiin­nos­ta­vam­min, Vii­nik­ka­la to­te­aa.

– Suo­men Maa­ta­lous­mu­seo Sar­ka saa Lau­ri Vii­nik­ka­las­ta ak­tii­vi­sen mo­ni­o­saa­jan, joka pys­tyy tuo­maan uu­sia ja kiin­nos­ta­via nä­kö­kul­mia sekä ker­to­mi­sen ta­po­ja Suo­men maa­ta­lou­den his­to­ri­aan, ny­ky­päi­vään sekä tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin. Vii­nik­ka­lan aka­tee­mi­nen taus­ta ja käy­tän­nön osaa­mi­nen ovat va­kuut­ta­va yh­dis­tel­mä. Yh­tey­det Tu­run yli­o­pis­toon, mu­se­oa­lan ko­ke­mus, di­gi­a­lan yrit­tä­jyys ja käy­tän­nön yh­teys maa­ta­lou­teen luo­vat hä­nel­le hy­vät edel­ly­tyk­set mu­se­on joh­ta­mi­seen, sa­noo Suo­men maa­ta­lous­mu­se­o­sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ola­vi Ala-Nis­si­lä.