Nii­lo Si­mo­jo­ki, Mia Pel­to­la / STT

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi ja pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ovat kes­kus­tel­leet Ki­o­vas­sa Suo­men tu­es­ta ja sen jat­ka­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le. Ze­lens­kyi kiit­te­li Suo­mea ja suo­ma­lai­sia tu­es­ta Uk­rai­nan tais­te­lul­le sekä uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Suo­meen.

Kes­kus­te­luis­sa nou­si­vat myös esiin pal­jon pu­hu­tut Le­o­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut, joi­ta Suo­mel­la on. Nii­nis­tön mu­kaan tu­le­vas­sa avus­sa on kyse muus­ta­kin kuin pel­kis­tä tan­keis­ta ja Suo­men tark­ka roo­li yh­teis­työn ra­ken­ta­mi­ses­sa Le­o­par­dien ym­pä­ril­le on vie­lä au­ki.

Nii­nis­tö muun mu­as­sa muis­tut­ti Suo­mel­la ole­van ase­vel­vol­li­suus­jär­jes­tel­män an­si­os­ta pal­jon osaa­mis­ta kou­lu­tuk­ses­sa.

Ky­sees­sä on Nii­nis­tön en­sim­mäi­nen vie­rai­lu Uk­rai­naan sen jäl­keen, kun Ve­nä­jä aloit­ti suur­hyök­käyk­sen sin­ne vii­me vuo­den hel­mi­kuus­sa.

Ze­lens­kyin mu­kaan on il­mi­sel­vää, et­tä tais­te­lu­ken­til­lä tap­pi­oi­ta ko­ke­nut Ve­nä­jä val­mis­te­lee re­vans­sia ja et­tä se pi­tää tor­jua. Hä­nen mu­kaan­sa se, et­tä Uk­rai­na kes­tää, on eh­to koko muun Eu­roo­pan tur­val­li­suu­del­le.

–  Uk­rai­nan voit­to tu­lee ole­maan jo­kai­sen rau­haa vaa­li­van maan voit­to, Ze­lens­kyi sa­noi.

Pre­si­dent­tien yh­tei­ses­sä leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa hän muis­tut­ti Uk­rai­nan tais­te­le­van nyt sa­maa vi­hol­lis­ta vas­taan kuin Suo­mi ai­em­min his­to­ri­as­saan.

Tiis­tain kes­kus­te­luis­sa oli­vat myös ol­leet esil­lä Ve­nä­jän vas­tais­ten pa­kot­tei­den pai­neen yl­lä­pi­to ja nii­den kier­tä­mi­sen es­tä­mi­nen. Nii­nis­tö ko­ros­ti myös Ve­nä­jän val­heel­lis­ta nar­ra­tii­via (ker­to­mus­ta) vas­taan tais­te­le­mi­sen tär­key­den.

–  Meil­le Eu­roo­pas­sa on hy­vin tär­ke­ää ym­mär­tää, mitä to­del­la on ta­pah­tu­nut ja kuka te­kee mitä, Nii­nis­tö sa­noi.

Nii­nis­tö tu­tus­tui aa­mu­päi­väl­lä so­dan tu­hoi­hin lä­hel­lä Ki­o­vaa Bo­rod­jan­kas­sa ja Buts­has­sa. Leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa hän to­te­si näh­neen­sä to­dis­tei­ta "hyök­kää­jän jul­muu­des­ta", mut­ta li­sä­si myös var­sin ty­lyn ar­vi­on:

–  Tämä ei ker­ro mi­nul­le mi­tään uut­ta Ve­nä­jäs­tä.

Bo­rod­jan­kas­sa va­jaa vuo­si sit­ten noin kuu­kau­den kes­tä­nyt ve­nä­läis­mie­hi­tys nä­kyi edel­leen rik­ki­am­mut­tui­na ker­ros­ta­loi­na, joi­den lo­pul­lis­ta koh­ta­loa poh­di­taan yhä.

Jopa Bo­rod­jan­kan kes­kus­tas­sa ole­va Ta­ras Shevts­hen­koa ku­vaa­va pat­sas oli saa­nut osan­sa. Kan­sal­lis­ru­noi­li­jan sil­mä­kul­mas­sa oli pie­ni luo­din si­sään­me­no­auk­ko. Ta­ka­rai­vo oli re­ven­nyt mel­kein ko­ko­naan.

Pat­saan juu­rel­la Nii­nis­tö ta­pa­si Ki­o­van lä­hi­a­lu­een tais­te­lui­hin osal­lis­tu­nei­ta Uk­rai­nan alu­e­puo­lus­tus­jouk­ko­jen so­ti­lai­ta. He lah­joit­ti­vat Suo­men pre­si­den­til­le ve­nä­läi­sen am­mus­laa­ti­kon pui­ses­ta kan­nes­ta teh­dyn iko­nin, joka sym­bo­loi so­dan si­jaan "rau­haa, rak­kaut­ta ja Ju­ma­laa".

Nii­nis­tö sai myös kiin­nit­tää suo­ja­lii­viin­sä so­ti­lai­den jouk­ko-osas­ton tun­nuk­sen eli Ki­o­van suo­je­lu­py­hi­myk­sen ark­kien­ke­li Mi­ka­e­lin ku­van.

Yk­si so­ti­lais­ta osoit­tau­tui var­si­nai­sek­si pans­sa­ri­kau­huk­si: Na­za­rii Na­za­rov, kut­su­ma­ni­mi "Käär­me", oli tais­te­lu­to­ve­rei­den­sa mu­kaan tu­hon­nut hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sin­gol­la kak­si ve­nä­läis­ten pans­sa­ri­vau­nua ja kol­me pans­sa­roi­tua mie­his­tön­kul­je­tu­sa­jo­neu­voa.

En­nen so­taa opis­ke­luil­le omis­tau­tu­neen po­jan vie­res­sä sei­soi tä­män isä Ihor Na­za­rov, si­vii­lis­sä eläin­lää­kä­ri mut­ta nyt tais­te­li­ja kut­su­ma­ni­mel­lä "Lo­hi­käär­me". Isä ja poi­ka oli­vat tart­tu­neet asei­siin vain kak­si viik­koa en­nen ve­nä­läis­ten laa­ja­mit­tai­sen hyök­käyk­sen al­kua.

Ly­hyt ta­paa­mi­nen oli teh­nyt Nii­nis­töön il­mei­sen vai­ku­tuk­sen, sil­lä hän pa­la­si sii­hen vie­lä myö­hem­min leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa.

–  Oli hy­vin vai­kut­ta­vaa näh­dä Uk­rai­nan kan­sa­kun­nan voi­man ja päät­tä­väi­syy­den puo­lus­taa maa­taan yh­dis­ty­vän isäs­sä ja po­jas­sa, Nii­nis­tö sa­noi.

So­ti­lai­den pri­kaa­tin tie­do­tu­sup­see­ri Dmyt­ro Ku­li­bab, "Saar­ni", nau­rat­ti Nii­nis­töä tie­dol­la, et­tä Suo­men pre­si­dent­ti on ko­toi­sin Sa­los­ta. Nii­nis­tö it­se­kin ker­toi jo ha­vain­neen­sa, et­tä "salo" on uk­rai­na­lai­sit­tain suo­sit­tu ruo­ka­la­ji – suo­lat­tu si­a­nih­ra – jota hä­nen mu­kaan­sa pi­täi­si pääs­tä mais­ta­maan.

Suo­men ja Uk­rai­nan yh­tä­läi­syyk­siä ker­ran­nut Ku­li­bab myös tie­si Suo­men me­net­tä­neen ai­ka­naan Neu­vos­to­lii­tol­le suh­tees­sa osa­puil­leen sa­man­suu­rui­sen osan alu­ees­taan kuin mitä Ve­nä­jä nyt mie­hit­tää Uk­rai­nas­sa.

–  Toi­von, et­tä saat­te nuo alu­eet ta­kai­sin, Ku­li­bab sa­noi.

– Meil­lä ei ole täl­lä het­kel­lä sel­lais­ta aja­tus­ta, Nii­nis­tö vas­ta­si tä­hän.

Suo­ra­pu­hei­nen uk­rai­na­lai­sup­see­ri tart­tui heti pre­si­den­tin eh­dol­li­seen muo­toi­luun, jo­ten Nii­nis­tö tar­ken­si vie­lä, et­tei alu­ei­den pa­laut­ta­mis­ta Suo­mel­le ta­voi­tel­la ol­len­kaan.

Ku­li­bab eh­ti myös li­vaut­taa pre­si­den­til­le toi­veen Le­o­pard-pans­sa­rei­den saa­mi­ses­ta Suo­mes­ta Uk­rai­naan.

Vii­me vii­kol­la ker­rot­tiin, et­tä Suo­mi toi­mit­taa Uk­rai­naan tä­hän as­ti suu­rim­man meil­lä pää­te­tyn puo­lus­tu­sa­pu­pa­ke­tin. Li­sä­a­vus­ta päät­ti pre­si­dent­ti Nii­nis­tö val­ti­o­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä.

Lä­he­tyk­sen si­säl­tä­män suo­ri­tus­ky­vyn kor­vaa­mi­sen on ar­vi­oi­tu mak­sa­van Suo­mel­le yli 400 mil­joo­naa eu­roa. Yh­teen­sä Suo­men Uk­rai­nal­le kor­vat­ta­vien ase­pa­ket­tien ar­vo on nyt 590 mil­joo­naa eu­roa. Uu­sim­man lä­he­tyk­sen ar­vo on siis yli kak­sin­ker­tai­nen ai­em­min pää­te­tyn puo­lus­tus­tar­vi­ke­a­vun ar­voon näh­den.

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mik­ko Sa­vo­la (kesk.) sa­noi tuo­reel­taan, et­tä Suo­mi toi­mit­taa Uk­rai­naan ras­kas­ta aseis­tus­ta ja am­pu­ma­tar­vik­kei­ta. Lä­he­tyk­sen si­säl­töä ja toi­mi­tus­ta­paa ei kui­ten­kaan ker­rot­tu tar­kem­min jul­ki­suu­teen. Mi­nis­te­riö pe­rus­te­li tätä sil­lä, et­tä lä­he­tyk­sen pe­ril­le toi­mit­ta­mi­nen tur­va­taan.

Sen mi­nis­te­riö kui­ten­kin tar­ken­si, et­tei lä­he­tys si­säl­lä Le­o­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja, joi­den tar­jo­a­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le on kes­kus­tel­tu run­saas­ti vii­me ai­koi­na Eu­roo­pas­sa.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr). sa­noi EU:n ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen jäl­keen maa­nan­tai­na, et­tei Suo­mes­sa ole vie­lä muo­dos­tet­tu tark­kaa kan­taa sii­hen, mil­lai­seen ko­a­li­ti­oon Suo­mi voi­si osal­lis­tua Le­o­pard 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­ses­sä Uk­rai­naan.

Sak­sas­ta riip­pu­ma­ton ko­a­li­tio tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­sek­si on nous­sut esil­le kes­kus­te­luun, kos­ka Sak­sa ei ole saa­nut tois­tai­sek­si teh­tyä pää­tös­tä Le­o­pard-vau­nu­jen lä­het­tä­mi­sek­si Uk­rai­naan. Sak­saan on koh­dis­tu­nut jul­ki­suu­des­sa ko­vaa pai­net­ta asi­an suh­teen.

Sak­san puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Bo­ris Pis­to­rius sa­noi vii­mek­si tä­nään, et­tei Le­o­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nuis­ta ole uut­ta ker­rot­ta­vaa. Hä­nen mu­kaan­sa pää­tös­tä val­mis­tel­laan ja se teh­dään pian.

Nii­nis­tö on ol­lut vii­mek­si Uk­rai­nas­sa vuo­den 2021 elo­kuus­sa, jol­loin hän osal­lis­tui Krim-foo­ru­min huip­pu­ko­kouk­seen Ki­o­vas­sa. Huip­pu­ko­kouk­sen is­tun­non jäl­keen Nii­nis­tö osal­lis­tui myös Ze­lens­kyin isän­nöi­mäl­le lou­naal­le.

Nii­nis­tö ta­pa­si pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin Uk­rai­nas­sa en­sim­mäi­sen ker­ran vain muu­ta­ma kuu­kau­si tä­män vir­kaan as­tu­mi­sen jäl­keen eli syys­kuus­sa 2019.