Mark­ku Uha­ri / STT

Kan­na­tus­ky­se­lyt ei­vät ky­en­neet en­na­koi­maan sitä, mi­ten ää­net liik­kui­vat niin sa­no­tun pu­na­vih­re­än blo­kin si­säl­lä eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa. Näin ar­vi­oi po­li­tii­kan tut­ki­ja Jo­han­na Vuo­rel­ma Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta.

Vuo­rel­man mu­kaan tu­los osoit­taa, et­tä va­sem­mis­to­lii­ton, SDP:n ja vih­rei­den vä­li­set ra­jat ovat ää­nes­tä­jäl­le ma­ta­lat. Si­ten puo­lu­eis­ta se, jol­la on nä­ky­vin pu­heen­joh­ta­ja, pys­tyy ka­na­voi­maan ää­niä it­sel­leen.

– Jos siel­lä on va­lo­voi­mai­nen ja suo­sit­tu pu­heen­joh­ta­ja, joka saa pal­jon nä­ky­vyyt­tä, hän pys­tyy kyl­lä ka­na­voi­maan koko blo­kin ää­niä puo­lu­eel­leen. Me­hän näim­me sen edus­kun­ta­vaa­leis­sa. (San­na) Ma­rin on­nis­tui saa­maan blo­kin si­säl­tä hy­vin sel­ke­äs­ti ää­niä ka­na­voi­tua so­si­a­li­de­mok­raa­teil­le, ja sil­loin sii­tä pu­hut­tiin tak­ti­se­na ää­nes­tä­mi­se­nä. Nyt sama tois­tui Li An­ders­so­nin ja va­sem­mis­to­lii­ton koh­dal­la, ar­vi­oi Vuo­rel­ma STT:lle vii­ta­ten vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

Il­miö ku­vas­taa Vuo­rel­man mu­kaan myös sitä, mi­ten po­li­tiik­ka on hen­ki­löi­ty­nyt.

Va­sem­mis­to­lii­ton väis­ty­vä pu­heen­joh­ta­ja An­ders­son ke­rä­si sun­nun­tai­na pi­de­tyis­sä EU-vaa­leis­sa en­nä­tyk­sel­li­ses­ti yli 247 000 ään­tä, ja puo­lue kol­min­ker­tais­ti mep­pi­paik­ko­jen­sa mää­rän yh­des­tä kol­meen. SDP ja vih­re­ät sai­vat puo­les­taan mo­lem­mat kak­si paik­kaa.

– Li An­ders­son hen­ki­lö­nä pys­tyi tuot­ta­maan näi­den vaa­lien il­mi­ön koko puo­lu­eel­le, Vuo­rel­ma sa­noo.

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na lai­ta­oi­keis­to­puo­lu­ei­den en­na­koi­tiin yl­tä­vän Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa voit­toon. Sun­nun­tai­na mo­nes­sa Eu­roo­pan maas­sa puo­lu­eet kas­vat­ti­vat­kin kan­na­tus­taan ai­em­mas­ta, mut­ta Vuo­rel­ma kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä mo­nes­sa Poh­jois­maas­sa ke­hi­tys oli päin­vas­tai­nen.

Vuorelma: Hallitusvastuu kuritti perussuomalaisia

Sun­nun­tai­na pi­de­tyis­sä vaa­leis­sa va­sem­mis­to­liit­to kii­la­si vaa­lit voit­ta­neen ko­koo­muk­sen jäl­keen ho­pe­al­le, kun taas pe­rus­suo­ma­lai­set jäi­vät SDP:n, kes­kus­tan ja vih­rei­den taak­se.

Ylen vii­me vii­kol­la jul­kai­se­mas­sa EU-vaa­li­gal­lu­pis­sa ko­koo­muk­sen jäl­keen toi­se­na oli SDP, kol­man­te­na pe­rus­suo­ma­lai­set ja nel­jän­te­nä kes­kus­ta. Vas­taa­vas­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien tou­ko­kuus­sa jul­kai­se­mas­sa kan­na­tus­ky­se­lys­sä puo­lu­ei­den kol­men kär­ki oli SDP, ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set.

Vaa­lien al­la teh­dyt kan­na­tus­ky­se­lyt ei­vät Vuo­rel­man mu­kaan pys­ty­neet en­na­koi­maan sitä, mi­ten pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­los ro­mah­ti. Puo­lue me­net­ti vaa­leis­sa toi­sen mep­pi­paik­kan­sa, ja sen kan­na­tus jäi 7,6 pro­sent­tiin. Puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra ku­vai­li sun­nun­tai­na tu­los­ta pet­ty­myk­sek­si sa­no­en, et­tä "nyt tuli tur­paan".

Sen si­jaan pää­mi­nis­te­ri­puo­lue ko­koo­mus on­nis­tui kas­vat­ta­maan paik­ka­mää­rän­sä yh­del­lä nel­jään.

– Hal­li­tus­vas­tuu nä­kyy ni­me­no­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­ses­sa. Olet­tai­sin, et­tä leik­kaus­po­li­tiik­ka ja sii­hen liit­ty­vä kri­tiik­ki koh­dis­tui ni­me­no­maan val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Pur­ran joh­ta­maan puo­lu­ee­seen, sa­noo Vuo­rel­ma.

Vuo­rel­ma ar­vi­oi, et­tä nyt käy­ty­jen vaa­lien tee­mat ei­vät myös­kään ol­leet pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lel­la. Hän ar­vi­oi vuo­den 2024 eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­le­ja Suo­mes­sa tur­val­li­suus­vaa­leik­si, jol­loin pe­rus­suo­ma­lai­sil­le tär­ke­ät tee­mat, ku­ten maa­han­muut­to ja il­mas­to­po­li­tii­kan vas­tus­ta­mi­nen, jäi­vät taka-alal­le.

– Täs­sä ti­lan­tees­sa EU:n mer­ki­tys on to­den­nä­köi­ses­ti kir­kas­tu­nut Suo­mes­sa myös mo­nil­le sel­lai­sil­le ta­hoil­le, jot­ka pe­rin­tei­ses­ti suh­tau­tu­vat EU:hun hy­vin kiel­tei­ses­ti, Vuo­rel­ma ar­vi­oi.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on Vuo­rel­man mu­kaan myös kär­si­nyt, jos ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus jää al­hai­sek­si. Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa Suo­mes­sa asu­vien ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli 42,4 pro­sent­tia, ja se las­ki hie­man vii­den vuo­den ta­kai­ses­ta.

Marinin viisikosta kvartetti Brysseliin

Sun­nun­tain pi­det­ty­jen EU-vaa­lien tur­val­li­suus­tee­ma nä­kyy Vuo­rel­man mu­kaan ko­koo­muk­ses­ta va­li­tuis­sa po­lii­ti­kois­sa. Uu­si­na eu­ro­par­la­men­taa­rik­koi­na tu­li­vat va­li­tuik­si Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vuok­si run­saas­ti jul­ki­suu­des­sa ol­lut Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin joh­ta­ja ja ai­em­pi pre­si­den­tin­vaa­lieh­do­kas Mika Aal­to­la sekä kan­sa­ne­dus­ta­ja ja ken­raa­li­ma­ju­ri evp. Pek­ka To­ve­ri. Myös Au­ra Sal­la piti puo­lus­tus­tee­mo­ja esil­lä kam­pan­join­nis­sa, Vuo­rel­ma huo­mi­oi.

Vaa­li­tee­mat vai­kut­ti­vat hä­nen mu­kaan­sa osal­taan myös sii­hen, et­tä ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin pro­fi­loi­tu­nut ko­koo­muk­sen pit­kä­ai­kai­nen eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Sir­pa Pie­ti­käi­nen jäi va­ra­si­jal­le.

– Ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­jil­le sel­ke­äs­ti tur­val­li­suus on ol­lut se kes­kei­sin tee­ma.

Ylei­ses­ti ot­ta­en hän ar­vi­oi, et­tä Eu­roo­pan par­la­ment­tiin Suo­mes­ta va­li­tus­sa jou­kos­sa on pal­jon ko­ke­nei­ta po­li­tiik­ko­ja, joil­la on ol­lut vah­va ase­ma ko­ti­maas­sa. Hän ar­vi­oi, et­tä uu­det eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot edus­ta­vat enem­män jat­ku­vuut­ta kuin mur­ros­ta.

– Kiin­nos­ta­va yk­si­tyis­koh­ta on se, et­tä Ma­ri­nin al­ku­pe­räi­ses­tä vii­si­kos­ta nel­jä on läh­dös­sä nyt me­pik­si, Vuo­rel­ma sa­noo.

Hän viit­taa San­na Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­koon, jos­sa oli An­ders­so­nin li­säk­si Kat­ri Kul­mu­ni (kesk.), Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr.) ja An­na-Maja Hen­riks­son (r.). He siir­ty­vät kaik­ki suk­ku­loi­maan Brys­se­lin ja Stras­bour­gin vä­liä.

Ma­rin sen si­jaan on si­vus­sa ak­tii­vi­po­li­tii­kas­ta ja toi­mii kon­sult­ti­na Bri­tan­ni­an en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Tony Blai­rin joh­ta­mas­sa ins­ti­tuu­tis­sa.