Ta­pio Pel­li­nen, San­na Rai­ta-aho / STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ker­too, et­tä Lin­nan juh­lis­sa on tä­nä­kin vuon­na mah­dol­lis­ta kä­tel­lä. Vie­raat voi­vat kui­ten­kin ha­lu­tes­saan myös saa­pu­es­saan nyö­kä­tä pre­si­dent­ti­pa­ril­le, jos ko­ke­vat sen mu­ka­vam­mak­si.

Nii­nis­tön mu­kaan pää­tök­sen taus­tal­la on se, et­tä lää­ke­tie­tees­sä on pää­dyt­ty sii­hen, et­tä (ko­ro­nan) tar­tun­ta­ris­ki on suu­rim­mil­laan hen­gi­tys­tei­den kaut­ta.

Myös it­se­näi­syys­päi­vän vas­taa­no­ton vie­rai­den mää­rää on su­pis­tet­tu kol­man­nek­sel­la ai­em­mas­ta eli noin 1  300 hen­keen. Lin­naan on han­kit­tu il­man­puh­dis­ta­jia. Vie­rai­den toi­vo­taan myös te­ke­vän ko­ro­na­tes­tit en­nen saa­pu­mis­ta. Myös mas­ke­ja on han­kit­tu nii­tä ha­lu­a­vil­le.

Ve­te­raa­ne­ja ja lot­tia ei kut­su­ta tänä vuon­na it­se­näi­syys­päi­vä­nä Lin­nan juh­liin. Sen si­jaan heil­le jär­jes­te­tään oma vas­taa­not­to it­se­näi­syys­päi­vää edel­tä­väl­lä vii­kol­la, jot­ta hei­dän ter­veys­tur­val­li­suu­ten­sa pys­ty­tään var­mis­ta­maan ja pre­si­dent­ti­pa­ril­la on enem­män ai­kaa seu­rus­tel­la kes­kit­ty­nees­ti hei­dän kans­saan.

Sii­tä ei vie­lä suos­tut­tu ker­to­maan, kuka kät­te­lyn aloit­taa nyt, kun ve­te­raa­nit ja lo­tat ei­vät osal­lis­tu Lin­nan juh­liin.

Juh­lien tee­ma­na on it­seen­sä luot­ta­va Suo­mi. Mu­ka­na on muun mu­as­sa ko­ko­nais­tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­via ja ter­vey­sa­lan ih­mi­siä, Nii­nis­tö ker­too.

Kos­ka vuo­den 2021 vas­taa­not­to pi­det­tiin il­man vie­rai­ta ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia, sen­vuo­ti­set kut­su­tut on kut­sut­tu Lin­naan myös nyt. Jot­ta ti­laa var­sin­kin en­si­ker­ta­lai­sil­le oli­si riit­tä­väs­ti su­pis­te­tul­la­kin vie­ras­lis­tal­la, mo­nia vir­kan­sa tai ase­man­sa puo­les­ta pe­rin­tei­ses­ti kut­sut­tu­ja on nyt jä­tet­ty kut­su­mat­ta.

–  (Se) kos­kee lä­hin­nä sel­lai­sia vi­ra­no­mai­sia, jot­ka py­sy­väs­ti ni­me­no­maan vir­ka­toi­men­sa vuok­si ovat ol­leet kut­sut­tu­na, tai eräi­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka on pal­kit­tu kor­ke­as­ti mei­dän val­ti­ol­li­sil­la kun­ni­a­mer­keil­läm­me. Kaik­kia hei­tä­kään ei täl­lä ker­taa kut­sut­tu, Nii­nis­tö sa­noi.

Tie­do­tus­ti­lai­suu­den alus­sa Nii­nis­tö nos­ti esiin yhä vä­es­tön kes­kuu­des­sa kier­tä­vän ko­ro­na­vi­ruk­sen sekä Uk­rai­nas­sa käy­tä­vän so­dan.

–  Voi tun­tua, et­tä juh­lan ai­het­ta on ko­vin­kin vä­hän. Mut­ta it­se­näi­syys­päi­vä ja vas­taa­not­to on hyvä het­ki osoit­taa kii­tol­li­suut­ta ja kun­ni­oi­tus­ta, Nii­nis­tö sa­noo.

Ky­sy­myk­seen sii­tä, on­ko Ve­nä­jän ja Val­ko-Ve­nä­jän suur­lä­het­ti­läi­tä kut­sut­tu, Nii­nis­tö ei an­ta­nut suo­raa vas­taus­ta.

–  Hy­viin ta­poi­hin on kuu­lu­nut, et­tei kut­sut­tu­ja tai kut­su­mat­ta jä­tet­ty­jä ole mei­dän puo­les­tam­me etu­kä­teen ker­rot­tu. Myös­kin dip­lo­maat­ti­kun­taa on ti­lai­suu­den su­pis­ta­mi­sen vuok­si jou­dut­tu jät­tä­mään kut­su­mat­ta, ja sit­ten eri­tyi­sis­tä syis­tä on eräi­tä mui­ta lä­het­ti­läi­tä jä­tet­ty kut­su­mat­ta. Tä­män pi­dem­mäl­le en tä­hän mene.

Mu­sii­kil­lis­ta oh­jel­maa Lin­nas­sa esit­tä­vät Kaar­tin soit­to­kun­ta ja Kaar­tin Com­bo -yh­tye so­lis­ti­naan Ma­ria Lund. Juk­ka Per­ko ja hä­nen Ava­ra-tri­on­sa ys­tä­vi­neen taas esit­tä­vät ver­si­oi­taan ke­säl­lä kuol­leen Vesa-Mat­ti Loi­rin tuo­tan­nos­ta.

Vas­taa­no­ton tar­joi­luis­sa ja ko­ris­te­luis­sa ko­ros­te­taan taas ko­ti­mai­suut­ta ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä. Tar­jol­la on ko­ti­mai­sia luo­mu­tuot­tei­ta, ka­laa ja riis­taa. Ma­keis­sa tar­joo­muk­sis­sa taas on käy­tet­ty muun mu­as­sa va­del­mia Kul­ta­ran­nas­ta, pen­sas­mus­ti­koi­ta ja ko­ti­mai­sia mar­jo­ja.

Ko­ris­te­lu­ja teh­dään luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, ku­ten hei­nis­tä, mai­to­hors­mis­ta, lu­pii­nien sie­men­ko­dis­ta ja leik­ko­ku­kis­ta.