Min­ja Vii­ta­nen / STT

Tar­hat­tu­jen ket­tu­jen ja su­pi­koi­rien lin­tuinf­lu­ens­sa­kar­toi­tus on eden­nyt yli puo­len­vä­lin, ker­too Ruo­ka­vi­ras­to. Lin­tuinf­lu­ens­saa on löy­det­ty 32 tar­hal­la, kun Ruo­ka­vi­ras­ton la­bo­ra­to­ri­os­sa on tut­kit­tu näyt­teet 182 tur­kis­tar­hal­ta.

Tar­tun­nan saa­neet tur­kis­tar­hat si­jait­se­vat niis­sä vii­des­sä maa­kun­nas­sa, jois­sa lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­to­ja on il­men­nyt ai­em­min­kin eli Poh­jan­maal­la sekä Ete­lä-, Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Sa­ta­kun­nas­sa.

Näyt­tei­tä on ke­rät­ty nyt 216 tar­hal­ta, ja jäl­jel­lä on vie­lä noin 80 tar­haa.

Ket­tu- ja su­pi­koi­ra­tar­ho­jen kar­toi­tuk­ses­sa on to­det­tu enem­män lin­tuinf­lu­ens­saa kuin mink­ki­tar­hoil­la. En­sin to­teu­te­tus­sa mink­ki­tar­ho­jen kar­toi­tuk­ses­sa lin­tuinf­lu­ens­saa to­det­tiin kol­mel­la tar­hal­la, kun tar­ho­ja tut­kit­tiin yli sata.

Ke­tut ovat Ruo­ka­vi­ras­ton mu­kaan mah­dol­li­ses­ti mink­ke­jä her­kem­piä saa­maan lin­tuinf­lu­ens­sa­tar­tun­nan tai ket­tu­tar­ho­jen lin­tu­suo­jauk­sen taso ei ole ol­lut yh­tä hyvä kuin mink­ki­tar­ho­jen.

Kaik­ki­aan lin­tuinf­lu­ens­saa on to­det­tu 65 tur­kis­tar­hal­la. Ruo­ka­vi­ras­to on tois­tai­sek­si mää­rän­nyt tur­ki­se­läi­met lo­pe­tet­ta­vak­si 53 tar­hal­ta. Li­säk­si lo­pe­tus­pää­tös­ten val­mis­te­lu on kes­ken 12 tar­han osal­ta.

Lo­pe­tet­tu­ja eläi­miä on Ruo­ka­vi­ras­ton mu­kaan täl­lä het­kel­lä noin 425 000. Lo­pe­tus­pää­tös­ten pe­rus­te on Ruo­ka­vi­ras­ton mu­kaan ih­mis­ten ter­vey­den suo­jaa­mi­nen.