Lou­nais-Suo­men po­lii­si tie­dot­taa, et­tä se tut­kii yhä use­am­min tois­tu­via myy­mä­lä­a­nas­tuk­sia var­kauk­si­na. Ai­em­min myy­mä­lä­a­nas­tuk­set on läh­tö­koh­tai­ses­ti kir­jat­tu nä­pis­tyk­si­nä. Uu­si me­net­te­ly an­taa po­lii­sil­le ai­em­paa enem­män toi­min­ta­val­taa ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­seen.

Po­lii­sin uu­si toi­min­ta­ta­pa joh­tuu kor­keim­man oi­keu­den (KKO) vii­me­ke­väi­ses­tä en­nak­ko­pää­tök­ses­tä, joka kos­kee tois­tu­via myy­mä­lä­nä­pis­tyk­siä. Vii­me tou­ko­kuus­sa an­ta­mas­saan pää­tök­ses­sä oi­keus kat­soi, et­tä pit­kä­jän­tei­siä ja toi­sen omai­suu­des­ta piit­taa­mat­to­mal­la ta­val­la teh­ty­jä usei­ta anas­tuk­sia ei voi­nut pi­tää ko­ko­nai­suu­te­na vä­häi­si­nä. Vas­taa­jan syyk­si lu­et­tiin nä­pis­tys­ten si­jaan var­kauk­sia.

– Ai­em­min po­lii­si kir­ja­si läh­tö­koh­tai­ses­ti vä­häi­sis­tä myy­mä­lä­a­nas­tuk­sis­ta ri­ko­sil­moi­tuk­sen nä­pis­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta sii­tä, kuin­ka usein hen­ki­lö on vas­taa­van­lai­seen te­koon ol­lut epäil­ty­nä. Po­lii­sin uu­den toi­min­ta­ta­van mu­kai­ses­ti tois­tu­via nä­pis­tys­ta­pauk­sia voi­daan tut­kia nyt myös var­kauk­si­na, ker­too ri­ko­sy­li­kons­taa­pe­li Kar­ri Laak­so Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta.

– Var­kau­den tut­kin­ta mah­dol­lis­taa epäil­lyn pak­ko­kei­no­la­ki­pe­rus­tei­sen kiin­ni­ot­ta­mi­sen, pi­dät­tä­mi­sen ja jopa van­gik­si esit­tä­mi­sen. Lou­nais-Suo­men po­lii­si on­kin esit­tä­nyt van­gik­si use­am­pia epäil­ty­jä, jot­ka kä­rä­jä­oi­keus on sit­tem­min van­gin­nut.

Lou­nais-Suo­men po­lii­sin tie­toon tu­lee vuo­sit­tain usei­ta tu­han­sia nä­pis­tyk­siä. Esi­mer­kik­si vuon­na 2023 Lou­nais-Suo­mes­sa nä­pis­tyk­siä kir­jat­tiin yh­teen­sä noin 8 100. Näis­tä var­kauk­si­na kä­si­tel­tä­viä sar­ja­ta­pauk­sia on vain mur­to-osa.

– Vii­mei­sen rei­lun puo­len vuo­den ai­ka­na Lou­nais-Suo­men po­lii­sil­la on ol­lut tut­kin­nas­sa noin kym­me­nen ta­paus­ta, jois­sa myy­mä­löi­hin koh­dis­tu­neet anas­tuk­set on ar­vi­oi­tu niin pit­kä­jän­tei­sik­si ja toi­sen omai­suu­des­ta piit­taa­mat­to­mik­si, et­tä ri­kok­sia on tut­kit­tu nä­pis­tys­ten si­jaan var­kauk­si­na, Laak­so ker­too.

Yleen­sä näis­sä ta­pauk­sis­sa sa­maa hen­ki­löä epäil­lään kym­me­nis­tä – jopa sa­dois­ta te­ois­ta.

– Lou­nais-Suo­men po­lii­sil­la on ol­lut tut­kit­ta­va­na esi­mer­kik­si ta­paus, jos­sa yh­tä hen­ki­löä epäil­lään yh­teen­sä 142 vuo­den 2023 ai­ka­na teh­dys­tä myy­mä­lä­var­kau­des­ta. Täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa ri­kos­ko­ko­nai­suut­ta tut­ki­taan var­kauk­si­na, Laak­so to­te­aa.