Juk­ka Sil­vast

Kan­sa­lais­ten huo­li suu-ne­nä­suo­jien riit­tä­vyy­des­tä on tois­tai­sek­si ai­na­kin tur­haa. Myös kaup­po­jen ku­lut­ta­jil­le suo­raan suun­nat­tu tar­jon­ta vai­kut­taa run­saal­ta.

– Suu-ne­nä­suo­jien me­nek­ki on nous­sut koko epi­de­mi­an ajan. Mark­ki­na­ti­lan­ne on kui­ten­kin oleel­li­ses­ti muut­tu­nut ke­väi­ses­tä, ei­kä nä­kö­pii­ris­sä ole saa­ta­vuu­son­gel­mia, Sa­ta­sai­raa­lan lo­gis­tiik­ka- ja han­kin­ta­joh­ta­ja Juha-Pek­ka Heik­ko­nen va­kuut­te­lee.

Sa­ta­sai­raa­lan lo­gis­tiik­ka­kes­kus toi­mii Sa­ta­kun­nan alu­een ter­vey­den­huol­lon kes­kus­va­ras­to­na. Li­säk­si Kes­ki-Sa­ta­kun­nan ter­vey­den­huol­lon kun­ta­yh­ty­mäl­lä on oma kes­kus­va­ras­to.

– Sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä on to­del­la mit­ta­va var­muus­va­ras­to ki­rur­gi­sia suu-ne­nä­suo­jia Sa­ta­kun­nan alu­een ter­vey­den­huol­lon tar­pei­siin – usei­ta mil­joo­nia kap­pa­lei­ta.

Heik­ko­nen sa­noo, et­tä suu-ne­nä­suo­jia toi­mi­te­taan sai­raan­hoi­to­pii­rin lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­ses­ta jat­ku­vas­ti kun­tien pe­rus­ter­vey­den­huol­lon käyt­töön. Näin on toi­mit­tu koko epi­de­mi­an ajan ja tämä on käy­tän­tö­nä myös nor­maa­li­o­lois­sa.

Heik­ko­nen ker­too, et­tä Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta muun mu­as­sa Po­rin kau­pun­gin kans­sa sai­raan­hoi­to­pii­ri on teh­ty so­pi­muk­sen ker­ta­käyt­töis­ten suu-ne­nä­suo­jien toi­mit­ta­mi­ses­ta lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­ses­ta Po­rin kou­lu­toi­men käyt­töön, mi­kä­li ti­lan­ne sitä vaa­ti­si.

– Kaik­ki kun­nat ei­vät han­ki mas­ke­jaan sai­raan­hoi­to­pii­rin kaut­ta, vaan käyt­tä­ne­vät mui­ta han­kin­ta­ka­na­via, Heik­ko­nen tar­ken­taa.

Ylei­ses­ti kan­sa­lais­ten käy­tös­sä on ker­ta­käyt­töi­siä ja kan­kai­sia suu-ne­nä­suo­jia. Ter­vey­den­huol­los­sa käy­te­tään ker­ta­käyt­töi­siä ki­rur­gi­sia suu-ne­nä­suo­jia. Kan­kai­sia suu-ne­nä­suo­jia on ja­et­tu kun­nis­ta kan­sa­lais­ten käyt­töön.

Sa­ta­sai­raa­la aset­ti vii­kon­vaih­tees­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen eri yk­si­köi­hin si­ten, et­tä oh­je ote­taan käyt­töön ku­lu­val­la vii­kol­la. Suo­si­tus kos­kee kaik­kia yli 15-vuo­ti­ai­ta suun­ni­tel­lus­ti sai­raa­laan tu­le­vaa ja tä­män saat­ta­jaa.

– On toi­vot­ta­vaa, et­tä käy­tät omaa suun ja ne­nän peit­tä­vää kas­vo­mas­kia. Tar­vit­ta­es­sa saat ker­ta­käyt­töi­sen suo­juk­sen il­moit­tau­tu­es­sa­si yk­sik­köön, Sa­ta­sai­raa­la oh­jeis­taa.

Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­tar­tun­ta­ti­lan­net­ta ku­vat­tiin vii­kon­vaih­tees­sa edel­leen rau­hal­li­sek­si.