STT

Eu­roo­pan par­la­men­tin jä­se­net eli me­pit ot­ta­vat voi­mak­kain sa­noin kan­taa jal­ka­pal­lon mies­ten MM-tur­naus­ta isän­nöi­vää Qa­ta­ria sekä Kan­sain­vä­lis­tä jal­ka­pal­lo­liit­to Fi­faa koh­taan tors­tai­na par­la­men­tis­sa hy­väk­sy­tys­sä pää­tös­lau­sel­mas­sa.

Tur­naus­ta on ar­vos­tel­tu ra­jus­ti jul­ki­suu­des­sa vii­me vuo­det. Syy­nä ovat Qa­ta­rin ih­mi­soi­keus­ti­lan­ne, ku­ten sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen koh­te­lu maas­sa, ja MM-inf­rast­ruk­tuu­ria ra­ken­ta­nei­den siir­to­työ­läis­ten karu koh­te­lu.

Par­la­men­tin mu­kaan kor­rup­tio Fi­fas­sa on "räi­ke­ää, sys­tee­mis­tä ja sy­vään juur­tu­nut­ta". MM-ki­so­jen myön­tä­mi­nen Qa­ta­ril­le vuon­na 2010 "ei ta­pah­tu­nut avoi­mes­ti, ei­kä tar­vit­ta­via ris­ki­nar­vi­oin­te­ja teh­ty". Mep­pien mu­kaan Fifa on va­hin­goit­ta­nut va­ka­vas­ti kan­sain­vä­li­sen jal­ka­pal­lon mai­net­ta ja jul­ki­suus­ku­vaa.

Me­pit ke­hot­ta­vat EU:n jä­sen­val­ti­oi­ta ja eri­tyi­ses­ti suur­ten jal­ka­pal­lo­lii­go­jen mai­ta ku­ten Sak­saa, Rans­kaa, Ita­li­aa ja Es­pan­jaa pai­nos­ta­maan Eu­roo­pan jal­ka­pal­lo­liit­to Ue­faa ja Fi­faa, jot­ta Fi­fas­sa saa­tai­siin ai­kaan "pe­rus­ta­van­laa­tui­sia uu­dis­tuk­sia".

Vaa­ti­muk­se­na on muun mu­as­sa MM-ki­so­jen myön­tä­mi­sen te­ke­mi­nen de­mok­raat­ti­sek­si ja avoi­mek­si. Me­pit ha­lu­a­vat, et­tä tu­le­vil­le MM-isän­nil­le ase­te­taan "tiu­kat ih­mi­soi­keus- ja kes­tä­vyysk­ri­tee­rit".

–  Ur­hei­li­joi­den ja kan­nat­ta­jien suo­je­le­mi­sek­si ta­pah­tu­mia ei tule myön­tää mail­le, jois­sa jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti lou­ka­taan ih­mi­soi­keuk­sia ja har­joi­te­taan su­ku­puo­lis­tu­nut­ta vä­ki­val­taa, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Me­pit lin­jaa­vat li­säk­si, et­tä Qa­ta­rin ja Fi­fan on myön­net­tä­vä kor­vauk­sia kai­kil­le jal­ka­pal­lon MM-ki­so­jen val­mis­te­lun uh­reil­le. Kan­sain­vä­li­sen työ­jär­jes­tön ILO:n mu­kaan Qa­ta­rin hal­li­tus on mak­sa­nut 320 mil­joo­nan Yh­dys­val­tain dol­la­rin edes­tä kor­vauk­sia palk­ka­vää­rin­käy­tös­ten uh­reil­le, mut­ta mep­pien mu­kaan mil­joo­nat työn­te­ki­jät ja hei­dän per­heen­sä ovat jää­neet kor­vaus­ten ul­ko­puo­lel­le.

–  Ra­has­to pi­täi­si laa­jen­taa kat­ta­maan kaik­ki uh­rit vuo­den 2022 MM-ki­soi­hin liit­ty­vien töi­den aloit­ta­mi­ses­ta läh­tien, mu­kaan lu­kien kaik­ki MM-ki­so­jen val­mis­te­luun liit­ty­vät kuo­le­man­ta­pauk­set ja muut työn­te­ki­jöi­den ih­mi­soi­keus­louk­kauk­set. Fi­faa ke­ho­te­taan osal­lis­tu­maan työn­te­ki­jöi­den per­heil­le tar­koi­tet­tuun kat­ta­vaan oh­jel­maan, jos­ta mak­se­taan kor­vaus­ta työn­te­ki­jöi­den sur­keis­ta työ­o­lois­ta.

Me­pit nos­ta­vat esiin myös Qa­ta­rin vi­ra­no­mais­ten vää­rin­käy­tök­set sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jä koh­taan.

–  Sa­mal­la Qa­ta­ria ke­ho­te­taan te­hos­ta­maan tasa-ar­vo­toi­mia, ku­ten nais­ten hol­hous­jär­jes­tel­män jään­tei­den pois­ta­mis­ta, ja vah­vis­ta­maan sa­mal­la nais­ten ase­maa työ­mark­ki­noil­la.

Kan­sain­vä­li­sen jal­ka­pal­lo­lii­ton Fi­fan ku­rin­pi­to­va­li­o­kun­ta on aloit­ta­nut tut­kin­nan Mek­si­kon kan­nat­ta­jien huu­dois­ta, joi­ta kuul­tiin Mek­si­kon ja Puo­lan vä­li­ses­sä MM-ki­sa­ot­te­lus­sa, uu­ti­soi ESPN usei­den mui­den me­di­oi­den ta­voin. Tiis­tai­na pe­lat­tu ot­te­lu päät­tyi 0–0.

Mek­si­kon jal­ka­pal­lo­liit­to on ai­em­min ol­lut Fi­fan ku­rin­pi­don koh­tee­na kan­nat­ta­jien ho­mo­sek­su­aa­lien vas­tais­ten huu­to­jen ta­kia. Fifa ei ker­to­nut, on­ko nyt käyn­nis­ty­nees­sä tut­kin­nas­sa kyse ho­mo­sek­su­aa­lien vas­tai­sis­ta huu­dois­ta.

Ei­len Fifa aloit­ti ku­rin­pi­to­me­net­te­lyn Ecu­a­do­rin kan­nat­ta­jien käy­tök­ses­tä MM-ki­so­jen avau­sot­te­lus­sa. Osa Ecu­a­do­rin kan­nat­ta­jis­ta esit­ti Qa­ta­ria vas­taan pe­la­tus­sa ot­te­lus­sa louk­kaa­via huu­to­ja tois­ta ete­lä­a­me­rik­ka­lais­maa­ta Chi­leä koh­taan.