STT

Tie­to­tek­niik­ka­jät­ti Mic­ro­sof­tin pal­ve­lut ovat tä­nään kär­si­neet tek­ni­sis­tä on­gel­mis­ta. Eten­kin aa­si­a­lai­sil­la ja eu­roop­pa­lai­sil­la käyt­tä­jil­lä ker­ro­taan ol­leen on­gel­mia esi­mer­kik­si Out­look- ja Te­ams-pal­ve­lu­jen kans­sa.

Mic­ro­soft ker­too Twit­te­ris­sä, et­tä on­gel­man us­ko­taan liit­ty­vän verk­ko­mää­ri­tyk­seen ja sen kor­jaa­mi­sek­si on jo ryh­dyt­ty toi­miin.

Mic­ro­soft tviit­ta­si on­gel­mis­ta en­sim­mäis­tä ker­taa noin puo­li kym­me­nel­tä aa­mu­päi­väl­lä Suo­men ai­kaa. Yh­tiö ei kui­ten­kaan ar­vi­oi­nut, kuin­ka kau­an vian kor­jaa­mi­nen kes­tää tai kuin­ka mo­niin käyt­tä­jiin sil­lä on vai­ku­tus­ta.

---

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.