An­nii­na Kor­pe­la / STT

Suo­meen on tänä ke­vää­nä pe­rus­tet­tu me­di­ayh­tiö, jon­ka taus­tal­la toi­mi­va ryh­mä pyr­kii nyt sel­vit­tä­mään, oli­si­ko Suo­mes­sa ky­syn­tää uu­den­lai­sel­le jour­na­lis­ti­sel­le me­di­al­le. Asi­as­ta STT:lle ker­too yh­ti­ön pe­rus­ta­ja­jä­sen Ant­ti Pik­ka­nen, joka on työs­ken­nel­lyt ai­em­min muun mu­as­sa joh­to­teh­tä­vis­sä vies­tin­tä­toi­mis­to El­lun Ka­nois­sa.

Mi­kä­li ky­syn­tää löy­tyy, ta­voit­tee­na on luo­da Suo­meen uu­si ver­kos­sa jul­kais­ta­va päi­vit­täis­jul­kai­su. Tar­kem­paa kon­sep­tia tai si­säl­löl­li­siä pai­no­pis­tei­tä ei ole vie­lä lyö­ty luk­koon.

Tar­koi­tus ei kui­ten­kaan ole läh­teä kil­pai­le­maan alus­ta­ve­toi­seen uu­tis­kil­pai­luun, jos­sa pe­rin­tei­set uu­tis­me­di­at Suo­mes­sa ovat, Pik­ka­nen ker­too.

Myös­kään mai­nos­mark­ki­noil­le yh­tiö ei ole täh­tää­mäs­sä. Jul­kai­sun an­sain­ta­lo­giik­ka pe­rus­tui­si ti­lauk­siin.

Pik­ka­sen mu­kaan seu­raa­vak­si on tar­koi­tus käy­dä kat­ta­vaa ja ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua suo­ma­lai­sen ylei­sön kans­sa.

– En­nen kaik­kea ha­lu­am­me ky­syä suo­ma­lai­sel­ta ylei­söl­tä, mitä he toi­vo­vat jour­na­lis­mil­ta, Pik­ka­nen ker­too.

Pe­rus­te­tun yh­ti­ön pää­o­mis­ta­ja on tans­ka­lai­nen me­di­ayh­tiö Zet­land. Suun­nit­teil­la ole­va jul­kai­su pe­rus­tui­si Zet­lan­din mai­nok­set­to­maan käyt­tö­liit­ty­mään ja au­di­o­si­säl­töi­hin. Pik­ka­sen mu­kaan tans­ka­lai­sen emo­yh­ti­ön brän­diä tai ni­meä jul­kai­sus­sa ei kui­ten­kaan ai­o­ta käyt­tää.

Jul­kai­sun työ­ni­me­nä on täl­lä het­kel­lä Uu­si Jut­tu, mut­ta se­kin voi Pik­ka­sen mu­kaan vie­lä vaih­tua.

– Täs­sä lä­hi­kuu­kau­si­na poh­dim­me, mikä nimi mah­dol­li­ses­ti tu­li­si ole­maan, hän ker­too.

Pik­ka­sen li­säk­si yh­ti­ön pe­rus­ta­jiin kuu­lu­vat Ylen pit­kä­ai­kai­nen toi­mit­ta­ja Ol­li Seu­ri, Hel­sin­gin Sa­no­mien Tuk­hol­man-kir­jeen­vaih­ta­ja­na toi­mi­nut Jus­si Sip­po­la sekä toi­mit­ta­ja ja vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen Tuu­li Hon­gis­to.

– Tie­ten­kin jos päi­vit­täis­tä jul­kai­sua ru­ve­taan te­ke­mään niin sii­hen ei nel­jä ih­mis­tä rii­tä, mut­ta se on sit­ten myö­hem­män ajan ky­sy­mys, Pik­ka­nen sa­noo.

Zet­lan­din suun­ni­tel­lus­ta laa­jen­ta­mi­ses­ta Suo­meen kir­joit­ti ai­em­min esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Sa­no­mat.