Jo yli 50 vuot­ta Suo­mes­sa toi­mi­nut MV-Jääh­dy­tys Oy on so­pi­nut yri­tys­kau­pas­ta ul­vi­la­lai­sen Po­lar-Jääh­dy­tys Oy:n kans­sa. MV-Jääh­dy­tyk­sel­lä on vah­va osaa­mi­nen ja tun­net­tuus kiin­teis­tö­jen läm­mi­tyk­ses­sä, jääh­dy­tyk­ses­sä sekä am­mat­ti­keit­ti­ön lait­teis­tois­sa. Yri­tys­kau­pan myö­tä MV-Jääh­dy­tys vah­vis­taa en­ti­ses­tään jääh­dy­tys- ja läm­mi­tys­rat­kai­su­jen pal­ve­lui­taan Sa­ta­kun­nas­sa.

– Po­lar-Jääh­dy­tys on toi­min­ta-alu­eel­laan hy­vin tun­net­tu ja pi­det­ty toi­mi­ja. Yri­tyk­sen vah­va yrit­tä­jä­hen­ki­syys, tah­to teh­dä työ hy­vin sekä asi­ak­kai­den laa­du­kas pal­ve­lu ku­vas­ta­vat myös MV-Jääh­dy­tyk­sen ta­paa toi­mia, sa­noo MV-Jääh­dy­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Il­po Mä­ke­lä.

–  Meil­lä mo­lem­mil­la on vah­va tah­to­ti­la ke­hit­tyä ja ke­hit­tää alaa, jol­loin voi­mien yh­dis­tä­mi­nen on luon­te­vaa.

Yri­tys­kau­pan myö­tä Po­lar-Jääh­dy­tyk­sen omis­ta­ja Mik­ko Jär­vi­nen sekä yri­tyk­sen työn­te­ki­jät siir­ty­vät MV-Jääh­dy­tyk­sen tii­miin ja jat­ka­vat ny­kyi­sis­sä teh­tä­vis­sään. Ta­voit­tee­na on voi­ma­kas pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen.

– Meil­lä on ol­lut vah­va kas­vu me­nos­sa, mut­ta huo­ma­sim­me, et­tä tar­vit­sem­me apu­kä­siä. Osaa­vien työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen on kui­ten­kin haas­ta­vaa, min­kä vuok­si yri­tyk­sen myyn­ti tuli vaih­to­eh­dok­si, ker­too Po­lar-Jääh­dy­tyk­sen yrit­tä­jä Mik­ko Jär­vi­nen.

Yri­tys­kaup­pa on sol­mit­tu 6.3. ja pan­naan täy­tän­töön Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön hy­väk­sy­mis­pää­tök­sen jäl­keen.

MV-Jääh­dy­tys Oy:n lii­ke­vaih­to vuon­na 2022 oli lä­hes 30 mil­joo­naa eu­roa.

Po­lar-Jääh­dy­tys Oy lii­ke­vaih­to vuon­na 2022 oli noin 2 milj. eu­roa.