Ma­ria Ros­vall / STT

Var­si­nais-Suo­men kä­rä­jä­oi­keu­des­sa al­kaa tä­nään pää­kä­sit­te­ly naan­ta­li­lai­seen he­vos­tal­liin liit­ty­vis­tä sek­su­aa­li­ri­ko­se­päi­lyis­tä.

Tal­lia pi­tä­nyt­tä 1970-lu­vul­la syn­ty­nyt­tä pa­ris­kun­taa syy­te­tään kah­des­ta tör­ke­äs­tä lap­sen sek­su­aa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä. Li­säk­si pa­ris­kun­nan mies­tä syy­te­tään kah­des­ta sek­su­aa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta. Asi­a­no­mis­ta­jia eli epäil­ty­jä uh­re­ja ju­tus­sa on nel­jä.

Mo­lem­mat syy­te­tyt ovat en­nak­ko­vas­tauk­sis­saan kä­rä­jä­oi­keu­del­le kiis­tä­neet teot.

Pää­kä­sit­te­lyl­le kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on va­rat­tu seit­se­män kä­sit­te­ly­päi­vää, jois­ta vii­mei­nen on ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Kos­ka syyt­teet kos­ke­vat sek­su­aa­li­ri­kok­sia, oi­keu­den­käyn­ti käy­dään sul­je­tuin ovin ja oi­keu­den­käyn­ti­ai­neis­to sa­la­taan.

Tu­run Sa­no­mat jul­kai­si tou­ko­kuus­sa 2021 ju­tun, jon­ka mu­kaan kym­me­niä tyt­tö­jä ja nuo­ria nai­sia oli­si jou­tu­nut eri­as­teis­ten sek­su­aa­lis­ten te­ko­jen koh­teik­si tal­lil­la kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Po­lii­sin tut­kin­nas­sa epäil­lyt teot ajoit­tui­vat vuo­siin 2013–2016.

Vuon­na 1975 syn­ty­nyt mies ja vuon­na 1979 syn­ty­nyt nai­nen oli­vat jon­kin ai­kaa van­git­tui­na tut­kin­nan al­ku­vai­hees­sa.

Ju­tun myö­tä esiin tul­lei­den mui­den tie­to­jen ta­kia val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toi­mis­to teki eril­li­sen sel­vi­tyk­sen sii­tä, oli­ko Lou­nais-Suo­men po­lii­si teh­nyt lain­vas­tais­ta yh­teis­työ­tä si­vii­li­hen­ki­löi­den kans­sa eläin­suo­je­lun vir­ka­teh­tä­vis­sä. Syyt­tä­jä kat­soi, et­tei asi­as­sa ol­lut ai­het­ta aloit­taa esi­tut­kin­taa.