Tui­ja Saa­ri­nen

Rau­ma­lai­sen Kau­neus Aa­re­nin omis­ta­jan ja pe­rus­ta­jan Kris­tii­na Helo-Ka­re­niuk­sen kiin­nos­tus kau­neu­den­hoi­to­a­laan ja kos­me­tiik­kaan he­rä­si jo 1960-lu­vun lo­pul­la pie­ne­nä tyt­tö­nä. Tuol­loin hän seu­ra­si joka aa­mu lu­mou­tu­nee­na vie­res­tä, kun iso­sis­ko teki mei­kin ja kiin­nit­ti ir­to­rip­set.

– Se oli en­si sy­säys alal­le. Lu­ki­os­sa vie­lä ajat­te­lin, et­tä mi­nus­ta tu­lee kam­paa­ja, mut­ta kos­me­to­lo­gin am­mat­ti vei voi­ton.

Kau­neus Aa­ren juh­lii tänä vuon­na 40-vuo­tis­ta toi­min­taan­sa. Yri­tys aloit­ti vuon­na 1982 Ku­nin­kaan­ka­tu 16:ssa Kau­neus­kaa­ren ni­mel­lä, ja muut­ti vuon­na 2003 ka­dun toi­sel­le puo­lel­le, Aa­re­nin kiin­teis­töön. Tuol­loin ni­mi­kin vaih­tui luon­te­vas­ti Kau­neus Aa­re­nik­si.

Al­ku­ai­koi­na töi­tä teh­tiin yh­des­sä hoi­to­huo­nees­sa ja yh­den ul­ko­puo­li­sen työn­te­ki­jän voi­min. Tänä päi­vä­nä Kau­neus Aa­re­nis­sa työs­ken­te­lee Helo-Ka­re­niuk­sen li­säk­si kol­me kos­me­to­lo­gia. Hoi­to­huo­nei­ta on vii­si.

Jot­kin asi­at ovat muut­tu­neet 40 vuo­des­sa.

– Eri­lai­set lai­te­hoi­dot ovat ai­na­kin li­sään­ty­neet. Ih­mi­set myös hoi­ta­vat it­se­ään ai­van eri ta­val­la kuin toi­min­tam­me al­ku­ai­koi­na.

Tä­män päi­vän il­miö on myös se, et­tä äi­dit tuo­vat nuo­ri­an­sa kos­me­to­lo­gil­le.

– Am­mat­ti­lais­ta kuun­nel­laan eh­kä pa­rem­min kuin omaa äi­tiä.

Lai­te­hoi­to­jen skaa­la on laa­ja. Tar­jol­la on niin hap­po-, neu­laus-, ra­di­of­rek­vens­si-, säh­kö-, ti­mant­ti­hi­on­ta- kuin ult­ra­ää­ni­hoi­to­ja­kin ja LED-va­lo­te­ra­pi­aa. Täy­te­ai­ne­hoi­to­ja käy an­ta­mas­sa Val­vi­ran re­kis­te­röi­mä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen Er­ja Lät­ti-Veh­ka­luo­to.

Ala vaa­tii jat­ku­vaa kou­lut­tau­tu­mis­ta.

– Am­mat­ti­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen lai­te- ja tuo­te­o­saa­mi­ses­sa vie pal­jon ai­kaa. On kurs­si­tet­ta­va it­se­ään ja käy­tä­vä mes­suil­la. En­si ke­vää­nä tie­dos­sa ole­va kou­lu­tus­mat­ka Rans­kaan tun­tuu mu­ka­val­ta pit­kän etä­kou­lu­tus­ten ajan jäl­keen.

Helo-Ka­re­nius ko­ros­taa tii­mi­työs­ken­te­lyn mer­ki­tys­tä. Ma­ri­kal­la, Eve­lii­nal­la ja Kir­si­kal­la on kul­la­kin oma vah­va osaa­mi­sa­lu­een­sa, on se sit­ten lai­te­hoi­dot tai vai­kut­ta­vat ai­neet.

Vaik­ka net­ti­kaup­pa on haas­te, ei ver­kos­ta kui­ten­kaan saa kaik­kea.

– Kä­den kos­ke­tus­ta ei voi­ta mi­kään, to­te­aa Helo-Ka­re­nius.