STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö mat­kus­taa tä­nään Turk­kiin kak­si­päi­väi­sel­le työ­vie­rai­lul­le. Nii­nis­tön odo­te­taan tuo­van Tur­kis­ta mu­ka­naan lu­pauk­sen sii­tä, et­tä Turk­ki ra­ti­fi­oi Suo­men Nato-jä­se­nyy­den.

Nii­nis­tö ta­paa Tur­kin pre­si­den­tin Re­cep Ta­yyip Er­do­ga­nin per­jan­tai­na Is­tan­bu­lis­sa. Tä­nään tors­tai­na Nii­nis­tö vie­rai­lee Kaak­kois-Tur­kin maan­jä­ris­ty­sa­lu­eel­la. Hel­mi­kuun alun maan­jä­ris­tyk­ses­sä Tur­kis­sa ja Syy­ri­as­sa kuo­li yli 55 000 ih­mis­tä, jois­ta yli 48 000 Tur­kis­sa. Nii­nis­tön seu­ru­ees­sa on mu­ka­na myös ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.).

Nii­nis­tön mu­kaan on ol­lut tie­dos­sa, et­tä teh­ty­ään Nato-ra­ti­fi­oin­tia kos­ke­van pää­tök­sen­sä Er­do­gan ha­lu­aa ta­va­ta hä­net ja lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa suo­raan pre­si­den­til­tä pre­si­den­til­le.

– Turk­ki­lai­set ovat toi­vo­neet, et­tä olen pai­kal­la kuit­taa­mas­sa vas­tauk­sen, kun he täs­tä pää­tök­ses­tä il­moit­ta­vat, Nii­nis­tö ker­toi pre­si­den­tin kans­li­an vä­lit­tä­mäs­sä säh­kö­pos­tis­sa me­di­al­le kes­ki­viik­ko­na, jol­loin Tur­kin-mat­kas­ta il­moi­tet­tiin.

Er­do­gan it­se ker­toi kes­ki­viik­ko­na me­di­al­le ai­ko­van­sa lu­nas­taa lu­pauk­sen­sa Suo­mel­le Nato-jä­se­nyy­des­tä per­jan­tai­na, kun hän ta­paa Nii­nis­tön.

Turk­ki ja Un­ka­ri ovat ai­no­at maat, jot­ka ei­vät ole ra­ti­fi­oi­neet Suo­men ja Ruot­sin Nato-jä­se­nyyk­siä. Nyt vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, et­tä Turk­ki ra­ti­fi­oi Suo­men Nato-jä­se­nyy­den en­nen 14. tou­ko­kuu­ta pi­det­tä­viä Tur­kin vaa­le­ja, mut­ta Ruot­sin jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­ti jää myö­hem­mäk­si. Turk­ki on läpi jä­se­nyysp­ro­ses­sin suh­tau­tu­nut nih­ke­äm­min Ruot­sin kuin Suo­men ha­ke­muk­seen.

Ruot­sin pää­mi­nis­te­rin Ulf Kris­ters­so­nin mu­kaan Ruot­si on val­mis­tau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa Turk­ki il­moit­tai­si ai­keis­taan ra­ti­fi­oi­da vain Suo­men Nato-jä­se­nyys. Sak­sas­sa kes­ki­viik­ko­na vie­rail­lut Kris­ters­son sa­noi Ruot­sin toi­vo­van mah­dol­li­sim­man no­pe­aa ra­ti­fi­oin­tia omal­le jä­se­nyy­del­leen Tur­kin vaa­lien jäl­keen, jos yh­tä­ai­kai­nen ete­ne­mi­nen Suo­men kans­sa ei to­teu­du.

Nii­nis­tö lu­pa­si jat­kaa työ­tä Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den edis­tä­mi­sek­si.