STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ta­paa tä­nään Tur­kin pre­si­den­tin Re­cep Ta­yyip Er­do­ga­nin An­ka­ras­sa. Nii­nis­tö ker­toi en­nen mat­kaan­sa, et­tä hän me­nee Turk­kiin vas­taa­not­ta­maan Er­do­ga­nin il­moi­tuk­sen Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tia kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä.

Nii­nis­tön mu­kaan turk­ki­lai­set oli­vat toi­vo­neet, et­tä hän oli­si pai­kal­la kuu­le­mas­sa il­moi­tus­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pre­si­den­til­tä pre­si­den­til­le.

Nii­nis­tö mat­kus­ti Turk­kiin jo ei­len. Työ­vie­rai­lun en­sim­mäi­sen päi­vän oh­jel­mas­sa oli tu­tus­tu­mi­nen Tur­kin maan­jä­ris­tyk­sen tu­hoi­hin maan kaak­koi­so­sas­sa.

Nii­nis­tön oh­jel­ma al­kaa sep­pe­leen­las­kul­la Atatür­kin mau­so­leu­mil­la, mikä kuu­luu ai­na kor­ke­an ta­son vie­rai­lui­den pro­to­kol­laan. Nii­nis­tö ja Er­do­gan ta­paa­vat il­ta­päi­väl­lä pai­kal­lis­ta ai­kaa. Ta­paa­mi­sen jäl­keen pi­de­tään tie­do­tus­ti­lai­suus pre­si­den­tin vir­ka-asun­nol­la. Nii­nis­töl­lä on tä­män jäl­keen vie­lä oma me­di­a­ta­paa­mi­nen.

Nii­nis­tön mu­ka­na Tur­kis­sa vie­rai­lee myös ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.).