Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra, Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö vä­läyt­ti puo­lue- ja vaa­li­kau­det ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä Suo­men ta­lous­haas­tei­den rat­kai­se­mi­sek­si. Nii­nis­tö sa­noi val­ti­o­päi­vien ava­jai­sis­sa edus­kun­nal­le pi­tä­mäs­sään pu­hees­sa, et­tä Suo­mes­sa ta­lous sak­kaa pa­has­ti ja py­sy­väs­ti ver­rat­tu­na mui­hin Poh­jois­mai­hin.

– Ei se sii­tä muu­tu, et­tä et­si­tään syy­päi­tä ja py­sy­tään juok­su­hau­dois­sa. Sii­tä se voi­si muut­tua, et­tä nos­te­taan pal­jas to­tuus pöy­däl­le ja hei­te­tään en­nak­ko­a­sen­teet ja va­ki­of­raa­sit nurk­kaan. Poh­jak­si voi­si päät­tää lop­pu­tu­lok­sen, et­tä dy­naa­mi­nen ta­lous ja työ­e­lä­män pe­rus­tur­va ei­vät ole toi­si­aan pois­sul­ke­via. Sit­ten on vain pe­ril­le pus­ket­ta­va. Oli­si­ko­han edus­kun­ta val­mis ve­tä­mään täl­lais­ta puo­lue- ja vaa­li­kau­det ylit­tä­vää työ­tä?, Nii­nis­tö ky­syi.

Hän huo­maut­ti, et­tei Suo­mes­sa ole ol­lut mer­kit­tä­vää re­aa­lis­ta ta­lous­kas­vua 16 vuo­teen ja sa­maan ai­kaan jul­ki­sen sek­to­rin tun­tu­va vel­kaan­tu­mi­nen on jat­ku­nut.

– On siir­ryt­ty py­sy­väs­ti vel­ka­pe­rus­tei­seen yl­lä­pi­toon.

Nii­nis­tö kom­men­toi pu­hees­saan myös Suo­men ra­ja­tur­val­li­suut­ta ja Ve­nä­jän hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­so­pe­raa­ti­oi­ta. Nii­nis­tön mu­kaan Ve­nä­jä ei ole on­nis­tu­nut ope­raa­ti­ois­saan Suo­men itä­ra­jal­la.

– Suo­mes­sa on pää pi­det­ty kyl­mä­nä, eri­pu­ran kyl­vä­mi­nen ei ole on­nis­tu­nut. Ti­lan­ne­ku­va on py­sy­nyt yh­te­näi­se­nä ja toi­mis­ta on val­lin­nut suh­teel­li­sen laa­ja yk­si­mie­li­syys, Nii­nis­tö sa­noi.

Nii­nis­tö sa­noi pu­hees­saan, et­tä kan­sain­vä­lis­tä tur­va­paik­ka­sään­nös­töä voi­daan vää­rin­käyt­tää erään­lai­se­na Troi­jan puu­he­vo­se­na, mitä tur­va­paik­ka­sään­nök­siä ai­koi­naan laa­dit­ta­es­sa ei osat­tu ku­vi­tel­la­kaan.

Nii­nis­tö ar­vi­oi, et­tä koit­ta­va ke­vät voi ol­la ra­ja­tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta haas­ta­va.

– Voi ol­la, et­tä poik­keuk­sel­li­set ajat vaa­ti­vat poik­keuk­sel­lis­ta ajat­te­lua. Sa­mal­la lail­li­sen jär­jes­tyk­sen ydin on var­jel­ta­va, Nii­nis­tö sa­noi.

Nii­nis­tö ava­si kes­ki­viik­ko­na val­ti­o­päi­vät vii­meis­tä ker­taa pre­si­dent­ti­kau­del­laan. Hän kiit­ti pu­hees­saan edus­kun­taa hy­väs­tä yh­teis­työs­tä vuo­sien var­rel­la. Hän sa­noi ai­na pi­tä­neen­sä en­si­ar­voi­sen tär­ke­ä­nä vah­vaa yh­tey­den­pi­toa edus­kun­taan, jos­kus jopa hal­li­tuk­sia avoi­mem­min.

Hän mai­nit­si kau­del­laan aloi­te­tut sään­nöl­li­set ta­paa­mi­sen va­li­o­kun­tien kans­sa.

– Olen pi­tä­nyt nii­tä suu­res­sa ar­vos­sa, ja ne ovat an­ta­neet ai­nek­sia myös omaan ajat­te­luu­ni. Jo al­ku­tai­pa­leel­la to­te­sin, et­tä niis­tä syn­tyy epä­muo­dol­lis­ta par­la­men­taa­ris­ta ka­tet­ta pre­si­den­tin toi­mil­le.