Vii­vi Sal­mi­nen / STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö sa­noo Ylen Yk­kö­saa­mus­sa, et­tä Tur­kin pre­si­den­tin Re­cep Ta­yyip Er­do­ga­nin ta­paa­mi­sen eräs pää­tar­koi­tus hä­nen kan­nal­taan oli pu­hut­taa Er­do­ga­nia ge­o­po­liit­ti­ses­ta ti­lan­tees­ta.

Nii­nis­tö sa­noi ole­van­sa sii­tä hy­vin huo­lis­saan, sil­lä koko ajan ol­laan me­nos­sa vaa­ral­li­sem­paan suun­taan. Nii­nis­tö sa­noi, et­tä Er­do­ga­nil­la on kes­kus­te­lu­yh­teys Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi­in, Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­ti­niin, Pe­kin­giin ja Ira­nin pre­si­dent­ti Eb­ra­him Rai­siin. Nii­nis­tön mu­kaan Er­do­ga­nin tun­tu­maa oli hyvä kuul­la sii­hen mit­taan kuin Er­do­gan sitä ava­si.

Nii­nis­töl­tä ky­syt­tiin li­säk­si, et­tä mis­sä vai­hees­sa al­koi näyt­tää sil­tä, et­tä Turk­ki on val­mis hy­väk­sy­mään Suo­men jä­se­nyy­den. Nii­nis­tön mu­kaan on ol­lut näh­tä­vis­sä jo pi­dem­pään jul­ki­suu­des­sa­kin, et­tä Suo­mel­le ol­laan val­mii­ta sa­no­maan kyl­lä, Ruot­sil­le ei.

Nii­nis­tö sa­noo, et­tä en­nen vuo­den­vaih­det­ta hän luki ti­lan­net­ta niin, et­tä se on ol­lut sii­tä kiin­ni, et­tä Suo­men pre­si­dent­ti tu­lee vie­rai­lul­le.

– Vie­ras­tin sitä aja­tus­ta ai­ka lail­la sen ta­kia, et­tä oli­sim­me sil­loin ol­leet aloit­teen­te­ki­jä, et­tä erot­ta­kaa mei­dät – Suo­mi ja Ruot­si.

Tätä ei Nii­nis­tön mu­kaan hän tai Suo­mi muu­toin­kaan ha­lun­nut teh­dä, ja se oli saa­tet­tu myös Tur­kin tie­toon.

Nii­nis­tön mu­kaan vii­me vii­kol­la saa­tiin kui­ten­kin tie­tää, et­tä Turk­ki ja pre­si­dent­ti Er­do­gan oli­vat teh­neet pää­tök­sen, et­tä Er­do­gan tu­lee lä­het­tä­mään asi­an par­la­ment­tiin.

– Se on sit­ten eh­kä ta­pa­kult­tuu­ri­ky­sy­mys, et­tä hän kai­pa­si Suo­men pre­si­den­tin vas­ta­sig­naa­lia.

Nii­nis­tön mu­kaan hän oli tuos­sa vai­hees­sa teh­nyt mo­neen ker­taan myös Ruot­sil­le sel­väk­si ti­lan­teen. Asia oli käy­ty läpi li­säk­si yh­dys­val­ta­lais­ten kans­sa.

Niinistö ei mielellään jaa aikamääreitä

Nii­nis­tö ei suo­raan vas­tan­nut ky­sy­myk­seen, mil­loin Suo­mi voi­si ol­la Na­ton jä­sen­maa. Nii­nis­tö sa­noi, et­tei mie­lel­lään jaa ai­ka­mää­rei­tä.

Hän kui­ten­kin jat­koi sa­no­en, et­tä par­haas­sa mah­dol­li­ses­sa ta­pauk­ses­sa pää­si­äi­sen nur­kil­la ol­laan vii­saam­pia, mut­ta tus­kin kui­ten­kaan en­nen Suo­men vaa­le­ja.

Nii­nis­töl­tä ky­syt­tiin li­säk­si tun­nel­mia sii­tä, et­tä Turk­ki ja Un­ka­ri nyt näyt­täi­si­vät ra­ti­fi­oi­van Suo­men jä­se­nyy­den.

– On­han se tie­tys­ti hel­po­tus, mut­ta täy­tyy muis­taa, et­tä tämä on pit­kä pro­ses­si, hän sa­noi.

Hän ei myös­kään pi­tä­nyt tätä suu­re­na ve­den­ja­ka­ja­na. Hän sa­noi, et­tei kil­ju rie­mus­ta mut­ta et­tä on hie­noa, et­tä tämä vai­he näyt­täi­si ole­van ohi.

Tur­kin pre­si­dent­ti ker­toi per­jan­tai­na odo­te­tus­ti Tur­kin An­ka­ras­sa vie­rail­leel­le Nii­nis­töl­le, et­tä Turk­ki on päät­tä­nyt aloit­taa Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tip­ro­ses­sin par­la­men­tis­sa.

Un­ka­rin hal­lit­se­van Fi­desz-puo­lu­een ryh­mä­joh­ta­ja Mate Koc­sis ker­toi puo­les­taan un­ka­rin­kie­li­ses­sä Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään, et­tä ryh­mä tu­kee Suo­men jä­se­nyyt­tä yk­si­mie­li­ses­ti ja par­la­ment­ti ää­nes­tää asi­as­ta 27. maa­lis­kuu­ta.

Nii­nis­töl­tä ky­syt­tiin li­säk­si sii­tä, mil­lai­sia neu­vot­te­lut ovat ol­leet.

– Jos nyt hat­tua käyt­täi­sin, niin en oli­si jou­tu­nut ot­ta­maan sitä ker­taa­kaan kä­teen, hän sa­noi.

Nii­nis­tö pai­not­ti, et­tei hän ole ker­taa­kaan ol­lut sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa, et­tä jo­tain oli­si tar­vin­nut anel­la.

– Olen sa­no­nut koko tä­män ku­lu­van vuo­den, et­tä em­me läh­de sin­ne erik­seen mi­tään ane­le­maan yh­tään mi­tään, hän jat­koi.

Haavisto keskusteli pu helimessa ruotsalaisen kollegansa kanssa

Nato-ra­ti­fi­oin­tia kos­ke­vat kes­kus­te­lut Ruot­sin kans­sa jat­ku­vat. Er­do­ga­nin mu­kaan Ruot­si ei ole ot­ta­nut myön­tei­siä as­ke­lei­ta ter­ro­ris­mis­ta syy­tet­ty­jen luo­vut­ta­mi­sek­si.

– Kos­ka he ei­vät an­ta­neet Tur­kil­le näi­tä ter­ro­ris­te­ja, mei­dän ei ole mah­dol­lis­ta suh­tau­tua Ruot­siin myön­tei­ses­ti, Er­do­gan sa­noi.

Er­do­gan sa­noi, et­tei Suo­men kans­sa ole sa­mo­ja on­gel­mia.

– Kos­ka sa­man­lai­sia mie­le­nil­mauk­sia (kuin Ruot­sis­sa) ei ole ol­lut Suo­mes­sa, mei­dän täy­tyi erot­taa Suo­mi Ruot­sis­ta, hän sa­noi.

Nii­nis­tö sa­noi Er­do­ga­nil­le, et­tä Suo­men Nato-jä­se­nyys ei ole täy­del­li­nen il­man Ruot­sia. Hän sa­noi ha­lu­a­van­sa näh­dä hei­nä­kuus­sa pi­det­tä­väs­sä Vil­nan huip­pu­ko­kouk­ses­sa 32 jä­sen­tä Na­tos­sa.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) kes­kus­te­li lau­an­tai­na pu­he­li­mes­sa Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­rin To­bi­as Bil­lst­rö­min kans­sa. Haa­vis­ton ku­vai­lee kes­kus­te­lua hy­väk­si ul­ko­mi­nis­te­ri­ön tvii­tis­sä.

Haa­vis­to sa­noo, et­tä he työs­ken­te­le­vät yh­des­sä sen eteen, et­tä Ruot­si ja Suo­mi voi­si­vat mo­lem­mat ol­la Na­ton jä­sen­mai­ta en­nen Vil­nan huip­pu­ko­kous­ta.

Un­ka­ris­sa Fi­des­zin par­la­ment­ti­ryh­mä te­kee Ruot­sin osal­ta pää­tök­sen myö­hem­min, mut­ta sitä ei ker­rot­tu, mil­loin tä­män voi­daan odot­taa ta­pah­tu­van.

Un­ka­rin pää­mi­nis­te­ri Vik­tor Or­ban kä­väi­si Tur­kis­sa tors­tai­na ja kes­kus­te­li Er­do­ga­nin kans­sa.

Nii­nis­tö ei ker­to­man­sa mu­kaan ta­van­nut Or­ba­nia.