Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Ny­kyi­nen työ­mark­ki­na­ti­lan­ne ai­heut­taa suu­ria va­hin­ko­ja niil­le, jot­ka ei­vät mil­lään ta­val­la ole osal­li­sia, sa­noi pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö Ylen A-stu­di­os­sa kes­ki­viik­ko­na. Hän mai­nit­si täl­lai­si­na ryh­mi­nä pal­kan­saa­jat ja yri­tyk­set.

Nii­nis­tö toi­voo, et­tei ti­lan­ne ai­heu­ta sy­viä haa­vo­ja, jot­ka jäl­keen­päin vie­lä kup­li­si­vat niin, et­tä täs­tä tu­lee it­se­än­sä isom­pi asia.

Nii­nis­tön nimi on jois­sain yh­teyk­sis­sä tuo­tu esil­le työ­mark­ki­na­kiis­tan mah­dol­li­se­na vä­lit­tä­jä­nä. Nii­nis­tö sa­noi, et­tä var­maan mon­ta­kin vä­lit­tä­jää on ol­tu kut­su­mas­sa, mut­ta asi­a­no­sai­set ei­vät yh­des­sä ole tain­neet kut­sua ke­tään.

– Olen sel­lai­sen kut­sun ker­ran ot­ta­nut vas­taan ja toi­mi­nut sen mu­kai­ses­ti, jota pi­din vain tär­ke­ä­nä sen vuok­si, et­tä asi­at saa­daan sel­vi­tet­tyä. Mut­ta nyt ei näy­tä ole­van sel­lais­ta hen­keä ol­len­kaan, Nii­nis­tö sa­noi.

Kun hä­nel­tä ky­syt­tiin, ha­lu­ai­si­ko hän kut­sun, Nii­nis­tö sa­noi hä­nel­lä ole­van va­li­tet­ta­vas­ti nyt mui­ta kii­rei­tä.

Mui­ta kii­rei­tä Nii­nis­töl­lä on muun mu­as­sa sik­si, et­tä EU pyy­si ai­em­min täs­sä kuus­sa hän­tä kir­joit­ta­maan ra­por­tin Eu­roo­pan si­vii­li­val­miu­den ja puo­lus­tuk­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta. Nii­nis­tö kir­joit­taa ra­por­tin yh­teis­työs­sä EU:n ul­ko­po­liit­ti­sen edus­ta­jan Jo­sep Bor­rel­lin toi­mis­ton kans­sa.

Nii­nis­tö muis­tut­ti, et­tä eri­tyi­ses­ti län­ti­ses­sä Eu­roo­pas­sa krii­si­tun­nel­mia ei juu­ri ole ol­lut toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen. Tä­män ta­kia ih­mis­ten mie­lis­tä on hä­nen mu­kaan­sa kai­kon­nut tie­toi­suus sii­tä, et­tä sel­lai­nen ele­ment­ti kuin krii­si voi ol­la ole­mas­sa ja se pi­tää kes­tää.

– Minä en läh­ti­si niin­kään pu­hu­maan val­mis­tau­tu­mi­ses­ta so­dan­käyn­tiin kuin, et­tä pi­tää var­mis­taa rau­han säi­ly­mi­nen. Se voi ol­la vä­hän sama asia kyl­lä eli pi­tää ol­la niin vah­va et­tä rau­ha säi­lyy. Tä­män kä­si­tyk­sen lä­pi­a­ja­mi­nen Eu­roo­pas­sa oli­si mi­nus­ta tär­ke­ää. Et­tä Eu­roo­pan pi­tää ol­la niin vah­va, et­tei tän­ne tule ku­kaan.

Vah­va tar­koit­taa Nii­nis­tön mu­kaan mie­len­mai­se­maa, jon­ka mu­kaan ih­mi­sil­lä on sel­vä kä­si­tys sii­tä, et­tä kaik­ki asi­at ei­vät vält­tä­mät­tä ole ruu­su­tar­haa ja et­tä jo­kai­sel­ta odo­te­taan jo­ta­kin.

– En­nen kaik­kea odo­te­taan sitä, et­tä tu­e­taan rat­kai­su­ja, joil­la yh­teis­kun­ta ja val­ti­ot ra­ken­ta­vat li­sää tur­val­li­suut­ta.

Rau­han var­mis­ta­mi­ses­sa so­ti­laal­li­sel­la puo­lus­tau­tu­mi­sel­la on Nii­nis­tön mu­kaan hy­vin mer­kit­tä­vä roo­li.

– Kyl­lä kai se nyt on tul­lut nä­ky­viin, et­tä (Ve­nä­jän pre­si­den­tin Vla­di­mir) Pu­ti­nin Ve­nä­jä kun­ni­oit­taa, jos edes kun­ni­oit­taa, voi­maa, mut­ta ai­na­kin va­roo voi­maa. Sil­loin pi­tää näyt­tää ole­van­sa vah­va ja voi­ma­kas.

A-stu­di­os­sa oli esil­lä myös vä­li­neel­lis­tet­ty maa­han­muut­to ja kaa­vail­tu kään­ny­tys­la­ki. Nii­nis­töl­tä ky­syt­tiin, et­tä jos hän oli­si edel­leen pre­si­dent­ti, al­le­kir­joit­tai­si­ko hän lain, jos se me­nee edus­kun­nas­sa läpi esi­te­tys­sä muo­dos­sa.

– Jos se pe­rus­tus­la­kia nou­dat­ta­en hy­väk­sy­tään, niin ai­ka vai­kea pre­si­den­tin on läh­teä ikään kuin lu­ke­maan uu­del­leen pe­rus­tus­la­kia, Nii­nis­tö sa­noi.