Lii­sa Ku­ja­la / STT

Suo­men ta­lou­den kas­vu­en­nus­te on täl­le vuo­del­le yhä 0 pro­sent­tia ja en­si vuo­del­le 1,0 pro­sent­tia. Tämä il­me­nee Nor­de­an kes­ki­viik­ko­na jul­kis­ta­mas­ta ta­lou­sen­nus­tees­ta, joka pan­kin mu­kaan py­syi en­nal­laan.

Nor­de­as­ta ar­vi­oi­daan, et­tä ta­lou­den nä­ky­mät ovat täl­le vuo­del­le hy­vin kak­si­ja­koi­set. Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus ta­lou­teen on ala­mais­sa ja os­to­voi­ma edel­leen ko­e­tuk­sel­la, kun kor­ko­ta­so py­syy kor­ke­a­na. Toi­saal­ta inf­laa­ti­o­pai­neet ovat hel­pot­ta­mas­sa, kun ener­gi­a­hin­nat kään­ty­vät las­kuun. Li­säk­si val­ti­on ener­gi­a­tu­et aut­ta­vat suu­rim­pien säh­kö­las­ku­jen saa­jia. Palk­ko­jen odo­te­taan nou­se­van tänä vuon­na vii­me vuot­ta no­pe­am­min, ja vah­va työl­li­syys tu­kee ta­lou­den ak­ti­vi­teet­tia.

–  Kor­ko­jen no­pea nou­su ja ku­lut­ta­jien heik­ko luot­ta­mus ovat nä­ky­neet asun­to­mark­ki­noil­la ky­syn­nän vai­me­ne­mi­se­na ja hin­to­jen las­ku­na. Asun­to­hin­to­jen odo­te­taan las­ke­van vie­lä al­ku­vuon­na, kun mark­ki­noil­la ha­e­taan uut­ta ta­sa­pai­noa ko­hon­neen kor­ko­ta­son ym­pä­ris­tös­sä. Asun­to­ky­syn­nän heik­ke­ne­mi­nen al­kaa nä­kyä tänä vuon­na asuin­ra­ken­ta­mi­sen hi­das­tu­mi­se­na, Nor­de­an eko­no­mis­ti Juho Kos­ti­ai­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Käänne parempaan voi olla jo käsillä

Nor­de­an mu­kaan maa­il­mal­la ta­lou­suu­ti­set ovat vii­me ai­koi­na yl­lät­tä­neet pää­o­sin po­si­tii­vi­ses­ti ja on mah­dol­lis­ta, et­tä maa­il­man­ta­lou­den kään­ne pa­rem­paan on jo ta­pah­tu­mas­sa.

–  Leu­to tal­vi on vä­hen­tä­nyt sel­väs­ti ener­gi­ak­rii­sin hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia eu­ro­a­lu­eel­la, ja Kii­nan no­pea avau­tu­mi­nen ko­ro­na­sul­ku­jen jäl­keen on pa­laut­ta­mas­sa maan ai­na­kin het­kek­si maa­il­man­ta­lou­den vah­vak­si ve­tu­rik­si, pää­e­ko­no­mis­ti Tuu­li Koi­vu ar­vi­oi tie­dot­tees­sa.

Nor­de­as­sa näh­dään kui­ten­kin myös yhä ris­ke­jä maa­il­man­ta­lou­des­sa. Vaik­ka glo­baa­lit hin­ta­pai­neet ovat jo kään­ty­neet las­kuun, on työ­mark­ki­na­ti­lan­ne ki­reä ja palk­ka­pai­neet vah­vo­ja niin Yh­dys­val­lois­sa kuin Eu­roo­pas­sa.

–  Suu­ri ky­sy­mys­merk­ki on, kuin­ka jyr­käs­ti inf­laa­tio hi­das­tuu ja saa­vut­taa­ko se kes­kus­pank­kien ta­voi­te­ta­son. On yhä mah­dol­lis­ta, et­tä ra­ha­po­li­tiik­kaa jou­du­taan ki­ris­tä­mään ja ta­lous­ke­hi­tys­tä hi­das­ta­maan nyt odo­tet­tua enem­män, Koi­vu en­na­koi.

Julkisella taloudella edessä mittava sopeutus

Nor­de­an mu­kaan Suo­mes­sa on jul­ki­sel­la ta­lou­del­la edes­sään mit­ta­va so­peu­tu­su­rak­ka. Pank­ki pe­rus­te­lee kan­taan­sa sil­lä, et­tä ta­lous­kas­vun en­nus­tet­tu kat­ke­a­mi­nen ra­sit­taa jul­kis­ta ta­lout­ta. Sa­maan ai­kaan jul­ki­sen ta­lou­den me­no­ja kas­vat­ta­vat so­si­aa­lie­tuuk­siin teh­dyt inf­laa­ti­on­tar­kis­tuk­set, jul­ki­sen sek­to­rin pal­kan­ko­ro­tuk­set, ko­hon­neet kor­ko­me­not sekä li­sä­pa­nos­tuk­set maan­puo­lus­tuk­seen. Li­säk­si ter­vey­den­huol­lon ja eten­kin van­hus­ten­hoi­don me­no­jen odo­te­taan kas­va­van rei­lus­ti kah­den seu­raa­van hal­li­tus­kau­den ai­ka­na.

–  Suo­men jul­ki­nen ta­lous on vi­ri­tet­ty ta­sol­le, jos­sa ra­hoi­tus on ta­sa­pai­nos­sa vain, jos ta­lou­des­sa ele­tään kor­ke­a­suh­dan­net­ta ja ko­rot ovat nol­lis­sa, ar­vi­oi Kos­ti­ai­nen.