STT

Nor­de­an pank­ki­pal­ve­luis­sa on esiin­ty­nyt on­gel­mia kes­ki­vii­kon vas­tai­sen yön ai­ka­na. Asi­ak­kail­ta on vai­kut­ta­nut muun mu­as­sa ka­don­neen nä­ky­vis­tä ti­le­jä.

Verk­ko­pal­ve­lui­den toi­mi­vuut­ta seu­raa­van Down­de­tec­tor-pal­ve­lun mu­kaan il­moi­tuk­sia al­koi tul­la al­ku­yös­tä en­nen puo­li yh­tä, ja ra­port­te­ja on tul­lut yön ai­ka­na usei­ta sa­to­ja. Ko­vin piik­ki näyt­tää osu­neen yh­den ja kah­den vä­lil­le. Kel­lo kah­den jäl­keen ra­port­te­ja on tul­lut huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa vä­hem­män.

Nor­de­an asi­ak­kaat ovat va­lit­ta­neet pal­ve­lui­den on­gel­mis­ta myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, jos­sa on ker­rot­tu muun mu­as­sa käyt­tö­ti­le­jä ka­don­neen nä­ky­vis­tä. Li­säk­si osal­la on esiin­ty­nyt on­gel­mia mak­su­jen kans­sa.

Osal­le asi­ak­kais­ta ti­lit ovat pa­lan­neet sit­tem­min nä­ky­vil­le, mut­ta vies­ti­pal­ve­lu X:ään on tul­lut yk­sit­täi­siä päi­vi­tyk­siä vie­lä pa­him­man häi­ri­ö­pii­kin jäl­keen­kin.

Pank­ki ei ole tois­tai­sek­si tie­dot­ta­nut häi­ri­ös­tä, ei­kä esi­mer­kik­si sen syy ole täs­sä vai­hees­sa tie­dos­sa.

Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan Nor­de­al­la oli yh­tey­son­gel­mia myös huh­ti­kuus­sa, jol­loin asi­ak­kaat nä­ki­vät myös ti­le­jä, joi­hin heil­lä ei enää ol­lut käyt­tö­oi­keut­ta. Tuol­loin pank­ki ker­toi leh­den mu­kaan uu­dis­ta­van­sa ti­li­jär­jes­tel­mää.