Ma­ria Ros­vall / STT

Päi­jät-Hä­meen ter­ro­ris­mi­ri­kos­ju­tus­sa on mää­rä tä­nään kuul­la 28-vuo­ti­as­ta pää­syy­tet­tyä. Mies­tä syy­te­tään muun mu­as­sa ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa teh­dys­tä tör­ke­äs­tä am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta ja kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mis­tä var­ten.

Syyt­tä­jän mu­kaan mies val­mis­ti lain­vas­tai­ses­ti ja ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa asei­ta 3D-tu­los­ta­mal­la. Li­säk­si hä­nen syy­te­tään muun mu­as­sa et­si­neen ne­tis­tä oh­jei­ta rä­jäh­tei­den val­mis­ta­mis­ta var­ten.

Syyt­tä­jän mu­kaan mie­hen teot osoit­ta­vat, et­tä tämä oli päät­tä­nyt teh­dä tai val­mis­tel­la yh­den tai use­am­man ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa teh­dyn ri­kok­sen. Esi­tut­kin­nas­sa mie­hel­tä ta­ka­va­ri­koi­tiin usei­ta asei­ta, aseen osia ja pat­ruu­noi­ta.

– Ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä (syy­tet­ty) on ni­me­no­mai­ses­ti hank­ki­nut 3D-tu­los­ti­mia, työ­ka­lu­ja ja eril­li­sen va­ras­to­ti­lan asei­den val­mis­ta­mis­ta var­ten, sen et­tä (syy­te­tyn) tar­koi­tus on ol­lut val­mis­taa lu­kui­sia asei­ta myös myy­tä­väk­si sekä (syy­te­tyn) omak­su­ma ide­o­lo­gia ja toi­min­nan tar­koi­tus, on te­koa pi­det­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na ar­vos­tel­len tör­ke­ä­nä, syyt­tä­jä kir­joit­ti haas­te­ha­ke­muk­ses­saan.

Syyt­tä­jän mu­kaan mies oli omak­su­nut ää­ri­oi­keis­to­lai­sen ak­se­le­ra­ti­o­nis­ti­sen aat­teen, jos­sa liet­so­taan de­mok­raat­ti­sen yh­teis­kun­nan ro­mah­ta­mi­seen joh­ta­vaa niin sa­not­tua ro­tu­so­taa, ja jos­sa val­koi­sen vä­es­tön ylem­myyt­tä puo­lus­tet­ta­es­sa hy­väk­sy­tään vä­ki­val­lan käyt­tä­mi­nen.

– (Syy­te­tyn) vä­lit­tö­mä­nä ta­voit­tee­na on ol­lut har­joit­taa, va­rus­taa ja hen­ki­ses­ti val­mis­taa it­se­ään osal­lis­tu­maan sel­lai­siin vä­ki­val­tai­siin te­koi­hin, joil­la jou­du­tet­tai­siin ja osal­taan ai­heu­tet­tai­siin edel­lä mai­ni­tun ro­tu­so­dan al­ka­mi­nen sekä yh­teis­kun­nan ro­mah­ta­mi­nen.

Tä­nään oi­keu­des­sa on mää­rä kuul­la myös po­lii­sin asi­an­tun­ti­jaa ta­ka­va­ri­koi­duis­ta aseis­ta.

Syytetty: Aseet lähinnä itsepuolustukseen

Mies on myön­tä­nyt syyl­lis­ty­neen­sä tör­ke­ään am­pu­ma-ase­ri­kok­seen, mut­ta kiis­tää ter­ro­ris­ti­sen tar­koi­tuk­sen. Esi­tut­kin­nas­sa hän ker­toi saa­neen­sa ide­an asei­den val­mis­tuk­seen Ve­nä­jään liit­ty­nei­den uu­tis­ten ta­kia vii­me vuo­den syk­sy­nä.

– Sil­loin pää­tin, et­tä pi­täis­kö teh­dä ase, jot­ta mi­nua tääl­tä ei niin vain tul­tai­si am­pu­maan, mies sa­noi.

Hän ker­toi ha­lun­neen­sa va­rau­tua sii­hen, mitä "maa­il­man­po­liit­ti­nen ti­lan­ne, tu­le­van tal­ven säh­kö­kat­kok­set sekä tu­le­van tal­ven nä­län­hä­tä voi­vat syn­nyt­tää".

– Olen siis va­rau­tu­nut puo­lus­ta­maan omai­suut­ta­ni sekä it­se­ä­ni. Mi­hin­kään aloit­teel­li­seen vä­ki­val­taan nämä FGC-9 aseet ei­vät ol­leet tu­los­sa. Lä­hin­nä it­se­puo­lus­tuk­seen ja muu­hun täl­lai­seen.

Mies myös myön­si käy­neen­sä ne­tis­sä muun mu­as­sa asei­siin liit­ty­vää kes­kus­te­lua, mut­ta sa­noi vain "öy­höt­tä­neen­sä" ja kir­joi­tus­ten ole­van hu­ma­las­sa teh­ty­jä. Mie­hen mu­kaan "ter­ro­ris­min oloi­sis­sa vies­teis­sä" oli kyse jän­ni­tyk­sen, ad­re­na­lii­nin ja ää­rim­mäis­ten ko­ke­mus­ten ha­ke­mi­ses­ta sekä pa­han olon pur­ka­mi­ses­ta.

Kuu­lus­te­luis­sa mies ker­toi, et­tä hä­nen mie­les­tään yh­teis­kun­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa ja oli­si hyvä asia, et­tä kan­sa­lai­sil­la oli­si asei­ta. Kuu­lus­te­li­ja ky­syi mie­hel­tä, ha­lu­ai­si­ko hän tu­ho­ta yh­teis­kun­nan sel­lai­se­na kuin se on nyt.

– Hy­po­teet­ti­nen aja­tus täs­sä on, et­tä yh­teis­kun­ta täy­tyy saa­da lu­his­tu­maan ja sen pääl­le pi­täi­si teh­dä uu­si. Tämä on tee­man kä­sit­te­lyä, mies vas­ta­si.

Käräjätuomio määrä antaa lokakuussa

Ju­tus­sa on syy­tet­ty­nä 28-vuo­ti­aan li­säk­si kol­me muu­ta mies­tä, jot­ka ovat 21-, 26- ja 66-vuo­ti­ai­ta. Myös 26-vuo­ti­as­ta syy­te­tään muun mu­as­sa ter­ro­ris­ti­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa teh­dys­tä tör­ke­äs­tä am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta ja kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­sen te­ke­mis­tä var­ten.

21-vuo­ti­as­ta mies­tä syy­te­tään avu­nan­nos­ta ter­ro­ris­mi­ri­kok­siin. Ju­tus­sa syy­tet­ty­nä ole­van 66-vuo­ti­aan mie­hen väi­te­tyil­lä te­oil­la ei syyt­tä­jän mu­kaan ole ol­lut ter­ro­ris­tis­ta mo­tii­via.

Useis­sa syyt­teis­tä väi­tet­ty te­ko­paik­ka on Lah­ti. Ajal­li­ses­ti teot si­joit­tu­vat syyt­tä­jän mu­kaan vuo­siin 2021–2023. Syy­te­tyt ovat kiis­tä­neet ri­ko­se­päi­lyt pää­o­sin.

Ju­tun kä­sit­te­lyn kä­rä­jä­oi­keu­des­sa päät­tyy en­si vii­kol­la, ja tuo­mio on mää­rä an­taa lo­ka­kuus­sa. Syyt­tä­jä vaa­tii pää­syy­te­tyl­le vä­hin­tään kah­den vuo­den ja kah­dek­san kuu­kau­den eh­do­ton­ta van­keus­ran­gais­tus­ta. 66- ja 21-vuo­ti­ail­le mie­hil­le syyt­tä­jä vaa­tii eh­dol­li­sia ran­gais­tuk­sia. 26-vuo­ti­aal­le vaa­di­taan vä­hin­tään vuo­den van­keut­ta, mut­ta syyt­tä­jä ai­koo ot­taa kan­taa eh­dot­to­maan tai eh­dol­li­seen ran­gais­tuk­seen vas­ta myö­hem­min.